ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 17.10                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

На седемнадесети октомври                          две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

административно дело номер 1807 по описа за 2018 година.                 

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  В.С.В., редовно призован, не се явява, за него адвокат М., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ кмет на община Созопол, редовно призован,  не изпраща представител.

 

АДВОКАТ М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                      О П Р Е Д Е Л И:

 

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

 Производството е образувано по жалба на В.С.В. против заповед №8-Z-808/15.06.2018г. на кмета на община Созопол, с която е наредено да бъде премахнат преместваем обект наименован „Метален контейнер-тоалетна №1, поставен без разрешение за поставяне/монтаж, находящ се в поземлен имот с идентификатор 67800.34.22, м.Света Марина, землище гр.Созопол.

 

ПОСТЪПИЛА е административната преписка по обжалвания административен акт.

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, посочени в сезиращата съда жалба, както твърдяната от него незаконосъобразност на издадения административен акт.

В залата ВЛИЗА адвокат Й., който представя пълномощно за ответника кмет на община Созопол.

 

АДВОКАТ М.: Поддържам жалбата. Представям протокол за въвод във владение  от 2108г..  Видно от този въвод, е че през тази година е извършен въвод във владение за процесния имот.Представям решението на Апелативен съд, което се изпълнява по изпълнителното дело. От него е видно, че нотариалния акт, с който моят доверител се легитимира като собственик ,е отменен и във връзка с това е извършен въвода.

 

АДВОКАТ Й.: Оспорвам жалбата. В днешното съдебно заседание  представям и нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №69 том ІІ, рег. 1355 от 26.03.2014 г., от който е видно, че всъщност жалбоподателят е собственик на съответния недвижим имот, в резултат на което е адресат на заповедта по см. чл.50а от ЗУТ. Моля да се има предвид, че административният орган е направил служебна справка в КР като в същия е установил вписване на съответния нотариален акт и респ. установил съвпадението на собственика на имота с определения като адресат на заповедта, респ. жалбоподателя в настоящото производство. Моля да се има предвид също във връзка днес представените доказателства, че със свое възражение по образуваното административно производство от 06.06.2018г., жалбоподателят също не е установил обстоятелството, че не е собственик на имота, включително и в последващи възможности във връзка административното производство пред административния орган.  Няма да соча доказателства. Да се приемат представените от колегата М. доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

АДВОКАТ М.: Не възразявам да бъде приет представения в днешното съдебно заседание  нотариален акт. Представеното от мен днес съдебно решение е именно във връзка с отмяната на този нотариален. Видно от представения протокол „Зенит 99“ООД е въведен във владение. Поради това решение и считам, че моят доверител, както твърди в жалбата, не е собственик, ползвател, нито извършител на строежа.

Съдът по доказателствата,

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА приложените с жалбата, с административната преписка писмени доказателства, включително и тези депозирани с молба вх. №8575/30.07.2018 г.,  и днес представените Протокол за въвод във владение от 24.04.2018г., решение №217/24.01.2017г. по в.т.д. №4860/2016г. на Софийски апелативен съд, търговско отделение и нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №69 том ІІ, рег. 1355 от 26.03.2014 г.,

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ М.:  Моля да уважите подадената жалба и отмените  оспорената с нея заповед. Заповедта е незаконосъобразна и  издадена в противоречие на материалния закон, при допуснати съществени  процесуални нарушения. От приетите по делото доказателства се доказва по безспорен начин, че жалбоподателят не е  собственик,  ползвател или извършител на строежа.  Административният орган не е извършил пълна и всеобхватна проверка за това кой е собственик и ползвател,  с оглед на това, че се ползва като търговски и същият е категоризиран като туристически обект.

 

АДВОКАТ Й.: Уважаема г-жо председател, моля да отхвърлите жалбата и  потвърдите оспорвания с нея административен акт, предвид, че  отговаря на всички изисквания за законосъобразност по см. на чл. 145 от АПК. Твърдим, че няма противоречие с материалната законосъобразност, защото административния орган е извършил проверка на собствеността на имота, както  в КР на имотите, така и съответно представения нотариален акт, от който безспорно е видно, че собственик на имота се  явява жалбоподателят и по този начин съгласно разпоредбата на чл. 57а от ЗУТ, административният орган му е вменил задължението произтичащо от заповедта. Недобросъвестността на жалбоподателят не може да се вмени във вина на административния орган. Още повече, че видно от приложеното възражение от 06.06.2018 година по съставения констативен акт, жалбоподателят  не е изтъкнал твърдените в настоящото съдебно производство обстоятелства. Още повече, че не е и предприел и действия по заличаването си като собственик на имота, както и в последствие и относно задължението му за премахване същия не се е легитимирал  със съответните доказателства, въз основа  на които сега се оспорва неговата активна пасивна легитимация. В този смисъл считаме, че издаденият административен акт е правилен и законосъобразен, и моля  за решение в този смисъл, като ни присъдите  и направените по делото разноски,  а именно адвокатско възнаграждение.

 

АДВОКАТ М.: Не е направена проверка кой е ползвател на имота и кой е извършител.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.42 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: