ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 07.02.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На седми февруари                                          две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор: Т. С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1808 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ИНФО ТЕКС ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД, представлявано от Е.С.Б.,  редовно уведомен, не се явява, представлява се от адв. Д. и адв. Р., надлежно упълномощени по делото.

ЗА ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „ОДОП“ Бургас, редовно и своевремено уведомен, се явява ю.к. М., с приложено по делото пълномощно.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС се явява прокурор С..

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

АДВ.Д.: Да се даде ход на делото.

АДВ.Р.: Да се даде ход на делото.

Ю.К. М.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР  С.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

АДВ.Д.: Ние представихме документи и се опитахме да  намерим още нотариално заварени документи, но не успяхме, поради което  представяме справка декларацията на жалбоподателя по ЗДСС  за процесния месец, заедно с приложено към нея уведомление за приемане и дневник за покупките  и продажбите заедно с VIES декларациите. Представям ги във въръзка със спора в предходното заседание за  екселската таблица, представена от  НАП, която де факто е едно синтезирано извлечение от тяхната база данни, а не самата действителна декларация и затова не е  еднаква с отразеното в дневника за покупки и продажби. Тези документи липсват от делото и ние ги представяме сега, с копие.

Ю.К.М.: Нямам възражение, да бъдат приети.

ПРОКУРОР С.: Да се приемат представените в днешното съдебно заседание документи, като доказателство по делото.

 

Съдът  като взе предвид становищата  на страните  и  като намери, че доказателствата са допустими и относими към спора

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства, както следва: Справка-декларация за ДДС, уведомление  за  приемането й, дневник на покупките и продажбите,VIES-декларация, изходящи от дружеството жалбоподател и представени от процесуалните представители на жалбоподателя.

 

АДВ.Д.: Нямаме други доказателства на този етап.

 

Ю.К.М.: В предходното съдебно заседание се представиха под опис 23 броя документи, като съдът ми предостави възможност до днешното съдебно заседание да взема становище по тях. Считам, че представените от №3 до №11 включително и от №14 до №23 документи не са относими към спора и не следва да бъдат приети като доказателства по делото.Относно документ №1: Същият е изготвен на български език,  но няма доказателства, че  Е.С.Б. владее писмено и говоримо  български език. Документ №2 представлява разпечатка на имейл, от който не става ясно, че съдържа описаните в него файлове. Относно документ №12,  в същия не е  приложено оригиналното изявление на лицето, а изявлението, което не е на български и  е на една страница,  а превода подпсан на другата страница.  Не е ясно защо  документа е написан на английски език, преведен на испански, и после преведен на български, след като са представени документи, в които собственика на „Д.Трейд“ кореспондира на италиански език. Документ №13 са два екземпляра на български език, като липса оригиналното изявление на Е.Б.. Оспорвам тяхното съдържание, тъй като  относно подписа, те са заверени.

АДВ.Р.: Ще се ползваме от представените документи. Изложеното становище на ответната страна е такаво по съществото на спора,а не по допустимостта  на представените доказателства. Моля  съда да приеме доказателствата, като ги цени с оглед тяхната доказателствена стойност в решението си по същество.

 

ПРОКУРОР С.: Считам, че представените документи следва да се приемет като доказателства, а тяхната относимост към предмета на спора съда следва да прецени с крайния си акт.

 

Съдът като взе предвид становището на страните намира, че представените в предходното съдебно заседание писмени доказателства са допустими в процеса доказателствени средства, а в същото време тяхната относимост и връзката със събраните в хода на ревизията доказателства съдът счита за удачно да обсъди с окончателния си съдебен акт. Предвид обстоятелството,  че документите са свидетелстващи, оспорването от страна на ответния орган не води до откриване на производство по чл.193 ГПК,  а истиността и верността на отразените в тях факти  и обстоятелства следва  да бъде проверена с всички събрани по делото доказателства след съвкупната им преценка.

Предвид изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА писмените доказателства, представени от жалбоподателя в предходното съдебно заседание.

АДВ.Р.: Представям списък на разноските. Няма да сочим други доказателства.Да се приключи събирането на доказателства.

Ю.К.М.: Няма да соча други доказателства.Да се приключи събирането на доказателства.

ПРОКУРОР С.: Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна и с оглед изявлението на страните,

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

АДВ.Р.: Моля да отмените обжалвания ревизионен акт, като незаконосъобразен  по съображенията, които сме изложили в жалбата пред съда.Молим за срок за писмено становище.Моля за присъждане на разноските по делото.

Ю.К.М.: Моля да постановите решението, с което да отхвърлите жалбата. Подробни съображения  ще изложа в писмени бележки в указан от Вас срок.Моля за ю.к.възнаграждение в размер на 15 790 лева.Правя възражение за прекомерност на разноските на жалбоподателя на основание чл.161, ал.1 от ДОПК.

ПРОКУРОР С.: Считам, че жалбата е неснователна, а ревизионния акт е обоснован и законосъобразен и моля да го потвърдите.

Съдът определи 10 дневен срок на страните  за депозиране на  писмени бележки по делото.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акта  в законоустановения срок.

Протоколът изготвен  в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: