О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер  1638          11.07.2018г.        град Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас, трети състав, на единадесети юли през две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Съдия: Чавдар Димитров

 

като разгледа адм.д. №1809 по описа за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е образувано по жалба на Еко тур 4 ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Г.С. Раковски“ №1, офис №6, представлявано от управителя Иван Иванов против действия на публичен изпълнител по проведена публична продан и обявяване с обявление от 20.06.2018г. на купувач на проданта.

Съгласно чл. 266, ал. 1 ДОПКДействията на публичния изпълнител могат да се обжалват от длъжника или от третото задължено лице пред директора на компетентната териториална дирекция чрез публичния изпълнител, който ги е извършил. Жалбата се подава в 7-дневен срок от извършването на действието, ако лицето е присъствало или е било уведомено за извършването му, а в останалите случаи - от деня на съобщението. За третите лица срокът тече от узнаване на действието.

В жалбата по настоящото дело и данните от приложената преписка се установява обстоятелството, че жалбоподателят не е оспорил посочените действия пред Директора на ТД на НАП, съобразно разпоредбата на чл.266, ал.1 и 2 ДОПК, като вместо това е адресирал жалбата си директно до Административен съд Бургас

Независимо от адресата, посочен в жалбата, разпоредбата на чл.266, ал.1 ДОПК е императивна, като не допуска обжалване на актовете, постановени по реда на ДОПК директно пред съдебен орган. Поради изложеното, депозираната пред Административен съд Бургас жалба е преждевременно подадена, като спорът по нея се явява неподведомствен на съдилището и следва да бъзе изпратен на Директора на ТД на НАП Бургас за произнасяне по така депозираната жалба против действия на публичен изпълнител по проведена публична продан и обявяване с обявление от 20.06.2018г. на купувач на проданта.

Съобразно, чл.130, ал.1 АПК административният съд сам решава дали образуваното дело подлежи на разглеждане от него или от друг орган извън системата на съдилищата, поради което настоящият съдебен състав счита, че процесната жалба следва да бъде изпратена инеммо до Директора на ТД на НАП Бургас.

            При така установените факти съдът намира, че са налице условията на АПК за прекратяване на съдебното производство по адм.дело №1809/2018г. поради обстоятелството, че действията на публичния изпълнител не подлежат на оспорване, преди произнасяне на компетентния орган /Директора на ТД на НАП Бургас/ по съществото на спора, респ. преди постановяване на отказ да се произнесе, което е процесуална пречка за продължаване на съдопроизводството по делото.

            По изложените съображения и на основание чл.130, ал.4 и чл.159, т.1 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на  Еко тур 4 ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Г.С. Раковски“ №1, офис №6, представлявано от управителя Иван Иванов против действия на публичен изпълнител по проведена публична продан и обявяване с обявление от 20.06.2018г. на купувач на проданта. 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д №1809/2018г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

ИЗПРАЩА преписката по делото на Директора на ТД на НАП Бургас за произнасяне по жалбата на Еко тур 4 ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Г.С. Раковски“ №1, офис №6, представлявано от управителя Иван Иванов против действия на публичен изпълнител по проведена публична продан и обявяване с обявление от 20.06.2018г. на купувач на проданта, като вземе предвид указанията в обстоятелствената част на определението.

 

Определението, може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните и органа, на който преписката по делото се изпраща.

 

                                                           СЪДИЯ: