ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 06.12.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На шести декември                                   две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор: Г.Д.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1808 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ИНФО ТЕКС ДИСТРИБЮШЪН“ ЕООД, представлявано от Е.С.Б.,  редовно уведомен, не се явява, представлява се от адв. Д. и адв. Р., надлежно упълномощени по делото.

ЗА ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „ОДОП“ Бургас, редовно и уведомен, се явява ю.к. М., с приложено по делото пълномощно.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС се явява прокурор Д.

 

Явява се вещото лице С.В.А.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

АДВ.Д.: Да се даде ход на делото.

АДВ.Р.: Да се даде ход на делото.

Ю.К. М.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР  Д.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, като заключението е депозирано с вх.№ 12540/22.11.2017 година  – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по чл. 199 от ГПК.

СТРАНИТЕ: Да се изслуша вещото лице С.А.

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице по изготвената съдебно-счетоводна експертиза, като СНЕМА самоличност на вещото лице, както следва:

С.В.А.- На 54 години, българка, български гражданин, неосъждана, с висше икономическо образование, без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

                ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.:Поддържам заключението, което съм изготвила.

          ВЪПРОС НА АДВ.Р.: На стр.2 сте посочили  протоколи, вие в тази част възпроизвежадате ревизионния доклад, като констатирате, че такива протоколи не са издвани.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Посочила съм, че тези протоколи по този начин са описани в ревизионния акт.

ВЪПРОС НА АДВ.Р.: Какво е отразил жалбоподателя в дневника за покупки?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Фактура за придобиване.

ВЪПРОС НА АДВ.Р.: В този случай има много голямо изключени от правилотое, че в дневника за покупки се посочват данъчни документи-  фактури, протоколи, митнически декларации. В този случай в дневника за покупки са отрязва покупна фактура от чуждестранно лице, прехвърлител чуждустранно лице, което е голямо изключение от общата система за декларирани  покупки. Разликата е при посредника.  При посредника се издава фактура,  докато ако е в хипотезата касаеща ВОП трябва да бъде издаден протокол. Други въпроси нямам към вещото лице.

АДВ.Д.:Нямам въпроси към експерта.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам въпроси, но искам да направя уточнение. В дневника за покупки жалбоподателят  е отразил тези фактури, като е посочила код, който съответства на ВОП, а не на тристранна операция и по тази причина са описани в протоколите по чл.117 от ЗДДС, които не са представени по делото.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Такива протоколи изобщо не са издавани и тези протоколи не са описани в дневника. Не протоколите подлежат на описване, а самото фактурата за придобиване.

 АДВ.Р.: Какво има предвид колегата като „код“.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: В докладът е описано, че има протоколи, тъй като  в дневника за покупки за съответния период м.11.2015 година в колоната „код“ на документа  е посочен такъв, който съответства на ВОП, а не тристранна операция.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Не съм виждала такава разпечатка. Работила съм в дневника за покупки и продажби, който се намира по делото. Констатациите,  които съм направила е от дневника за покупки и продажби в делото и това, което казва ю.к. М. е  от разпечатка от системата на НАП за подадени документи.Това не е дневника за покупки,  а  е обобщена информация от системата на НАП. Аз мисля, че той говори за кодовете от „1“ до „9“ които се посочват в дневника за покупки, като срещу всеки код е записано какъв е данъчния документ, който влиза в системата. Всички фактури, издадени  от чуждестранни контрагенти няма как да бъдат включени.Чуждестранните  фактури са включени в дневника за покупки с код „9“ или „7“, тъй като ситемата не приема фактури с номер различен от 10 разрядния. Каквато е задължителната българска номерация на фактури и системата не ги приема с код „1“, с какъвто код се обозначава фактура от български контрагент. Много е възможно в системата да фигурира  друг код, а не „1“.

АДВ.Р.: Колегата твърди, че жалбоподателя е посочил една операция не като посредник, а като получател.Ревизьорът е предположил, че трябва да има протоколи.Има ли протоколи или няма?

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Очевидно, че няма.Аз не съм казал, че има протоколи.Само пояснявам какво точно се случва.

ВЪПРОС НА АДВ.Д.: Г-жо А., Вие сте се запознала с дневниците за покупка за месец ноември, има ли в тях отразени протоколи или няма?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Няма отразени протоколи, има отразени фактури.

ПРОКУРОР Д.: Нямам въпроси  към вещото лице.Да се приеме заключението.

С оглед становищата  на страните и след като изслуша  вещото лице, съдът

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението изготвено от вещото лице С.В.А., на която  да бъде изплатено възнаграждение в размер на 600.00 (шестстотин ) лева от внесения  по делото депозит, съобразно представената справка-декларация.

АДВ.Р.: Искаме да представим  и моля да приемете писмени доказателства, които представяме под опис. Представяме декларация във връзка с комуникацията между страните по тристранната операция,като първата част от доказателствата са свързани с показанията на сведетеля от предходното съдебно заседание. Разпечатка от имейл,  от която се вижда, че Е.Б.на посочената дата е изпратил съответни документи, датата е целта на това представяне.Това е разпечатка от екрана.Следващият документ също е на екрана.Следващият документ е инфмормационен имейл,  с който се връчва ревизионния доклад , но няма отделно приложения. Същото се отнася на следващата страница за ревизионния доклад, като отново няма посочени приложения.Това е документа от данъчната  администрация за връчване на РД и РА, без приложения. Копие от искането, което е отправил да се представят приложенията и отговора на следващите страници. Представям ревизионен доклад и ревизионен акт от предходна ревизия на „Инфо текс дистрибюшън“ ЕООД. Имат още две сделки със същия клиент Д., които са по предходна ревизия. Дължимата сума е 106 000 лева, които  са платени, приложено е и платежното нареждане. Защо представяме този  ревизионен доклад. На 3стр.  ще видите, че този ревизионен акт е същият като този, който е предмет на обжалване, като текст. Д.не е изпълнил задължението си да декларира,  ние разбираме  2016 година. При следваща ревизия третират казуса като стария казус и преписват предходния акт. Затова в новия пише, че има протоколи, защото там е имало.При новата ревизия ще видете по РД, там не се говори за тристранна операция, преписват стария акт и само променят данните, и пак започват от „1“.

АДВ.Д.: Приложено е  платежното, след което сме представили документи, изпратени от нашия клиент по делото Б.и касаят изявление на Д.  за потвърждавне на изпращането на съответните документи по данъчното досие. Заедно с това е изпратено копие от личната карта на Д., доказателства за адрес, разходи за ток. Тези доказателства доказват реалността на съществуващия бизнес. Има изходящи документи от данъчната администрация на Италия, някои от документите са  с нотариална заверка и апостил. Документите са под опис и касаят доказване реалност на развиваната от него дейност, тъй като в акта са касае за липсващи документи. Очакваме документи за сравнитетелен материал.Молим съда да ни даде възможност и  време да представим тези докумени и да представим дневниците за покупките и справка-декларациите.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Предвид големия обем от писмени документи моля, да ми се даде възможност да се запознаи с тях  и да изразя  становище.

ПРОКУРОР Д.: Моля да ни се даде възможност да се запознаем с представените доказателства, след което ще вземем  становище.

Съдът като взе предвид, че представените в днешното съдебно заседание  обем от писмени доказателства е значителен, касае 23 документа  и свързани с тях допълнителни приложения намира, че на страните  следва да се предостави възможност не по-късно от следващото съдебно заседание да вземат становище по представените писмени доказалества.

 Предвид обстоятелството, че  събирането на доказателства  по тази причина не е приключено, съдът намира,  че е допустимо в следващото съдебно заседание да бъдат представени посочени от адв. Д. и  адв.Р. писмени доказателства, касещи  оригинален почерков материал на лицето А.Д. М.

Воден от горното, съдът

                             О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕДОСТАВЯ възможност на ответната страна и прокуратурата не по-късно от следващото съдебно заседание да вземат становище по представените от жалбоподателя писмени доказателства.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на процесуалните представители на жалбоподателя да представят писмени доказателства, касаещи оригинален почерков материал на лицето А.Д. М.

Съдът като взе предвид, че събирането на доказателства не е приключено, намира, че делото следва да бъде отлажено за друга дата, поради което                             

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и  го НАСРОЧВА за 07.02.2018 година от 13.00 часа, за която дата  и час страните се считат за редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: