ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 05.11.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                           ІІ-ри административен състав

На пети ноември                                           две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1806 по описа за 2013 година

На именното повикване в 15.40 часа се явиха:

 

         За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ – „БУЛСЪН ГРУП” ООД, представлявано от С.Г.К., се явява адв. С.Е..

         ОТВЕТНИКЪТ – Директор на Дирекция „ОДОП” гр. Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт М., с представено от днес пълномощно.

         В залата присъства прокурор Г.К. от Окръжна прокуратура – Бургас.

        

ПРОКУРОРЪТ: Моля на основание чл. 159, ал. 1, т. 1 от ДОПК да конституирате Окръжна прокуратура – гр. Бургас като страна в настоящото производство.

 

         Съдът счита, че направеното искане е основателно и допустимо, както и че са налице предпоставките на чл. 159, ал. 1 от ДОПК, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

         КОНСТИТУИРА Прокуратурата на Република България, чрез Бургаска окръжна прокуратура, представлявана от Окръжен прокурор К. като страна в настоящото производство.

 

          По хода на делото:

         АДВ. Е.: Няма процесуални пречки. Да се даде ход на делото.

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

         ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

 

         Съдът с оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Делото е образувано по жалба от „Булсън груп” ООД против Ревизионен акт № 021300398/10.04.2013 г., издаден от Гл. инспектор по приходите при ТД на НАП Бургас, потвърден с Решение № 178/24.06.2013 г. на Директор на Дирекция „ОДОП” гр. Бургас.

 

         АДВ. Е.: Поддържам жалбата. Жалбата е конструирана в три направления. На първо място се обжалва основание за прилагане на чл. 122 от ДОПК във връзка с липсата на изобщо основание за прилагане на пазарна цена.

На второ място: при оспорване на самата пазарна оценка извършена от некомпетентно лице и която е послужила за неправилно за облагане с данъци и на трето място се оспорва правото на приспадане на данъчен кредит редуцирано чрез процент като считаме, че липсва материалноправна норма за извършване такова редуциране. Във връзка с горното, правим искане за допускане на съдебно-оценителна експертиза за която съм формулирал въпроси и съдебно-икономическа експертиза, която да бъде извършена след приемане на заключението по съдебно-оценителната експертиза.

В молбата за извършване на оценка на процесните недвижими имоти – 51 апартамента съм направил искане за назначаване на специалист-оценител, който следва да има и висше икономическо образование, тъй като в данъчния процес понятието пазарна оценка залегнала в данъчния процес е икономическо понятие, за което са нужни знания в областта на счетоводството и икономиката. Ако съдът прецени, че може да бъде друг специалист, предоставям на съда.

На следващо място искаме спиране на изпълнението. В тази връзка представям постановление за налагане на обезпечителна мярка, с която е наложена възбрана върху недвижими имоти собственост на жалбоподателя, чиято обща балансова стойност е в размер на 351 063.64 лв., която стойност надхвърля размера на задължението определено с обжалвания ревизионен акт. Без спиране на изпълнението е възможно да пострада бизнеса на жалбоподателя, а целта на това обезпечение е да гарантира възможността на приходната администрация да си събере дължимите вземания. Законът предвижда налагане на обезпечителна мярка по балансовата стойност, а действителната стойност на тези имоти е неколкократно по-висока от балансовата стойност.

Моля за в бъдеще книжата, съобщенията и призовките да бъдат изпращани на адреса на кантората, който адрес да се счита за съдебен адрес на жалбоподателя.

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата.

Относно исканията за допускане на две експертизи нямам възражения, като искам процесуалния представител на жалбоподателя да уточни пазарна стойност или пазарна цена, тъй като легалния термин е пазарна цена. Относно искането за спиране на изпълнението искам да заявя, че с налагане на възбраната върху недвижими имоти са гарантирани интересите на държавата относно събиране на задълженията по ревизионния акт, а жалбоподателят в административното производство е поискал спиране на изпълнението, но след като не е представил балансова стойност на активите, същото му е отказано с изрично решение № 134/07.05.2013 г. на директора на Дирекция „ОДОП”.

         В тази връзка считам, че ако в настоящия момент е представена балансова стойност на актива, която представлява счетоводна разпечатка от счетоводството на дружеството, нямам възражение да бъде спряно изпълнението на ревизионния акт.

         Моля, процесуалния представител на жалбоподателя изрично да заяви дали оспорва ревизионния акт в цялост, в т.ч. и констатациите по ЗКПО.

         ПРОКУРОРЪТ: Така подадената жалба считам същата за процесуално допустима. Не са налице процесуални пречки за разглеждането й. Да се приемат представените писмени доказателства.

По отношение на направените доказателствени искания от страна на процесуалния представител на жалбоподателя за допускане на съдебно-оценителна и съдебно-икономическа експертиза считам същите за основателни. Считам, че въпросите посочени в нарочните молби са допустими и свързани с предмета на разглеждане в настоящото дело.

По отношение на искането за спиране на изпълнението считам, че с оглед представените доказателства са налице предпоставки за спиране на изпълнението.

         АДВ. Е.: Заявявам, че търсим пазарната цена. По отношение на жалбата поддържаме я така, както е представена на съда, включително и в частта за начисления корпоративен данък, който произхожда от промяната на данъчната основа.

         Ще обърна внимание във връзка с казаното от колегата, че липсва балансова стойност на предложените за обезпечение имоти. На стр. 5 е сумирана общата балансова стойност, има опис, който бе обжалван и производството бе прекратено поради невнасяне на такса. С това нещо не е преклудирано правото да се иска спиране на изпълнението.

         ЮРИСКОНСУЛТ М.: Представената справка за балансовата стойност на възбранените имоти не произтича от редовно водено счетоводство – не е разпечатка от съответната сметка и не е подписано от счетоводител на дружеството. Считаме, че не е налице балансова стойност, която да удостовери действителната балансова стойност.

         АДВ. Е.: Считам, че в случая самият орган установил обезпечителните мерки е проверил преди да постанови този акт балансовата стойност на възбранените имоти, която балансова стойност е вписана и в самото постановление за налагане на обезпечителните мерки.

         Съдът с оглед заявеното от страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

         По повод формулираните от процесуалния представител на жалбоподателя доказателствени искания за допускане на експертизи, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДОПУСКА изготвянето на съдебно-оценителна експертиза, вещото лице по която след като се запознае с материалите по делото и след оглед на място да отговори на въпросите на адв. Е. формулирани в нарочна писмена молба, представена в днешно съдебно заседание.

         ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит за така допуснатата съдебно-оценителна експертиза в размер на 500 лв., платими от жалбоподателя, в 7-дневен срок считано от днес, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ удостоверяващ плащането.

         ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице К.М., който следва да бъде уведомен за допуснатата експертиза след представяне на доказателства за внесения депозит.

         С оглед формулираното от адв. Е. искане по отношение на съдебно-икономическата експертиза и нейното допускане, съдът ще се произнесе след приемане на допуснатата днес съдебно-оценителна експертиза.

         По повод искането за спиране изпълнението на оспорения ревизионен акт, съдът ще се произнесе в закрито заседание с оглед представените днес писмени доказателства.

         С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 25.02.2014 г. – 13,40 часа, за която дата и час страните редовно призовани.

 

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 16,05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: