ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 13.09.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На тринадесети септември                           две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И. Л.

Прокурор: А.Ч.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1808  по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:10 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ИНФО ТЕКС ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД, представлявано от Е.С.Б.,  редовно и своевременно призован, не се явява, представлява се от адв. Д. и адв. Р., надлежно упълномощени по делото, с представено пълномощно по делото.

ЗА ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „ОДОП“ Бургас, редовно и своевременно призован, се явява ю.к. М., с приложено по делото пълномощно в днешното съдебно заседание.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС се явява прокурор Ч..

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

АДВ.Д. : Да се даде ход на делото.

АДВ.Р.: Да се даде ход на делото.

Ю.К. М.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР Ч.: Да се даде ход на делото.Моля на осн.чл.16 от Конституцията на РБ да бъде конституирана прокуратурата и да допуснате встъпването й в процеса.

 

Съдът като взе предвид процесуалното основание за встъпване на прокуратурата на Република България в настоящето съдебно производство

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА прокуратурата на Република България  в  настоящето съдебно производство.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

                Производството по делото е образувано по жалба от „Инфо текс дистрибюшън“ ЕООД, ЕИК 203478192, представлявано от Е.С.Б., чрез адв.Р.Р. и адв.А.Д., против  Ревизионен акт № 02000216007182-091-001/05.04.2015 г., издаден от главен инспектор по приходите в ТД на НАП Бургас, потвърден  с Решение №150/26.06.2017 година на Директора на Дирекция ОДОП-Бургас.Оспорва се ревизионният акт в цялост.

Съдът поповод на обрузаваното производство указва на страните следната доказателствена  тежест: В тежест на административния орган е да установи наличие на предпоставките процесуално-правни и материално-правни  за издаване на оспорения ревизионен акт, а доколкото всяка от страните се ползва от позитивни факти и обстоятелства, същите следва да  бъдат доказани с надлежни доказателствени средства от позовалата се  на тях страна.

 

          Съдът докладва постъпилата административна преписка под опис, ведно с разяснение относно технологията  на електронния подпис, процеса на електронно подписване и възможни инструменти за проверка на валидността на електронно подписани документи или актове от органите по пиходите с КЕП по реда на ЗЕДЕП, обективирано в удостоверение  от „Борика Банксервиз“ относно автентичността и валидността на подписаните със същото документи в хода на РП и издадения Ревизионен акт.

 

Съдът докладва, че по делото са получени от Директора на дирекция „ОДОП“ препратени от ЦУ на НАП писмени доказателства, входирани в ТД на НАП Бургас на 29.06.2017 с вх. №04-И-Ж-120#2/29.06.2017г.Същите  представляват цветни ксерокпиеяна документи, без превод и надлежна заверка, както и товарителница в два екзмпляра, ведно с  плик на „Федекс експрес“ изпратено от Република Турция в Република България.

          АДВ.Р.-Поддържаме жалба изцяло.Да се приемат  доказателствата,вкючително новоизпратените такива.Изпратените доказателства, които са без превод представяме с преводи и заверка.Моля да бъдат приети.

АДВ.Д.- Това са преводи, които са в оригинал и нямат нужда от заверка.Представяме  с копие за ответника.

Ю.К.М.- Моля да се запозная с тях  и да взема становище  в следващото  съдебно заседание.

АДВ.Д.- Молим да допуснете съдебно-счетовдна експертиза.Представям   молба и поставени задачи към експерта. С оглед на резултатите от експертизата и съответното становище на колегата ще си запазим правото да ангажираме допълнителни доказатества На тоза етап от процеса  по отделяне на спорния от безспориня предмет от фактическа страна бихме желали да задължите ответната страна да даде становище, относно това  дали данъчната администрация  оспорва реалността на извършените доставки  в полза на получателя, тъй като има  изразени  съмнения, които са различни от фактическите констатации. В ревизионният доклад са едни, а в решението има допълнителни аргументи. Данъчната администрация дали оспорва реалността на извършените доставки по оспорените фактури.

Ю.К.М.- Оспорвам жалбата.Моля да ми бъде дадена възможност да взема  становище относно предоставените в днешното съдебно заседание  документа с превод на български език.Относно молбата за съдебно-счетоводна експертиза  искам да посоча, че отговора на  въпрос №1 и №3 се намират в кориците на делото и не биха били предмет на изследване.Въпрос  №2 е правен.

ПРОКУРОР Ч.- Жалбата е процесуално допустима.Моля да приемете доказателсвата, като  тези, на които липсва заверка  и печат  да се приемат  за сведение. Във връзка с изложеното становище, във връзка с приемане на фактически изразени изводи за доставка е ирелевантен. Дружеството е подало справка с нулев резултат, като негова е тежестта да докаже основанията за това. Като не го е сторило само се е поставило в такова положение, като е ирелевантен въпроса за реалността на доставката.

Считам, че това е основания факт по делото  и основание за решението, с което е отхвърлена  жалбата на страната. Във връзка  с молбата за назначаване на експертиза  считам, че  следва да се стори, когато делото се снабди с  всички документи.

Съдът като взе предвид становищата на страните намира, че  следва да бъде предоставена възможност на процесуалния представител на ответния орган за запознаване с представените по делото писмени доказателства, които жалбоподателя  само инициативно е превел и заверил като вярно с копието.

Що се отнася до искането за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза, съдът намира, че поставените въпроса са относими и същите изискват  специални знания и експертизата следва да бъде допусната, поради което

                              О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА административната преписка ведно с допълнията към нея.

ДАВА възможност на ответната страна в срок до следващото съдебно заседание да вземе становище по  представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства, представени от жалбоподателя.

ДОПУСКА извършването на Съдебно-счетоводна експертиза (ССЕ) по въпросите поставени в нарочната писмена молба, която следва да бъде извършена от С.А., експерт-счетоводител след внасяне  депозит в размер на 600.00/шестстотин/ лева  от страна на жалбоподателя в 7 дневен  срок от датата на днешното съдебно заседание.

По искането за задължаване на ответния орган да изрази изрично становище относно това оспрова ли реалността на доставката, счита, че такова следва да бъде изразено, не по-късно от следващото съдебно заседание.

АДВ.Р.- Точната дума е действително доставка, т.е. фактическото предоставяне на стоката. НАП  приема ли, че има доставки по тази тристранна операция.

АДВ.Д.- Да има ясно становище, на което е базирана тази претенция.Да кажат какво твърдят.

ПРОКУРОР Ч.-  Предмет на реалността на доставките е извън предмета на спора, реално дружествата не представят  доказателства,  че тази доставка е обложена в съответната държава. Подавайки нулева декларация приема, че такива доказателства  няма. Основният аргумент  е точно липсата на доказатества, че тази тристранна операция е реално обложена.

Ю.К.М.- Относно подписването с КЕП на ревизионния акт, ревизионния доклад  и заповед представям писмо от  „Борика АД“ с част от приложенията към  него, касаещи издадения  РД, РА и заповед и към нея пояснения относно механизма на проверката на електронния носител,които сме представили на оптичен носител.

АДВ.Р.- Да се приемат.

АДВ.Д.- Да се приемат.

ПРОКУРОР Ч.-Да се приемат.

Съдът  доколкото тази доказателства са относими към предмета на спора

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените  в днешното съдебно заседание писмени доказателства  от страна на ответния орган.

Съдът като взе предвид обстоятелства, че делото не е пълно, всестранно и обективно изяснено от фактическа страна намира, че събирането на доказателства не следва да бъде приключвано, поради което

 

О  П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 25.10.2017 година от 13:00 часа, за която дата и час страните да се считант за редовно уведомени.

Да бъде уведомено вещото лице незабавно след внасяне на депозита.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: