ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 08.12.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На осми декември                                   две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1809 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

За протестиращия прокурор от ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-БУРГАС, редовно уведомен,  явява се прокурор  Андрей Червеняков.

 

         За ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР, редовно уведомен, се явява адв.К., която представя пълномощно.

        

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

Адв.К.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът не намира пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ПРОКУРОРЪТ: Поддържам подадения протест изцяло с аргументите посочени в него.

         Към настоящия момент представям и моля да приемете Постановление на Министерски съвет № 201/25.10.1993г. за преобразуването на държавни предприятия в еднолични търговски дружества; множество съдебни решения, които касаят правото на собственост върху земята на „Слънчев бряг” АД, включително и инвентаризационен опис, от който е видно, че земята в западната част на Слънчев бряг е собственост на така преобразуваното търговско дружество. 

 

         Адв.К.: Моля да се уточни относимостта на тези доказателства към спора.

         ПРОКУРОРЪТ: Тъй като решението на общинския съвет касае Слънчев бряг – Запад, посочените документи са в аргумент на трансформиране на собственост, т.е., че земята в западната част е собственост на дружеството „Слънчев бряг” АД. Решението на общинския съвет касае собственост, която не е само собственост на Община Несебър.

         Адв.К.: Решението е съвсем друго.

         Не възразявам да се приемат представените доказателства, но считам, че са неотносими към настоящия спор.

 

         ПРОКУРОРЪТ: Тъй като нормата на чл.171 от ЗДвП регламентира собственика или управляващия пътя  да осъществява принудителна административна мярка по реда на закона, считам, че обстоятелството  досежно собствеността е изключително важно, с оглед компетентността на съответния орган да разпорежда репатриране на автомобили, които са в нарушение на ЗДвП.

         Представям и моля да приемете за сведение Решение на ВАС № 4058/2011г., в което е посочено, че принудителната административна мярка е форма на изпълнителна дейност, чрез която се дава легален израз на държавната принуда и се упражнява в предвидените от закона случаи.

         Други доказателства няма да соча.

 

Адв.К.: Оспорвам протеста, като считам същият за недопустим, а в условията на евентуалност - за неоснователен. Моля да приемете представените писмени доказателства, представени с няколко нарочни писма, съобразно разпореждания на съда, като уточнявам, че същите представляват в съвкупност всички доказателства, въз основа на които е прието решението на общинския съвет, както и последващите документи, въз основа на него, а именно договорът, който е сключен между общината и дружеството спечелило този конкурс.

         Нямам други доказателствени искания. Считам, че така представените доказателства относно собствеността на земята са неотносими и в този смисъл моля да бъдат разгледани и преценени като такива при постановяване на съдебния акт.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените със сезиращия протест писмени доказателства от Окръжна прокуратура-гр.Бургас, както и допълнително представените писмени доказателства от Общински съвет-гр.Несебър, същите подробно описани в съпроводително писмо, находящо се на лист 14 от делото, както и представените в днешно съдебно заседание от прокурор Червеняков допълнителни писмени доказателства, по чиято относимост съдът ще вземе становище в мотивите на крайния си съдебен акт, както и ПРИЕМА за сведение представеното днес Решение № 4058/22.03.2011г. по административно дело № 8654/2010г. на ВАС.

 

Като съобрази изявленията на страните, че други доказателства по делото няма да се ангажират, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля да прогласите нищожността на оспорваното Решение № 160 по  Протокол № 6/2012г. на Общински съвет-гр.Несебър с аргументи подробно посочени в подадения протест, като в допълнение посочвам следното:

На първо място: Видно и от представените доказателства по делото, не са налични фактически основания за издаване на въпросния административен акт. Налице е една докладна записка на кмета на Община Несебър, в която е посочено единствено молбата на принципала на Община Несебър конкретна дейност да бъде отдадена чрез конкурс.

На второ място: Считам, че протестираното решение е в противоречие с правните принципи заложени в чл.168, ал.1 и чл.171, т.5 от ЗДвП, първо с аргумента, че Община Несебър не е собственик, нито администратор на територията на „Слънчев бряг” АД - зона Запад, с оглед на което липсва компетентност да се произнася за всякакви дейности, които касаят чужда собственост и на второ място считам, че е недопустимо властническа дейност, каквато е репатрирането на автомобил, с което се ограничава свободното упражняване правото на собственост и ползване на МПС, да бъде възлагана на частно юридическо лице, обстоятелство, което не кореспондира с никаква правна аргументация и обоснованост. В решението на общинския съвет е посочено, че същото е издадено във връзка с чл.67, ал.1 от Наредба № 5 на общинския съвет, като въпросната подзаконова норма касае процесуалният ред, при който се осъществява конкурсната дейност. Съответно в Наредба № 1 е отразено компетенцията на съответните органи при репатриране на автомобили, където е посочено, че на първо място следва да бъде установено нарушение на ЗДвП, да бъде съставен съответния АУАН, респективно, след което да се пристъпи към репатриране на автомобил, но е посочено, че въпросната наредба касае дейността във и на територията на Община Несебър, което аргументира извода, че се касае за терен, който се управлява от общинската администрация съобразно съответните властнически правомощия.

С оглед изложеното и аргументите посочени в протеста, моля да се произнесете със съдебен акт, с който да прогласите нищожността на решението на общинския съвет.

 

Адв.К.: Моля на първо място да прекратите производството като недопустимо, поради следното:

Считам, че издаденият административен акт е от категорията на срочните, което се установява в т.6 на решението, където е посочен срокът, за който следва да бъде сключен договора. В този смисъл, след като е проведен конкурса и са изтекли три години - времето за което е дадено съгласие да бъде осъществена дейността, считаме, че прекратителният ефект на акта към настоящия момент е настъпил автоматично без да е необходимо да се издава нарочен акт за това, поради което считам, че към настоящия момент сме в хипотезата на липсващ административен акт, чиято нищожност се иска да бъде обявена и за протестиращия липсва правен интерес да направи това, поради което моля на основание чл.159, т.4 от АПК да оставите без разглеждане протеста и прекратите производството по настоящото дело.

В случай, че не приемете доводите за недопустимост, моля да постановите решение, с което да отхвърлите протеста като неоснователен по следните аргументи:

При внимателен анализ на решението се установява, че общинският съвет е дал съгласие да бъде проведен конкурс с предмет фактическото преместване на неправилно паркирани автомобили, т.е. репатриране или казано по друг начин - фактическо реализиране на наредената принудителна административна мярка. Действие, различно от нареждането същото да бъде осъществено. Този извод се установява от представения договор, според който СТРАНА ПЪРВА, т.е. ОБЩИНАТА, определя длъжностните лица, които да нареждат преместването на ПМС, а СТРАНА ВТОРА се задължава да изплаща дължимите възнаграждения на тези лица.

Възраженията за делегиране на публични функции в протеста са неоснователни. Считаме, че нареждането да бъде осъществена ПАМ - преместване на неправилно паркирано МПС е форма на изпълнителната дейност, чрез която се дава легален израз на държавната принуда упражнявана в предвидени от закона случаи, а самото репатриране е фактическо преместване на вече наредения за преместване автомобил. След като нареждането по преместване по силата на възникналите договорни отношения ще се осъществява от оправомощени от закона лица, т.е. лица упълномощени и определени от кмета на общината, то считаме, че няма пречка фактическото действие по преместването да бъде осъществено от други лица. Предвид гореизложеното в случай, че не приемете доводите ми за недопустимост, моля да отхвърлите като неоснователен протеста.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: