Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер              20.07.2012г.             град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на пети юли две хиляди и дванадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Даниела Драгнева

                  2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 180 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Г.Т.Й., ЕГН **********,*** против решение № 2674/23.12.2011г. постановено по НАХД № 4068/2011г. на Районен съд Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 22-0000605/10.10.2011г. на Началника на областен отдел „КД-ДАИ” Бургас, с което за нарушение на чл. 89, т. 7 от Наредба № 33/03.11.1999г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България на основание чл. 93, ал. 2 от Закона за автомобилните превози (ЗАП) на касатора е наложена глоба в размер на 500 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт и да отмени процесното наказателно постановление.  Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В съдебно заседание не се явява, не се представлява, не ангажира нови доказателства.

Ответникът по касация – Началника на областен отдел „КД-ДАИ” Бургас,  редовно уведомен, не се явява и не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – гр.Бургас е образувано по жалба на Г.Т.Й. против наказателно постановление № 22-0000605/10.10.2011г.. на Началника на областен отдел „КД-ДАИ” Бургас, с което за нарушение на чл. 89, т. 7 от Наредба № 33/ 03.11.1999г. на Й. е наложена глоба в размер на 500 лева. Първоинстанционният съд е приел, че не се установяват нарушения на процесуалните правила, които да са от естество да ограничат правото на защита на жалбоподателя и които единствено са основание за отмяна на наказателното постановление.  В обжалваното постановление са описани обстоятелствата, при които е извършено това нарушение в съответствие с констатираното със съставения АУАН, и същото е правилно квалифицирано, като нарушените законови разпоредби са посочени както в АУАН и НП. Наказателното постановление е издадено от компетентен орган.

 При постановяването на решението не са допуснати съществени процесуални нарушения, съдът е възприел фактическата обстановка, като въз основа на събраните доказателства е формирал правилни правни изводи.

 

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

Неоснователни са твърденията в касационната жалба за наличие на съществени нарушения на съдопроизводствените правила при постановяване на атакуваното решение. Нормата на чл. 89 от Наредба № 33/03.11.1999г. изисква по време на работа водачът задължително да представя при поискване на контролните органи определени документи, като т. 7 предвижда попълнен пътен лист по образец по приложение № 11. В настоящия случай, от събраните пред първата инстанция доказателства, по безспорен начин е установено, че касатора в момента на проверката не е представил попълнен пътен лист, каквото е законовото изискване, съгласно цитираната по-горе правна норма.

Подадената касационна жалба е напълно идентична по съдържание с жалбата, която Й. е сезирал районния съд. Този съдебен състав напълно възприема мотивите на първата инстанция относно приложението на нормата на чл. 89, т. 7 от Наредба № 33/03.11.1999г. и чл. 93, ал. 2 от ЗАП към настоящия казус, поради което не намира за необходимо да повтаря същите.

В сезиращата жалба не са изложени оплаквания относно пороци на обжалваното съдебно решение, а и при служебната проверка такива не се установиха.

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да бъде оставено в сила.

 

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2674/23.12.2011г. постановено по НАХД № 4068/2011г. на Районен съд Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 22-0000605/10.10.2011г. на Началника на областен отдел „КД-ДАИ” Бургас, с което за нарушение на чл. 89, т. 7 от Наредба № 33/03.11.1999г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България на основание чл. 93, ал. 2 от Закона за автомобилните превози на Г.Т.Й., ЕГН **********,*** е наложена глоба в размер на 500 лева.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                              

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                                                                                                                 2.