Р Е Ш Е Н И Е

 

№ /04.06.2011 година, град Бургас,

  

Административен съд – гр. Бургас, ХІ състав, в съдебно заседание на петнадесети февруари, две хиляди и единадесета година, в състав:

 

Съдия: Веселин Енчев

 

при секретар Г.Д., разгледа докладваното от съдия Веселин Енчев адм.д. № 180/2011 година.

 

Производството е по глава ХVІІ раздел VІ от АПК.

            Образувано е по жалба на „СИБАНК”АД – София с ЕИК 831686320, представлявано от процесуален представител - юрисконсулт Р.С.С., а в съдебно заседание от адвокат К.Т., против твърдени незаконосъобразни действията на орган по изпълнението в административно изпълнително производство по реализирането на  заповед № РД-14-092/06.02.2006 година на началника на ДНСК – незаконосъобразно навлизане в имот с пл. № 1116 по неодобрен кадастрален план на град Обзор – южен плаж, община Несебър, на работна група от РДНСК – Югоизточен район в състав: инж. М.Х. И. – старши инспектор в Сектор Бургас при РДНСК - Югоизточен район; инж. К.С.М. – главен инспектор в Сектор Бургас при РДНСК - Югоизточен район и инж. А.А.Д.– старши инспектор в Сектор Бургас при РДНСК - Югоизточен район.

В съдебно заседание жалбоподателят, чрез процесуалния си представител, поддържа жалбата. Представя писмено становище.

            Ответникът по оспорването, чрез процесуалния си представител, изразява становище за неоснователност на оспорването, като се обосновава с наличието на влезли в сила заповеди за премахване на незаконни строежи в имот с пл. № 1116 по неодобрен кадастрален план на град Обзор – южен плаж, община Несебър.

Жалбата е допустима. Подадена е  от лице, имащо право на такава предвид удостоверено право на собственост върху имота и сградите в него, три от които представляват незаконен строеж, подлежащ на премахване. Спазен е изискуемия за оспорването срок.

Съдът, след като обсъди доводите на страните и прецени представените по делото доказателства, приема от фактическа и правна страна следното.

С влезли в сила заповед № РД-14-090/06.02.2006 година (в сила от  27.06.2007 година); заповед № РД-14-091/06.02.2006 година (в сила от 4.06.207 година) и заповед № РД-14-092/06.02.2006 година (в сила от 6.01.2007 година), е разпоредено премахване на незаконен строеж „Двуетажни сгради № 1, 2 и 3”, намиращи се в поземлен имот № 1116 по неодобрен кадастрален план на град Обзор - южен плаж, местност „Мишелика”. Задължението за премахване е вменено на „Почивно дело на селското стопанство и хранителната промишленост „ ЕООД - Ловеч – изпълнител на незаконните строежи.

Производствата по изпълнение на посочените заповеди са започнали с отправяне на покани по реда на чл.277 ал.1 АПК до „Почивно дело на селското стопанство и хранителната промишленост „ ЕООД гр. Ловеч и „Почивно дело на селското стопанство и хранителната промишленост „ ЕООД гр. София по всяка една заповед за доброволно изпълнение на заповедите за премахване на незаконните строежи.

Поканите са получени от „Почивно дело на селското стопанство и хранителната промишленост„ ЕООД гр. София на 19.11.2008 г. Поканата за доброволно изпълнение на Заповед № РД-14-092/06.02.2006 година е била публикувана на интернет - сайта на ДНСК на 22.04.2010 година.

На 8.07.2009 година и 7.08.2009 година са съставени протоколи, с които се констатира, че заповедите не са изпълнени доброволно и такива, за предварително проучване на принудителното изпълнение на премахването на незаконния строеж.

С акт № БС- 2155-09-359/30.12.2010 година; № БС-2155-09- 357/30.12.2010 година и № БС-2155-09-361/30.12.2010 година заместник -началника на ДНСК е възложил, на основание чл. 225 ал.4, чл.271 ал.3 и чл.286 от АПК на „СМК-МОНТАЖИ”АД - Бургас, изпълнението на Заповеди № РД- 14- 090/06.02.2006 г.; № РД-14-091/06.02.2006 г. и № РД-14-092/06.02.2006 г., което следва да се извърши в периода 10.01.2011 г. до 15.02.2011г. Контролът по изпълнение на принудителното изпълнение е възложен на началник на Сектор Бургас при РДНСК - Югоизточен район.

Не са ангажирани доказателства тези актове да са съобщени на длъжника.

На 17.01.2011г. са съставени протоколи за установяване на състоянието на строежите, посочени в изпълнителните основания и строителната площадка преди започване на принудителното изпълнение по отношение на трите сгради- предмет на изпълнението.

На 12.01.2011 г. до Началника на РДНСК Бургас е изпратено писмо от „СИБАНК”АД - София, с което се иска „отсрочване на изпълнението” по премахване на двуетажни къщи за сезонно обитаване с № 1-3, находящи се в ПИ с идентификатор 53045.503.137  (стар идентификатор 1116) и се заявява промяна в собствеността. Иска се „ да бъде освободен предишния длъжник по изпълнението „Корона арбитраж” ЕООД гр. София”, като същият бъде уведомен за „настъпилата промяна на длъжника по изпълнителното производство”.Подателят на писмото, настоява срещу него като длъжник да бъдат извършени действията по чл. 277 и сл. АПК.

Макар и не особено точно, с оглед буквата на закона, „СИБАНК”АД поискало от органа по изпълнението да прекрати изпълнителното производство по отношение на „Корона арбитраж” ЕООД - София при хипотезата на чл.288 ал.1 т.1 АПК и да конституира него в качеството на длъжник по образуваните за изпълнение на заповеди, една от които е и процесната - № РД- 14- 092/06.02.2006 година.

Към искането е приложен препис от постановление за възлагане на недвижим имот по реда на публична продан, издадено на 10.05.2010 година от частен съдебен изпълнител Г.М., влязло в сила на 22.12.2010 година.

По силата на този акт „СИБАНК”АД - София, придобива собствеността върху ПИ с идентификатор 53045.503.137 (стар идентификатор 1116) по кадастралната карта на град Обзор, с обща площ 11 833 кв.м., както и върху 33 сгради с идентификатори по кадастралния регистър и 5 сгради, необозначени по кадастралната скица и басейн.

С писмо изх.№ ОН-641-00-047/12.01.2011 година, подписано от началника на РДНСК Югоизточен район е отказано спиране на изпълнителното  производство, като е указан процесуален ред за постигане на този резултат.

На 17.01.2011 година за изпълнението на заповед № РД-14-092/06.02.2006 година на началника на ДНСК работна група от РДНСК – Югоизточен район в състав: инж. М.Х.И. – старши инспектор в Сектор Бургас при РДНСК - Югоизточен район; инж. К.С.М.– главен инспектор в Сектор Бургас при РДНСК - Югоизточен район и инж. А.А.Д. – старши инспектор в Сектор Бургас при РДНСК - Югоизточен район, е навлязла ПИ с идентификатор 53045.503.137 (стар идентификатор 1116) и е съставила констативен протокол за установяване състоянието на строежа, описан в заповедта, преди започване на принудително изпълнение.

Това действие съдът счита за незаконосъобразно извършено.

Разпоредбата на чл. 274 ал.2 АПК, определя кои лица могат за имат качеството на страни в изпълнителното производство и това са гражданите и организациите, както и органите, посочени в изпълнителното основание, или техните правоприемници.

В случая, първоначален субект на задължението за премахване на незаконните строежи, посочен в изпълнителното основание (влезлите в сила заповеди) е бил „Почивно дело на селското стопанство и хранителната промишленост „ ЕООД - Ловеч.

Към датата на образуване на производството по изпълнение на заповед № РД-14-092/06.02.2006 година правоприемник на „Почивно дело на селското стопанство и хранителната промишленост „ ЕООД - Ловеч е „КЛАС Холидейс” ООД – Бургас. „СИБАНК” АД - София, придобива собствеността върху имота, в който е построена подлежащата на премахване сграда на 10.05.2010 година (датата на издаване на постановлението за възлагане на недвижим имот по реда на публична продан), според разпоредбата на чл. 496 ал.2 ГПК.

Тъй като придобиването на недвижим имот по реда на публичната продан е деривативно основание за придобиване на собственост, без съмнение „СИБАНК”АД гр. София е правоприемник на лицето, дължащо изпълнение на задължение, породено от изпълнителното основание – заповед № РД-14- 92/06.02.2006 година.

Ето защо, към датата на навлизане на работната група и съставянето на констативния протокол  „СИБАНК”АД - София е има качеството на длъжник по изпълнението -  по смисъла на чл. 274 ал.2 пр. последно АПК.

Това дружество, обаче, не е било конституирано като длъжник от органа по изпълнението, въпреки изрично направеното искане.

Затова и действията, извършени от работната група на РДНСК по установяване състоянието на строежа в имот с идентификатор 53045.503.137 (стар идентификатор 1116) по кадастралната карта на град Обзор и съставянето на констативен протокол от 17.01.2011 година се явяват незаконосъобразни и следва да се отменят. След конституиране на длъжника в производството - „СИБАНК”АД - София, тези действия следва да се извършат повторно.

По изложените съображения, на основание чл.298 ал.1 и 4 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И

 

 

ОТМЕНЯ действията на орган по изпълнението – работна група в състав инж.М.Х.И. – старши инспектор в Сектор Бургас при РДНСК Югоизточен район; инж. К.С.М.– главен инспектор в Сектор Бургас при РДНСК Югоизточен район и инж. А.А.Д. – старши инспектор в Сектор Бургас при РДНСК Югоизточен район, по изпълнението на заповед № РД-14-092/06.02.2006 година на началника на ДНСК, изразяващи се в навлизане в имот с пл. № 1116 по неодобрен кадастрален план на гр.Обзор – южен плаж, община Несебър и съставяне на констативен протокол за установяване състоянието на строежа от 17.01.2011 година.

 

Изпраща преписката на Началник на РДНСК - Югоизточен район за изпълнение на указанията по тълкуване и прилагане на закона.

 

Решението не подлежи на обжалване.

                                                           

                                                           

 

                                                            СЪДИЯ: