ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 25.10.                                                                     град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и пети октомври                 две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1806 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,15 часа се явиха:

Жалбоподателят Т.И.А. - редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

За ответника - началник група в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР гр. Бургас - редовно уведомен, не се явява представител.

 

Съдът докладва постъпило по делото доказателство от ответника с писмо вх. № 9872/19.09.2017 г.  - надлежно заверено копие на заповед № Iз-1741/28.08.2012 г. на министъра на вътрешните работи. /л.40 от делото/

Съдът докладва постъпила по делото молба от жалбоподателя от 24.10.2017 г., с която моли да бъде даден ход на делото. Изразява становище по същество на спора. Иска се да бъде обявена за нищожна издадената заповед и да му бъдат присъдени направените по делото разноски. Представя списък на разноските и договор за правна защита и съдействие.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на Т.И.А., с адрес: *** против заповед за прилагане на принудителна административна мярка /ЗППАМ/ № 16-0769-001122/02.08.2016 г. на началник група в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР гр. Бургас, с която на основание чл.171, т.1, б. „д“ ЗДвП е наложена принудителна административна мярка - временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач до заплащане на дължимата глоба.

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл. 170 АПК и чл. 154 ГПК.

 

Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

приема представените с административната преписка писмени доказателства, както и Заповед Iз-1741/28.08.2012 г. на министъра на вътрешните работи.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: