ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 17.10.                                                                      град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На седемнадесети октомври                     две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Н.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно дело номер 1808 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 10,30 часа се явиха:

За жалбоподателя В.С.В. - редовно уведомен, се явява адв. М. - представя пълномощно. 

За ответника - кмет на Община Созопол - редовно уведомен, се явява адв. Й. - представя пълномощно.

 

Съдът докладва постъпила по делото скица на ПИ с идентификатор 67800.34.22 по КККР на гр. Созопол с писмо, вх. № 8953/09.08.2018 г. от началника на СГКК Бургас.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

страните: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на В.С.В. *** против заповед № 8-Z-809/15.06.2018 г. на кмета на Община Созопол, с която на основание чл. 57а, ал. 1, т. 1 ЗУТ, е наредено да бъде премахнат преместваем обект: „Метален контейнер - тоалетна №2“, поставен без разрешение за поставяне/монтаж, находящ се в ПИ с идентификатор 67800.34.22, м. „Света Марина“ по КККР на гр. Созопол.

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно чл.170 АПК и чл.154 ГПК.

Адв. М.: поддържам жалбата. Представям протокол за въвод във владение от 24.04.2018 г., от който е видно, че е извършен въвод във владение включително и в процесния имот. Този протокол за въвод във владение е съставен на основание влязло в сила решение на Софийски апелативен съд, по силата на което решение представеният НА е отменен. Безспорно се установява от протокола, че към датата на установяване на нарушение - юни месец 2018 г. моят доверител не е бил собственик на процесния ПИ, а във владение на процесния имот е „Зенит - 99“ ООД. Моля за срок, в който да представя по делото решението на Софийски апелативен съд, на основание на което е образувано и изпълнителното дело.

Адв. Й.: оспорваме жалбата. Считаме същата за неоснователна. Моля да се приеме приложената административна преписка. Нямаме възражение по доклада на съда. Уточнявам, че ще се ползваме от служебно изисканата от съда скица от началника на СГКК гр. Бургас, като моля да се има предвид, че същата потвърждава обстоятелството, че в регистъра към КК имотът се води на жалбоподателя, което кореспондира с приложения по делото НА. Моля да се приеме приложеното в днешно съдебно заседание доказателство и съответно да се има предвид, че към настоящия момент липсват конкретни доказателства за образувано изпълнително дело. Моля да задължите страната да представи такива във връзка с тежестта на доказване.

 

По доказателствата съдът

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с административната преписка писмени доказателства, постъпилата по делото скица на ПИ с идентификатор 67800.34.22 по КККР на гр. Созопол с писмо, вх. № 8953/09.08.2018 г. от началника на СГКК гр. Бургас, както и представения в днешно съдебно заседание протокол за въвод във владение по изпълнително дело № 20177030400809.

 

задължава жалбоподателя, да представи доказателства, че е образувано изпълнително дело № 20177030400809 по описа на частен съдебен изпълнител с рег. № 703, действащ в района на Бургаски окръжен съд, както и надлежно заверено съдебно решение по търговско дело № 4860/2016 г. по описа на Софийски апелативен съд с  отбелязване, че същото е влязло в сила, в 7-дневен срок от днес.

 

Не приключва събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 28.11.2018 г. от 10:15 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:38 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: