ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 16.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На осемнадесети януари                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1807 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят И.Ж.П. не се явява и не изпраща представител, редовно уведомен.

Ответникът- началник на Първо районно управление МВР Бургас не изпраща представител, редовно уведомен.

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Христо Колев.

 

СЪДЪТ докладва постъпила по делото молба от адвокати К. и Г.- пълномощници на жалбоподателя, с искане да се даде ход на делото в тяхно отсъствие. Към молбата са приложени писмени доказателства. Заявено е и становище по същество.

СЪДЪТ констатира, че в производството са участвали прокурори от Окръжна прокуратура Бургас, но в протоколите от съдебните заседания не е отразено определение за конституиране на прокуратурата като страна.

 

Прокурор КОЛЕВ: Моля да бъде конституирана Прокуратурата на Република България като страна в настоящия процес, поради наличие на важен обществен интерес по реда на АПК.

 

СЪДЪТ, с оглед направеното искане на представителя на Окръжна прокуратура Бургас за встъпване във вече образувано административно производство за защита на важен държавен интерес, на осн. чл.16, ал.1, т.3 от АПК

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА Прокуратурата на Република България като страна в производството.

 

Прокурор КОЛЕВ: Няма процесуални пречки за даване ход на делото. Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ, с оглед направеното от пълномощниците на жалбоподателя уточнение на предмета на оспорване,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА направеното уточнение на жалбата, така, както е заявено с молбата от пълномощниците на жалбоподателя, като същата да се счита подадена против заповед № 431з-388 2017 от 23.05.2017г., издадена от началника на Първо районно управление на МВР- Бургас

 

Прокурор КОЛЕВ: Няма да сочим доказателства. Потвърждавам извършените действия на колегите от Окръжна прокуратура Бургас. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ намира представените от пълномощниците на жалбоподателя писмени доказателства за относими, към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Ето защо и като счете делото за изяснено от фактическа страна

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА трудов договор №1401/05.12.2014г., трудов договор №1601/01.03.2016г., договор за застрахователно агентство № 100С0031/2014 от 25.11.2014г. и Анекс № 1 към същия договор.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА ПО СЪЩЕСТВО.

 

Прокурор КОЛЕВ: Считаме подадената жалба като неоснователна. Същата е и недоказана в настоящото производство. Не се събраха доказателства, че лицето П. има нужда като физическо лице да получи разрешение за придобиване на късоцевно огнестрелно оръжие. Всички представени данни и доказателства са за данни като юридическо лице, които юридически лица имат възможност да осъществяват охраната на имуществото си и без необходимост от притежание на оръжие от физически лица, включени в структурата на юридически лица. Считаме заповедта като правилна и моля да бъде потвърдена като правилна и законосъобразна.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: