ПРОТОКОЛ

       

Година 2014,12.11.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На дванадесети ноември                        две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 1808 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.Б.Б., редовно уведомен, се явява лично.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Зора” при ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Д., който представя пълномощно.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Д.: Считам, че не е формиран годен предмет за обжалване и моля да бъде формиран такъв, като оставите без движение жалбата. От жалбата не става ясно какъв е предметът на обжалване и в какво се състои искането; кой е административният акт, който се обжалва и в какво се състои искането.

         Моля да оставите без движение жабата, като задължите жалбоподателя да уточни предметът на оспорване (административен акт), както и искането.

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Ще взема становище  веднага и в момента ще направя уточнението:

         Предмет на оспорването е отказа, издаден от ТД „Зора” при Община Бургас, който е приложен по делото, с което се твърди, че аз не съм попълнил заявление съгласно чл.46б. В този отказ, който по същество представлява индивидуален административен акт, неправилно се посочва че по текста на този член се изисква според тях да се представи протокол от Общото събрание. Обаче съгласно текста, такъв протокол не се изисква. Искам да отмените отказа и да задължите ТД „Зора” да извърши вписването съгласно закона.

 

         Съдът намира, че с направеното днес уточнение от жалбоподателя е изяснен предметния обхват на спора, поради което по хода на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Поддържам жалбата. Моля да приемете представените доказателства, да отмените отказа и да разпоредите да впишат мен като управител.

         Няма да соча доказателства

 

         Юрисконсулт Д.: Оспорвам изцяло жалбата като недоказана. Моля да приемете представените с преписката писмени доказателства. Няма да соча други доказателства.

 

         По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства. 

Дава думата по същество.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Законът за управление на етажната собственост разглежда два вида етажна собственост:

Едната етажната собственост, която не е учредила сдружение за управление, не е персонифицирана по чл.10, а другата етажна собственост е пресонифицирана. Тези два вида етажна собственост подлежат на различен ред за регистрация. Сдружението за управление се регистрира съгласно чл.44 от Закона и общината може и е длъжна да извърши обстоятелствена проверка, включително да изисква протокол от общото събрание. Това в случая не ни касае, защото ние говорим за неперсонифицирана етажна собственост, която се регистрира съгласно  чл.46б. В този текст ясно, категорично и недвусмислено е посочено какви трябва да са реквизитите в заявлението. Извършва се регистрация само с едно заявление с посочване на името, адрес, телефон на членовете на управителния съвет или на управителя и адреса на сградата в режим на етажна собственост, както и адрес за кореспонденция.

Между впрочем искам да отбележа, че когато съм написал имената на един от членовете на управителния съвет Руси Христов, третото му име пак е Христов.

 

Юрисконсулт Д.: Считам, че в случая не е налице доказателство да се приемат представени в администрацията на общината документи и допълнително оформения предмет на делото, оспорване на писмо с изх.№ 94-01-15024(1)/07.07.2014г. не представлява друго, освен указание да се допълнят представените документи, тъй като тези, които са били представени пред общинската администрация, първо не отразяват действителното фактическо положение, липсвал е протокол от проведено общо събрание, съгласно чл.15 на Закона за етажната собственост, други представени документи са визи, които са изискуеми по закон, поради което моля да не уважавате жалбата и да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

Реплика на ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: Точно това е същността на спора. Съгласно чл.46б абсолютно никъде не се изискват такива протоколи и пр. Вие сте длъжни да впишете домоуправителя. Той подава заявление и носи отговорност за съставяне на документ с невярно съдържание.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.05 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: