ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 25.03                                                                     град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На двадесет и пети март                                      две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

 

Секретар: С.А.

Прокурор: Т.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

Административно дело номер 180 по описа за 2009 година

 

На именното повикване в 11.10 часа се явиха:

 

Жалбоподател – „АНДРОМЕДА ЕЛБИЛД” ЕООД – гр. Бургас, редовно призовани, не изпращат представител.

Ответник по оспорването – Директор на дирекция ОУИ – гр. Бургас, редовно призован, явява се юрисконсулт Д., редовно упълномощена.

 

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор Т.С.

 

ПРОКУРОР С.: Г-жо съдия, моля да конституирате Окръжна прокуратура – гр. Бургас като страна в производството по настоящото дело.

 

СЪДЪТ намира искането на представителя на Окръжна прокуратура – гр. Бургас за основателно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА Окръжна прокуратура – гр. Бургас като страна в производството по административно дело №180/2009 г. по описа на Административен съд – гр. Бургас.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата като неоснователна.

Моля да приемете представените с административната преписка доказателства.

Нямам доказателствени искания.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се приеме представената по делото данъчна преписка.

Да се даде възможност на жалбоподателя в определен от съда срок да изчерпи доказателствените си искания.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, приложени с административната преписка и да даде възможност на жалбоподателя за следващо съдебно заседание да ангажира всички доказателства, свързани със становището му, изразено в жалбата за незаконосъобразност на оспорения ревизионен акт.

По тези съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, приложени към административната преписка.

ДАВА възможност на жалбоподателя за следващо съдебно заседание да изчерпи всички доказателствени искания, посредством които се доказват твърденията, изложени в жалбата за незаконосъобразност на оспорения ревизионен акт.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 13.05.2009 година от 11.00 часа, за която дата страните уведомени.

На жалбоподателя да се изпрати препис от определението.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: