О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

         /31.01.2011 година, град Бургас,

 

Административен съд – гр. Бургас, ХІ състав, в закрито заседание, на тридесет и първи януари, две хиляди и единадесета година,  в състав:

 

Съдия: Веселин Енчев

 

разгледа докладваното от съдия Енчев адм.д. № 180/2011 година.

 

Производството е образувано по жалба на “Сибанк” АД с ЕИК 831686320 против действия по принудително изпълнение на заповед № РД – 14 – 092/06.02.2006 година на началника на ДНСК.

С жалбата се оспорва твърдяно изпълнително действие - изготвянето на Протокол за установяването състоянието на строежа и строителната площадка преди започване на принудителното изпълнение, изготвен съгласно Наредба № 13/23.07.2001 година за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Дирекцията за национален строителен контрол, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Поискано е и спиране на принудителното изпълнение на заповедта.

След като се запозна със съдържанието на жалбата и приложеното Определение № 145/21.01.2011 година по адм.д. № 97/2011 година на Административен съд- Бургас, съдът констатира, че принудителното изпълнение на заповедта е спряно по това производство, поради което и произнасяне по искането е недопустимо.

Предвид изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на жалбоподателя за спиране изпълнението на заповед №РД-14-092/06.02.2006 година, издадена от началника на ДНСК – София.

 

НАСРОЧВА в открито съдебно заседание на 15.02.2011 година от 15.30 часа за която дата и час да се призоват страните.

 

Определението може да се обжалва в седемдневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд.

 

 

 

СЪДИЯ: