ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 15.12.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На петнадесети декември                       две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1806 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ГАЛАТЕЯ 2002” ЕАД, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт С., която представя пълномощно.

 

Юрисконсулт С.: Осъществена е процедура по вливане на „Галатея 2002” ЕАД в Софийски имоти ЕАД, за което представям доказателства: удостоверение за актуално състояние, удостоверение от Агенцията по вписванията с данни за вливанията, решение на принципала Столичен общински съвет за осъществяване на тази процедура по вливане.

Тези документи са публични и не е проблем страните да се уведомят за тази процедура.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Началник на Служба „Геодезия, картография и кадастър”-гр.БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от адв.Д., която представя пълномощно.

 

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ОБЩИНА ПРИМОРСКО, редовно уведомена, не изпраща представител.

 

Съдът като взе предвид изявлението на юрисконсулт С., видно от което към настоящия момент дружеството-жалбоподател „Галатея 2002” ЕАД е прекратено, поради извършено преобразуване чрез вливане в „Софийски имоти” ЕАД, за което се представя Решение 574/11.09.2014г. на Столичен общински съвет, както и писмени доказателства в тази насока, представляващи удостоверения от Агенцията по вписванията, с оглед на които доказателства жалбоподателят „Галатея 2002” ЕАД следва да бъде заличен като страна в производството и на неговото място на позицията на жалбоподателя да бъде конституирано дружеството „Софийски имоти” ЕАД, поради което съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАЛИЧАВА като жалбоподател в административно дело № 1806/2014г. на Административен съд-гр.Бургас търговското дружество „Галатея 2002” ЕАД.

КОНСТИТУИРА на позицията на жалбоподател „Софийски имоти”  ЕАД.

 

Становища по хода на делото:

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.  

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Юрисконсулт С.: Поддържам жалбата. Няма да соча нови доказателства. Извън доказателствата, представени по административната преписка, други няма да представям.

         Адв.Д.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да приемете представената от административния орган преписка. Няма да соча други доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалвания административен акт.

 

Като съобрази изявлението на пълномощниците, че други доказателства няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Юрисконсулт С.: Моля да уважите жалбата депозирана от „Галатея 2002” ЕАД респективно „Софийски имоти” ЕАД като правоприемник, като основателна, доказана и обоснована. Считам, че административният орган в нарушение на процесуалните правила е осъществил процедура по изменение на кадастралната карта в смисъл регистрира Община Приморско като собственик на процесния имот, тъй като същият не е бил надлежно сезиран от Община Приморско като заинтересована страна. Поради което считам, че неправилно е осъществено това вписване като собственик на този имот, тъй като е имало предходно записване на името на „Галатея 2002”. Тази процедура е приключила още преди изменението на ЗКИР през месец юни 2014 с мълчалив отказ. Считам, че е приключила процедурата и надлежно сезиране по процедурата по реда на чл.53, ал.2 от ЗКИР не е започнала, не е осъществена, с оглед на това, че нямаме нови данни подлежащи на вписване от страна на Община Приморско. Същата е могла да бъде регистрирана в момента, в който е била изготвена кадастралната карта, както и по реда на ЗКИР преди изменението, респективно чл.54. При това положение считам, че административният орган е действал по своя инициатива незаконосъобразно, поради което моля да бъде отменен постановеният акт и отменено записването на Община Приморско като собственик на този имот в кадастралната карта и кадастралните регистри.

 

Адв.Д.: Оспорвам жалбата като неоснователна. На първо място необосновани са твърденията за това, че административният орган се е самосезирал. По преписката в кориците на делото се съдържат доказателства, че същият е бил сезиран, макар и доста по-рано, но според нормативната уредба и съдебната практика в тази връзка, доколкото изобщо я има, произнасянето от страна на административния орган със закъснение макар и без основателна причина, не представлява самостоятелен порок на акта водещ до неговата отмяна. В хода на административната процедура е настъпила промяна в нормативната уредба и с разпоредбата на чл.53, ал.2 от ЗКИР административният орган е задължен при наличие на противопоставими права за собственост на  повече от едно лице за един и същ имот, да записва данни за всички тези лица и документите, с които разполагат. Неоснователни са твърденията за приложимост на разпоредбата чл.54 от ЗКИР, тъй като тази на чл.53, ал.2 има специален характер и доколкото няма някакви норми, по силата на които започналите производства, каквото е безспорно налице, се извършват по стария ред, предвид на което приложима е нормата на чл.53 ал.2 от ЗКИР. Няма преходни норми, които да изискват да се извършва процедурата по стария ред.

В указан от съда срок ще представя писмени бележки.

 

Съдът дава на пълномощника на ответната страна 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора, след което ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: