ПРОТОКОЛ

 

Година 2008, 17.12                                                                                 град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      -ти  административен  състав        

На седемнадесети  декември                               две хиляди и осма година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.А.

                                                     

Секретар:   М.В.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия А.

административно дело номер 1808   по описа за 2008 година.                     

 

На именното повикване в 10.30  часа се явиха:

        

Жалбоподателят ЕТ „ТАКСИ – К. С.”, редовно призован, не се явява лично, за него се явява представител по пълномощие от адв. О., надлежно упълномощена, с пълномощно по делото.

         Ответникът, зам. кмета на Община Бургас, редовно призован, няма представител .

 

АДВ. О.  – Да се даде ход на делото

 

На основание чл.142, ал.1от  ГПК, във връзка с чл.144 от  АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против заповед № 2698/09.10.2008 г. на зам. кмета на Община Бургас, с която на жалбоподателя е наредено да премахне собствените си временни обекти: метален павилион с  размери 5/2,80 м. и метален павилион с размери 5/2 м., функционално свързани като кафе, разрешени по чл. 120, ал.4 от ППЗТСУ (отм.) намиращи се в непосредствена близост до трафопост до ЦДГ „Райна Княгиня” в ж.к. „Славейков”, гр. Бургас и се движи по реда на чл. 215  от ЗУТ.

В жалбата има обективирано искане за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на атакуваната заповед, което искане е предмет на разглеждане в днешното съдебно заседание.

 

 

АДВ. О. – Подържам изцяло искането, с наведените в жалбата обстоятелства. Представям  писмено становище. Представила съм други заповеди. Едната от тях се отнася за други два обекта, които са поставени  без разрешително и вече са премахнати. По делото са представени други доказателства.   Освен това в преписката изпратена от общината е представена заповед № 348/15.02.2008 г., която  касае назначаване на комисия, извършила проверката и съставила констативен протокол № 123 от 25.07.2008 г. представен по делото.  В самия констативен  протокол е цитирана заповед под същия № 348,  но с година 2007 г.  Съжалявам,  че колегите ги няма, за да уточним дали не става въпрос за  техническа грешка. Във връзка с доказателствените искания, моля  да се изиска от Община Бургас заповед № 348/15.02.2007 г., защото ако тази заповед е вярната,  едно от лицата, посочени в нея, в периода за 2007 г.  не отговаря на изискванията. В писменото становище, което представям, подробно е направено искане за заповед № 348/15.02.2008 г. Другото, което има връзка със спирането. След като се  запознах със заповед № 2389/17.12.2007  г., която касае пълномощията на зам.кмета по устройство на територията и с строителството в т. 11 се констатира, че същия има правомощия, да издава заповеди по §17 от ДР на ЗУТ, но процесната заповед не е по този параграф. Затова в допълнение добавям и това, считам че не бива да бъде изпълнявана заповед,  издадена от некомпетентен орган.  Приложените към делото договори за продажба на ел.енергия доказват, че на експлоатационното предприятие не е пречило  поставянето на обекта в близост до трафопост. Представям за сведение  две определения на ВАС, едно от определенията касае аналогичен случай, а другото е спиране от ВАС изпълнението на писмо от териториален директор, поради което не е следвало да се уважа искането за спиране. Представям препис извлечение от протокол 22/1.03.2001 г., т. 30, от заседание на общински съвет Бургас, с което се приема  запазване на обектите по чл. 120, ал. 5 от ППЗТСУ(отм.).

Съдът докладва, че по делото е постъпило  възражение от процесуалния представител на ответника по жалбата, в което се съдържат мотиви, видно от които  ответника по жалбата се противопоставя на искането за спиране по предварителното изпълнение, като го счита за необосновано и иска от съда да го остави без уважение.

 

На основание чл. 157 от ГПК, във връзка с чл. 144  от АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателя писмени доказателства, подробно описани в жалбата на л. 12 и л. 13 от делото и представените в днешното съдебно заседание заповед № 2376/08.09.2008 г. на зам. кмета на Община  Бургас, препис извлечение от протокол № 22/01.03.2001 г.

ПРИЕМА представените  от административния орган писмени доказателствени средства, представляващи заверени копия от административната преписка, съгласно  опис по съпроводително писмо изх. № 91-00-692/05.12.2008  г.

ЗАДЪЛЖАВА ответника по жалбата до следващото съдебно заседание да представи заверено копие от заповед № 348/15.02.2007 г., в случай, че има такава издадена, както и да представи заповед на кмета на общината, от която произтичат правомощията на зам. Кмета К.М. да издава заповеди по чл. 195, ал.5 от ЗУТ, каквото липсва в представената по делото заповед № 2389/17.12.2007 г.

Поради липса на процесуални и доказателствени искания по отношение искането за спиране на допуснатото по силата на мзаткона предварително изпълнение на оспорената заповед, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД по същество

АДВ. О. – Моля да спрете допуснатото по сивата на закона предварително изпълнение на обжалваната заповед, доводите си съм изложила в писмено становище, което представям.

          

         По отношение искането за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на атакуваната заповед,  след като взе предвид наведените в жалбата и в днешното съдебно заседание доводи, както и представените по делото доказателства, съдът намира следното,

         Със заповед № 2698/09.10.2008 г. на зам кмета на Община Бургас е наредено на жалбоподателя да премахне собствените си временни обекти, представляващи метален павилион с размери 5/2,80 м и метален павилион с размери 5/2 м. функционално свързани като кафе, разположени в непосредствена близост до трафопоста на ЦДГ „Райна Княгиня” в к-с Славейков, гр. Бургас.

         Жалбоподателят е адресат на оспорената заповед, правата му са пряко и неспосредствено засегнати от нея, поради което за него е налице правен интерес от оспорването и може да се иска спиране на допуснатото предварително изпълнение.

         Предварителното изпълнение на процесната заповед не е допуснато от административния орган с изрични мотиви по чл. 60, АПК, а е по силата на законовата норма на чл. 217, ал.1 от ЗУТ, като ал. 2 регламентира възможността за спиране предварителното изпълнение на административния акт от съда. Критериите за спиране не са очертани в специалния закон (ЗУТ), поради което се прилагат общите  правила на чл. 60 от АПК. Разпоредбата на  ал.1, на чл. 60 от АПК дава възможност за допускане от административния орган на предварително изпълнение на административния орган на предварително изпълнение на административен акт, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде  осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от  закъснението на изпълнението може да последва значителна или труднопоправима вреда, или по искане на някоя от страните – в защита на особено важен неин интерес. Дали е  налице някоя от визираните хипотези е предмет на преценка в случая, с оглед основателността на искането за спиране на предварителното изпълнение, т.е. ползването и функционирането на процесните метални павилиони до приключване на съдебното производство по обжалване на заповедта за премахване, дали застрашават живота и здравето на гражданите, особено важни държавни , респективно обществени интереси и би ли осуетило  изпълнението на акта, след евентуалното му потвърждаване от съдебна инстанция. В случая не е налице нито една от изброените хипотези, тъй като се касае, видно от доказателствата по делото за временни обекти, за които има разрешения  за строеж, издадени на осн. чл. 120, ал.4 от ППЗТСУ, видно от които металните павилиони от 1994 г. имат едно и също местоположение, което дори в тези разрешения е индивидуализирано до трафопоста. При съобразяване на горните факти и обстоятелства се налага извода за основателност на особеното искане за спиране на предварителното изпълнение на заповедта за премахване на процесните павилиони , тъй като спирането на изпълнението не би застрашило важни държавни и обществени интереси, още повече, че обектите функционират  повече от 14 години и спирането не може да осуети последващо изпълнение на заповедта. От друга страна предварителното изпълнение (премахване на обектите) безспорно ще „причини на оспорващия значителна или труднопоправима вреда” по смисъла на чл. 166, ал.2 от АПК.

         С оглед на гореизложеното , съдът намира, че са налице основанията за спиране предварителното изпълнение на заповедта, поради което и на основание чл. 217, ал.2 от ЗУТ във вр. с чл.166, ал. 3 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

СПИРА предварителното изпълнение на заповед № 2698/09.11.2008 г. на зам. кмета на Община Бургас, с която на осн. чл. 195, ал. 5 от ЗУТ е наредено на ЕТ „Такси –К. С.”,  представлявано от К. С. И.  да премахне  собствените си  временни обекти, представляващи метален павилион с  размери 5/2,80 м. и метален павилион с размери 5/2 м., функционално свързани като кафе, разположени в   непосредствена близост до трафопост до ЦДГ „Р.Княгиня” в ж.к. „Славейков” гр. Бургас

 

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 7-дневен срок пред ВАС на РБългария, който срок за жалбоподателя тече от днес, а за ответника по жалбата- от съобщаването.

                                                                  Съдия:

С оглед необходимостта от събиране на доказателства относно атакуването на законосъобразността на процесната заповед, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 09.03.2009 г. от 10.00 ч.

Да се призоват страните

Да се съобщи на ответника по жалбата за вмененото му задължение да представи доказателства.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ