ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 25.10.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и пети октомври                  две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор: А.Ч.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1808 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ИНФО ТЕКС ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД, представлявано от Е.С.Б.,  редовно уведомен, не се явява, представлява се от адв. Д. и адв. Р., надлежно упълномощени по делото..

ЗА ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „ОДОП“ Бургас, редовно и уведомен, се явява ю.к. М., с приложено по делото пълномощно.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС се явява прокурор Ч.

Явява се вещото лице С.В.А.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

АДВ.Д. : Да се даде ход на делото.

АДВ.Р.: Да се даде ход на делото.

Ю.К. М.:Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР Ч.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Докладва постъпило становище от процесуалния представител на ответния орган в изпълнение на указания на съдебния съства от предходно съдебно заседание.

АДВ.Р.: Запознати сме със становището.

АДВ.Д.: Запознати сме, получихме го. Заявяваме, че ще се ползваме от документите. Молим да ни дадете допълнителен срок, за да направим доказателствени искания в тази насока, като представим сравнителен материал. В тази връзка искам да направя уточнение-документите са с удостоверителен характер и като правило на ГПК   истинността не се оспорва и  процедура не се открива, а съда ги цени с оглед на събринате доказателства и установени факти, тъй като удостоверителни документи нямат обвързваща съда сила. Що се касае до оспорване на автентичността,  част от тези документи не са подписани. Става въпрос за фактурите, които са изпратени.

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ Ю.К. М.: Кои подписи, на кои документи оспорвате?

Ю.К.М.: Инвойсите, предствените в съдебното производство и тези в ревизионното производство се различават съществено.

АДВ.Р.: Тъй като в тристранните операции при посочване на текста на 112-та Директива не се начислява данък при извършена доставка. Реквизите имат идентификационен белег. Този  реквизит трябва да го има там. Моля да приемет, че той оспорва положените подписи.Не можем да докараме Е.С.Б. и А.Д. – ние сме изискали нотариално заверени образци.

АДВ.Д.: Ако те оспорват,  че тази заверка е на А.Д. или негов служител, ние ще ангажираме доказателства, за да получим нотариално заверени документи.За потвържденията ще се назначи графологична експертиза, ние ще поискаме.

Ю.К.М.: Аз съм написал  в становището подписите, където са налични.Става  въпрос за там където има подписи.

АДВ.Р.: Това се удостоверителни подписи, те не са свързани с автентичността на документа.

          Съдът като взе предвид становищата на двете страни по повод оспорването на документите  намира, че с оглед свидетелстващия характер на документите следва да допусне оспорване единствено на автетичността на положените върху същите подписи, а по отношение на истинността на отразените в тях обстоятелства съдебният състав, че вземе становище в окончателния си съдебен акт след комплексна проверка на всички събрани по делото доказателства, поради което

                                     

                                                О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА оспорване на подписите, положени на 13 броя  потвърждения, представени на страници от №322 до №351 от кориците на делото.

В тази връзка указва на жалбоподателя, че доколкото се касае за частни свидетелстващи документи, неносещи подписа на ответната страна, негова е  тежестта да установи автентичността на положените  върху потвържденията подписи от името на  А.Д..

АДВ.Д.: Молим да ни дадете допълнителен срок,тъй като сме изискали нотариално заверени образци на Д., които ще бъдат преведени, заверени и ние ще ги представим по делото, тъй като нямаме друг сравнителен материал. Ще представим нотараилно заверено заявление на Д. и други доказателства- коресподенция, товарителници и др. Вече сме ги изискали.

Съдът  предвид  указаната доказателствена тежест уточнява на жалбоподателя, че с оглед разпоредбата на чл.116 ДОПК, когато се касае за  доказателства,  намиращи се извън  данъчната територия на Република България, в тежест на жалбоподателя е да положи усилия за снабдяването със същите. 

ПРОКУРОР Ч.:Нямам възражения.Следва да се предостави възможност на страната да ангажира доказателства.

Ю.К.М.: Нямам възражения.

 

В тази връзка и с оглед становището на ответната страна и прокуратурата намира, че следва да бъде предоставено  достатъчно разумно време за снабдяване с посочените доказателства, като във връзка с извършеното оспорване, съдът

 

                                       ОП Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на  жабоподателя, че не по-късно от следващото съдебно заседание следва да представи, както сравнителен материал  така и образци от подписи на А.Д., ведно с оригиналите на  потвърждения -13 броя, представени в заверени копия по делото, изпратени от Р. Италия с FedEx куриер, както и доколкото това е посочено лично от  писмо, чийто автор се сочи да е  А.Д., да бъдат представни оригиналите на ЧМР- товарителниците на 15 бр.

АДВ.Д.: Както се вижда от заверката - от товарителниците са пратени копия и аз съм направил заверка „вярно с копието” ние ги имаме в електронен вид.Изпратените са копия, ние не сме страна в транспортното правоотношение,  за посредника няма копия от ЧМР-то.

АДВ.Р.- Сканираните копия са приравнени с оригинала.  Така наречения ксерокс са копия, които подлежат на заверка. В писмото е допусната грешка.Преценка на съда е какво е представено.

Ю.К.М.- Представям доказателства за квалифициран електронен подпис:Писмо от 05.09.2017 година, относно подписването на ЗВР, РД и РА представям писмо от „Борика“ АД  изх.№785/ 05.09.17 година  с упътване към него, разпечатка на електронни подписи на органите, издали ЗВР, РД и РА.

СТРАНИТЕ: Да се приемат представените доказателства.

Съдът счита представените доказателства за относими към въпроса за автентичността на  подписа на оспорения ревизионен акт и електронни документи, подписани с електронен подпис в хода на самото  административно производство,поради което

 

        О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА писмените доказателства, представени от ответната страна за квалифициран електронен подпис, а именно: писмо изх.№785/05.09.2017 година, издадени от „Борика“АД, в качеството му на доставчик на удостоверителни услуги на служители на ТД ан НАП Бургас, издали ЗВР, РД и РА.

АДВ.Р.- Ние искаме  и молим да бъде  допуснат до разпит свидетел, който водим. Това е счетоводителката.Плащането е дошло от „Инфосанабрия” С.Л.Р., но тя може да даде отговор, какви са отношенията между дружествата, които са страни по представените по делото търговски споразумения.  Ние водим в днешното съдебно заседание, счетоводителя на дружеството, която е водила кореспонденцията с търговските партньори на жалбоподателя и може да обясни механизма на плащанията и на самите сделки.

 

Относно искането за разпита на свидетел, съдът намира  поискания способ за допустим, а обстоятелствата, за които ще свидетелства за относими, поради което и воден от горното

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпита водения в днешното съдебно заседание свидетел от страна на жалбоподателя.

Съдът въведе в съдебната зала водения свидетел, на когото снема самоличност, както следва:

П.Х.К.– ЕГН**********, българка, български гражданин, счетоводител. Без родствени отношения  със собственика  и законен представител на дружеството жалбоподател.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.290 от  НК.

Обещава да говори истината.

ВЪПРОС НА АДВ.Р.- Каква е ролята на „Интермаркет” и „Инфосанабрия” в отношенията с обслужвания от Вас търговец?

СВИДЕТЕЛЯТ К.- Не съм виждала собственика на дружеството. Аз работя като счетоводител в „Легаком” и са ми възложили обслужването на тази фирма. Не съм виждала управителя испанец.

ВЪПРОС НА СЪДА- По какъв начин жалбоподателят се сдоби с начален капитал? Извършвани ли са плащания от сметката на дружеството „Инфо текс”. Когато започнахте да обслужвате жалбоподателя в сметките му  имаше ли пари и от къде са дошли средствата?

СВИДЕТЕЛЯТ К.- От стопанската му дейност, той  получава пари и плаща. Извършва търговия на едро. Той получава пари от Д., но   и от другата фирма, описана в споразумението.

ВЪПРОС НА СЪДА- В едното  споразумение е посочено, че  „Интермаркет” ще плаща вместо на Д.,  а другото е, че „Инфосонабрия” ще плаща вместо Д., така ли е?

СВИДЕТЕЛЯТ К. – Интермаркет касае по-предна сделка, това което е с превод е по-предна сделка.

Беше предявен превода на стр.№133 от споразумение, находящо са на стр.№134 на английски език.

СВИДЕТЕЛЯТ К.-Това е по тази сделка, това е споразумението  за „Инфосонабрия”. „Интермаркет” е извършвал плащания по-предни сделки, нямат връзка с този период.

ВЪПРОС НА СЪДА –Кога започнахте да обслужвате дружеството?

СВИДЕТЕЛЯТ К.-Същият месец, в който е регистрирана.Най- вероятно първоначалната сума е от лични средства.  Парите идват от „Инфосанабрия”. Той предварително получава пари, които се дължат на  Д. и след това плаща на Петролеум. Авансово  получаваше сумите по бъдещите сделки. Фактури са издвани- т.нар. проформа фактури, те са приложени без реквизити.По тези фактури се разплащат. Когато започна да обслужвам фирми аз им изпращам  едно много голямо описание, какво трябва да се прави, например, че документите трябва да се изпращат до 7-мо число  на  следващия месец, че  плащането трябва да се извършва със съпътстващи документи  други, включитело изпращам и един макет на инвойси и също  така потвърдително писмо, за да има представа как да си подреди всичко. Той е използвал този макет, за да си направят разплащанията. Това е практика, изобщо и как ще се процедира. В случая той е ползват  тези инвойси. Посочва  инвойса от съответната дата и по този начин се правят разплащанията.

ВЪПРОС НА СЪДА - Страните по инвойса са предприятието на Д. и на жалбоподателят, не  страната, която плаща?

СВИДЕТЕЛЯТ К.- „Инфосонабрия” плаща. Да, има такава практика. „Инфосонабрия” плаща и посочва като основание инвойса между другите две дружества.

ВЪПРОС НА СЪДА – Някакви документи за регистрация по ДДС получихте ли или извършихте  ли проверка в сайта на Европейската комисия?

СВИДЕТЕЛЯТ К.- За „Инфосанабрия” не съм проверявала дали и регистрарана по ДДС. Дружеството жалбоподател  ние го регистрираме по ДДС – на Д.. Приложила съм ВИЕС  приложения за регистрацията му в Италия- има я на две места.

ВЪПРОС НА СЪДА -  А относно самото транспортиране на стоките -  вие  виждала ли сте, на Вас какво Ви е пращано?

СВИДЕТЕЛЯТ К. - На мен първоначално със закъснение са ми изпратени фактурите, с които е направил плащане. Тези фактури са с грешни номера, той има предходни фактури №1 и №2 и пак започна отначало с №1 и №2 да издава и следващите.Няма реквизити във фактурите, няма транспортни документи. И аз съм писала, че трябва непременно да се уточни какъв  е пътя на стоките, за да се знае къде приключва сделката. В случая по имейл той ми пращаше фактурите с правилните номера, а самото ЧМР ми го изпрати по-късно. Стоките пътуват от Испания до Италия и винаги искам да видя и ЧМР-то и от него става  ясно, че тези сделки ще бъдат тристранни операции.Той беше попълнил едно потвърждение. В последствие трябваше да изясним, че това нещо не е достатъчно и за всяко ЧМР да има отделно потвърждение  и когато ми ги изпрати документите с реквизитите имаше забавяне с един месец, затова са декларирани месец ноември. Не съм изисквала доказателства за тази фирма.Видях в „Гугъл”, че има такава фирма, която извършва тази дейност. Аз обслужвам 10 фирми.

ВЪПРОС НА СЪДА- Как разбирате, че печатите на ЧМР-та са действителни?

СВИДЕТЕЛЯТ К.- Аз не съм разследващ орган. Изпраща ми всичко  и сме преправяли отново и отново, докато това което ми изпрати съответства на счетоводните изисквания. Не е бил перфектен.

АДВ.Р.- Разкажате как протече ревизията?

СВИДЕТЕЛЯТ К. -  Получих на  моя имейл съобщение от НАП със заповед и с искане. Видях, че екипа е от град Ямбол.Човекът ми се обади, за да потвърдя и това беше чуването с него. Приготвих всички документи – аз имам  такава практика, за да не искат едно по едно и всичко, което имам го предоставям като почнем от проформите, инвойсите, моите българските ЧМР, макар нечетливи. Това, което съм получила от клиента, изпринтирам и и аз изпращам. Обадх се в Ямбол дали ще дойдат на място или да ги изпратя.Той пожела да ги пратя в ТД на НАП Бургас, каза че за сега няма да идват и пожела на хартиен носител да се предоставят на НАП Бургас и така направих. Аз заверих за вярност с оригинила.Аз не съм виждала оригинал.Това са електронни фактури, това е практиката. Аз в последствие получавам ЧМР-та в оригинал,защото  той не е страна, той трябва да помоли контрагента да ги изпрати. Екземпляр от ЧМР-та нямаше при мен, аз ги получих само по електронен път и съм ги свирила за верността им с оригинала, но оригинал не съм  видяла. Аз виджам, че е тристранна и ЧМР мога и да не представя, не ме задължава закона но, за да се уверя за транспорта съм го изисквала. Управителя не получава оригинал от ЧМР и затова и копията не са много четливи и данъчния инспектор беше описал, че не са четливи. Аз  му ги изпратих, защото на екран  се виждат много добре.

АДВ.Д.: Аз ги разпечатах.Същите ги има в електронен вид и го е пратила в данъчното за да четат.

АДВ.Р.: Транспортните документи са важни, но за целите на тристранната операция  ЧМР не  фигурира . В случая поне нещо има.

ВЪПРОС НА СЪДА: Седалището на дружеството, адреса на Вашата кантора ли е?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Да, на нашата кантора. Когато започвахме дейност управителя попълва декларация по какъв начин да се кореспондира. Това е декларация,  че това ще бъде  начина.Не съм осчетоводила наем.

АДВ.Р.:Има няколко хиляди фирми, поблазнени  от 10 % данък и правят  бизнес или данъчни измами в България. Но и в двата двата случая никой не им вижда очите.

АДВ.Д.: Във връзка с наема на помещенията, вярно ли е, че в договора за счетоводство има клауза, че като част от таксата той има право да ползва адреса на фирмата и да ползва  за кореспонденски услуги и това е част от счетоводния договор.

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Да това е клауза от догоовра за обслужване, че може да ползва офис площи при нас.

АДВ.Р.: Можем да го представим договора.

АДВ.Д.: Г-жа К. да разкаже как протече ревизията.  Идвал ли екип в офиса, запознаваха ли се  с досието на фирмата, как получихте акта, доклада имаше ли приложения?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Аз едната част я разказах. Започна ревизията.Бяха ми изпратени две искания и се обадих на телефона на инспектора,  който предпочете  да представя документите  на хартия в НАП Бургас. По повод на това искане изпринтирах всички документи, които имам в електронен вид, понеже така ми е по-лесно, заверих ги за вярно с оригинала и  в един голям пакет с писмо  ги изпратих, но  в писмото не съм ги описала подробно какво изпращам. Едното писмо е входирано на 15.11., а другото на 20.12. с документите, които съм приложила. Не бяха подробно описани документите или израдени,а общо.

ВЪПРОС НА АДВ.Д.- Вие ли получихте ревизионния доклад?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Ревизионният доклада отново го получих на имейл на 15.03., когато е издаден. Не съм получила приложения заедно с него. Аз получих РА на 05.04.2017 година отново  без приложения. Направи ми впечатление, че пише, че има приложени протоколи по чл.117 от ЗДДС с описани номера и дати. Аз не съм издавала такива, но вече не бях много сигурна в себе си. Помолих, обадих се  на ревизьора да ми изпратят и документите.  Нищо не получих,  принудих се на 13.04.17 година да се обърна към тях да ми  ги предоставят.На 19.04. получих от НАП  приложенията и там вече бях объркана, тъй като от това което съм дала нямаше нищо.Протоколите ги нямаше, самите документи с инвойсите и реквизитите ги няма. Има ги  общите потвърждения, а тези  към всяко ЧМР тях ги няма. Чета в доклада и там нямаше, нищо не пишеше за тези документи. Аз продължавам да съм объркана. На НАП Бургас ги изпратих, но  в придружителното писмо не съм изброила едно по едно, а общо. Не съм ги описвала и тази моя грешка струва на клиента 2 милиона и аз се чуствам виновна. Когато излезе РА аз се обърнах към адвокат и  по негов съвет се обърнахме към управителя, за да може той  да се обърне към клиента си Д., който да изпрати всичко това. Да се знае, че това са  истинските документи и той ги изпрати в НАП, за да бъдат придружаващи жалбата, която адвокатите бяха входирали.

Ю.К.М.: Документите са пристигнали в същия ден, когато е издадено решението.

АДВ.Р.: Идеята ни беше оригиналите  да дойдат от Д., да отидат в  НАП, за да се разсее съмнението за фалшифициране. Но те пристигнаха в последия момент и директора не можеше да се произнесе. Производството вече беше  приключило.

ВЪПРОС НА Ю.К.М.: Бихте ли обяснили кореспонденцията  с „Инфо текс дистрибюшън“.

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Чрез управителя на „Легаком“, аз директно кореспондирах на английски език. Аз на имейла сам получила  фактурите №1 и №2. На служебният имейл  съм написала  и описала, че той пак започва от номер №1. Ние нямаме право да издадем фактури, ние даваме само макет. Те си правят фактурите, за да тръгне сделката,  а плащанията са след това, това е инвойс-предхожда плащанията. От там нататък започна голяма кореспонденция- това са носачващи неща, за попълване на потвърдително писмо,  реквизите,  подписи и т.н.

ВЪПРОС НА Ю.К.М. – Инвойсите към италианското дружество който ги изготвя?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Управителя на дружество „Инфо текс“  и на мен ми праща  в електронен  вид.

ВЪПРОС НА Ю.К.М.: Чия беше инициативата италианското дружество да  ги изпрати  в НАП?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Наша,  след като излезе РА и РД. Това беше по съвет на адв.Р., че е най- добре, за да няма съмнения, че всичко е точно, отново да бъде изпратено до НАП.

ВЪПРОС НА Ю.К.М.:  За ЧМР-та в хода на ревизионното производство, бихте ли казала  пак ли имате на електронен вариант, а сте представили копия, от които нищо не се чете?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Първоначално представих копия, защото инспектора искаше  да има на хартиен носител. Ние в офиса нямаме хубав принтер, но в последствие намерихме,  а тези ЧМР-та на екрана са  четими и  можем да ги предоставим  и  всичко е четливо, но не е добро качеството на копието  и не се вижда така добре.

ВЪПРОС НА Ю.К.М.: На тези копия от инвойсите не  е било описано приложението на "чл. 141 2006/112/ЕО", нали така?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Аз съм представила всичко, аз това не го наричам инвойс, а проформа. Аз съм изпринтирала всичко. Направи ми впечатление.Аз именно написах писмо, изпратих по имейл, какво трябва да фигурира вътре в самата фактура, за да може отсрещната страна да е  известена, че данък са дължи от нея. В последствие биват насочени какво трябва да бъде основанието във фактурите.

ВЪПРОС НА АДВ.Р.: Какво е средното Ви образование?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Завършила съм Английската езикова гимназия в град Бургас и свободно владея английски език. Работила  съм като преподавател по английски език.

ВЪПРОС НА АДВ.Р.: От къде сте сигурна, че управителя  е изпращал тези фактури?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Имам декларация, подписана и нотариално заверена от Е.Б., че имейлът, с който кореспондирам се използва за  размяна на документи от него до счетоводстото на дружеството. 

ВЪПРОС НА АДВ.Р.: Споменахте, че приемате тези инвойси за проформа, вярно ли е, че всички тези инвойси са издадени преди да се осъществи данънчно събитие, те са издадени преди да е извършено плащане?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Тези инвойси са издадени  на 13.10., дата  предхождаща целия процес на сделката  и аз ги наричам проформа,  защото те нямат тези реквизити, които една фактура следва да има, за да ми послужат да ги осчетоводя. Няма данъчно събитие,  има инвойс.

ВЪПРОС НА СЪДА:  А при постъпване на плащане?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Аз нямам право да издавам  фактури, а само управителя.Още на старта на клиентите се казва следното: фактурата и плащанета не  достатъчно  основание да определим сделката каква е. Затова а изискваме  всички съпъстващи  документи.Първо,  ние имаме задължение  до 14 на сл.месец да входираме в НАП данъчна декларация и справките към тях.Клиента ми е изпратил така наречените фактури не до 14, а на 16.11. и  закъснението е от там. Не може да определиш,  без да знаеш къде  е стоката. Да,стоката тръгва от някъде.

АДВ.Р.: В международната  търговия задължението за издаване на фактура при получен аванас възниква само когато е за местна сделка.При тристранните операции  има едномесечен период, в който лицето да се снабди с необходимите му документи по чл.9 ППЗДДС. Ако сделката  е местна, то тя ще го разбере, защото ще дойде от местна фирма.Авансът не е ДДС събитие.

ВЪПРОС НА Ю.К.М.:Кой е оперирал със сметката на „Инфо текс“

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Не нося другата декларацията, сметката я откривам аз. След като открия сметката, управителя пожела да банкира  онлайн. Кодовете, които получавам и всичките остнали документи аз ги изпращам на управителя с писмо, след което го задължаваме той с  декларация да заяви,  че аз съм  предоставила кодовете  и да си смени кода. Аз разполагам с нотариално заверена декларация, аз не мога да банкирам с неговата сметка. Аз съм плащала  бюджетните платежни   и имам оторизация за плащане с държавата, но за търговски сделки не. Ходя в банката и   попълвам платежните  нареждания.

ВЪПРОС НА ПРОКУРОР Ч.: Дневниците за  покупко-продажбите и декларациите кой  го подава и попълва?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Аз ги подавах на базата на сключения договор между управителя на ревизирания търговец и нашата фирма. Аз работя на трудов договор във фирмата. Възложил ми е нашия управител да се занимавам със счетоводсвото на тази фирма.За процесният период  най-вероятно да е така.

ВЪПРОС НА ПРОКУРОР Ч.: Като лице което е попълнило фактурите,  в кой  момент се  разбира,  че се касае за тристранна операция?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Това че сделките са тристранни, когато  получих ЧМР-та,  а преди това в писмото му пиша. Най-важното от къде тръгват стоките, къде пристигат  и ще искам транспортни документи - на самия старт.От това зависи дали вие ще трябва да начислите и платите ДДС.

ВЪПРОС НА ПРОКУРОР Ч.: Вие лично ли извършихте проверката за данъчната регистрация в чуждите  държави на  дружеството, което сте обслужвали?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Тази проверка аз съм направила, първата работа, когато ми предоставят фактура.Първото нещо да определим дали контрагентите са ДДС регистрирани и дали имат валидна ДДС регистрация, това се проверява във VIES сайта  с номера и инициали.

ВЪПРОС НА ПРОКУРОР Ч.: Според Вас дали въпросните стоки са закупени и транспортирани?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Аз лично съм убедена, че съм действала по документи, след като ми е попълнена  тази декларация  съм  убедена, че съм входирала това, което съм видяла и това, което съм получила.

СТРАНИТЕ: Нямаме повече въпроси към свидетелката.

Съдът освободи от съдебната зала свидетелката К..

СТРАНИТЕ: Желаем  да бъде предоставена възможност на вещото лице  да изготви заключението по назначената съдебно-счетоводна експертиза.

 

Съдът като взе предвид обстоятелства, че делото не е пълно, всестранно и обективно изяснено от фактическа страна намира, че събирането на доказателства не следва да бъде приключвано, като бъде дадена възможност на вещото лице да изготви назначената по делото съдебно-счетоводна експертиза, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 06.12.2017 година от 13:00 часа, за която дата и час страните  ивещото лице се считат за редовно уведомени.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: