ПРОТОКОЛ

       

година 2009, 21.01.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ­­­  ХІІ-ти  административен  състав       

 

На двадесет и първи януари                                  две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ю.Р.

                                                  

                                                     

секретар: Й.Б.    

прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

административно  дело номер 1806 по описа за    2008 година.                                                         

          На именното повикване в  16.20   часа се явиха:

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ц.С.С., редовно призована, не се явява, представлява се от  адв. С, с пълномощно от днес.

          ОТВЕТНИКЪТ Община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Р., с пълномощно от днес.

 

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

         

          Адв. С: От името на моята доверителка, поддържам жалбата изцяло по изложените в нея съображения. Моля да приемете представените документи към нея като доказателства по делото. Извърших справка по делото и видях, че ответникът е представил протоколно решение  № 35 от 05.11.2008 година на ЕСУТ при община Бургас. В това решение са посочени основанията за отказа за финализаране на  процедурата за издаване на мотивирано предписание. Съгласно чл. 135 от ЗУТ при положение, че има отрицателно становище на ЕСУТ, следва в 14-  дневен срок кметът или упълномощено от него лице да издаде съответния отказ, поради което моля  ако е издаден такъв изричен отказ да бъде представен процесуалния представител на община Бургас, ако има такъв. В самото решение експертният съвет посочва две основания за отказа, а именно за мораториум, който считаме за правен въпрос и който ще коментираме съобразно другите доказателства представени по делото и Заповед № 2771/ 15.10.2008 година на зам. кмета на община Бургас. Освен това, с оглед обосноваване на жалбата ни и нейната основателност и установяване на съществените обстоятелства по делото, моля да допуснете съдебно-техническа експертиза с конкретна задача, която съм формулирал в нарочна молба, която представям с препис за другата страна.

         

          ЮРИСКОНСУЛТ Р: Оспорвам жалбата. Считаме същата за неоснователна.  Моля да приемете преписката представена от община Бургас като доказателство по делото. Представям и моля да приемете  като доказателство по делото Заповед № 2771/15.10.2008 година, която е послужила като основание за направения отказ от експертния съвет. Към настоящия момент тази заповед не е отменена и на базата на нея е становището, дадено от ЕСУТ при община Бургас. По направеното искане за допускане на съдебно-техническа експертиза, считам, че въпросът поставен към нея е  по-скоро правен, поради което искането е неоснователно.

         

          Адв. С: Прецизирам въпроса към съдебно-техническата експертиза, а именно да се отговори на въпроса: съобразено ли е със строителните правила и норми искането за изменение на устройствения план направено със заявление, вх. № 54 – Д – 982 от 08. 10.2008 година по описа на община Бургас и представения към него проект с предложение за частично изменение на ПУП-ПРЗ за имот ПИ № 48, кв. 24 по плана на ж.к. Изгрев, гр. Бургас, съответства ли на строителните правила и норми.               Твърдим, че представената в днешното съдебно заседание заповед от процесуалния представител на ответника е обжалвана по съдебен ред, във връзка с което образувано адм.д. № 1857/2008 година по описа на Административен  съд – гр. Бургас.

 

          ЮРИСКОНСУЛТ Р: Предоставям на съда относно искането за допускане на съдебно-техническа експертиза, с така формулирания в днешно съдебно заседание въпрос.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства и представеното в днешно съдебно заседание заверено копие на Заповед  № 2771 от 15.10.2008  година.

 

          ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на поставения в днешното съдебно заседание  въпрос от процесуалния представител на жалбоподателя, а именно: Проектът за частично изменение на ПУП – ПРЗ за имот пл. № 48, кв. 24 по плана на ж.к. Изгрев, гр. Бургас, представен със заявление вх. № 54 – Д – 982 от 08. 10.2008 година по описа на Община Бургас, съответства ли на строителните правила и нормативи.

         

          ОПРЕДЕЛЯ  за вещо лице арх. И. Л. при депозит от 200 лева, вносим от жалбоподателя в 14- дневен срок от днес по сметка на Административен съд – гр. Бургас.

 

ПРЕДОСТАВЯ въможност на процесуалния представител на ответника да извърши справка в деловодството на община Бургас и в срок до следващото съдебно заседание да предостави информация дали е произнесен изричен отказ по искането на жалбоподателя. 

 

 ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 08.04.2009 година от 15.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  16.40 часа.

                           

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: