РЕШЕНИЕ

1769

гр.Бургас, 17.10.2018г.

В  ИМЕТО  НА НАРОДА

 

Бургаски административен съд, двадесет и първи състав, в открито заседание на 05 октомври през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

СЪДИЯ : Веселин Белев

 

при участието на секретаря Сийка Хардалова, в присъствието на прокурора …………………, като разгледа докладваното от съдия Белев а.д. № 1805 по описа на съда за 2018г. и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

Производството по делото е по оспорване на индивидуални нормативни актове, по реда на чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс.

Оспорваща страна (жалбоподател) е Скорпио Спийд Транс ООД гр.Бургас. В производството оспорващата страна участва чрез пълномощник – адвокат С.Т. ***.

Орган, издал административния акт (АО), е директора на Териториално поделение на Национален осигурителен институт Бургас. Същият участва в производството чрез пълномощник – юрисконсулт С.Ч.-П..

Предмет на оспорване е решение № 1040-02-51/15.06.2018г. на АО с която на основание чл.117 ал.3 от Кодекса за социално осигуряване е оставено в сила разпореждане № 5104-02-33/27.03.2018г. на длъжностното лице при ТП на НОИ Бургас. С оставеното в сила разпореждане, на основание чл.60 ал.1 КСО, е приело за трудова злополука, декларирана с вх.№ 5101-02-18/07.02.2018г., станала с Е. В. Господинов. В мотивите на оспореното решение АО е приел за установено, че Е. Господинов е работил в предприятието на Скорпио Спийд Транс ООД като шофьор, изпълняващ международен превоз на товари. В изпълнение на възложената му работа, на 17.04.2017г. Господинов заедно с поверения му товарен автомобил се намирал на пристанищен паркинг в Швеция, гр.Малмьо. На същия паркинг се намирал друг товарен автомобил, управляван от колега на Господинов. Посочената дата била празник – Великден, поради което движението на товарни автомобили на територията на Швеция било забранено. Това налагало Господинов и колегите му да престоят на посочения паркинг. При престоя водачите решили да се хранят заедно – в ремаркето на товарен автомобил, на който Господинов не бил водач. Към 17 часа Господинов решил да вземе и да донесе нещо от своя автомобил, поради което тръгнал да излиза от ремаркето. Вратата на автомобилното ремарке била голяма и тежка, а в момента имало снежна буря. Вятърът блъснал вратата, при което Господинов я хванал за да я задържи, но бил повлечен от вратата навън и хвърлен на земята. При падането получил телесни увреждания – счупвания на две места на седмо дясно ребро, събиране на плеврална течност, счупване на трансверзалните костни израстъци на прешлени Л1-Л4. Така описаните факти АО е приел като осъществяващи фактическия състав по чл.55 КСО и ги е квалифицирал като трудова злополука.

В жалбата не се оспорва установената фактическа обстановка, а правните изводи, които следват от нея. Изтъква се, че на установената дата 17.04.2017г. за пострадалия шофьор е бил неработен ден и той обективно е бил в невъзможност да престира труд, поради наличието на официален празник. Работникът е бил този ден в почивка и е прекарвал времето си както намери за добре, без изпълнение на задължения към работодателя си. Инцидентът по време на храненето от тази гледна точка жалбоподателят счита за битов. Оспорват се изводите на АО за наличието на функционална връзка между увреждането и изпълняваната работа или условия на труд, като се релевира извод, че присъствието на Господинов на паркинга не произтича от изпълнението на възложените му задачи и от трудовата му функция – превозване на товари с повереното превозно средство. Иска се отмяна на оспорения акт и присъждане на разноски. Сочат се доказателства.

Правното основание на оспорването е чл.118 КСО.

Жалбата е подадена в срока по чл.149 ал.1 АПК, от лице, което е адресат на административния акт и има правен интерес от оспорването по смисъла на чл.147 ал.1 АПК, против индивидуален административен акт, поради което е процесуално допустима.

Органът, издал оспорения акт, оспорва жалбата с устно немотивирано становище в с.з. и иска съдът да отхвърли оспорването. Представил е заверено копие от преписката по приемане на оспорения акт. Не сочи нови доказателства.

За да се произнесе по така поставения за решаване спор между страните съдът се запозна подробно със становищата им, събраните по делото доказателства и като взе предвид приложимите законови разпоредби, прие за установено следното.

Представен е препис от решението, предмет на оспорване - решение № 1040-02-51/15.06.2018г. на АО, от който се установява издаването му.

Представен е препис от разпореждане № 5104-02-33/27.03.2018г. на длъжностното лице при ТП на НОИ Бургас, от който се установява издаването му.

Приложен е и препис от декларация за трудова злополука вх.№ 5101-02-18/07.02.2018г., подадена в ТП на НОИ Бургас от Скорпио Спийд Транс ООД, в която е описан процесния случай. въз основа на декларацията е издадена заповед № 1015-02-26/21.02.2018г. на директора на ТП на НОИ Бургас, с която е наредено да се извърши разследване на злополуката.

Приложен е препис от трудов договор № 2/31.03.2017г. с който Скорпио Спийд Транс ООД е възложило, а Е. Господинов е приел да изпълнява длъжността шофьор тежкотоварен автомобил за неопределено време. Приложена е длъжностна характеристика, подписана от страните по трудовия договор. Според т.І.1 обобщеното описание на работата е управление и обслужване на моторни превозни средства за превоз на товари. Съгласно т.І.2.1 работникът осъществява превоза на товарите до местонахождението им за най-кратко време, по най-краткия маршрут при гарантиране сигурността на товара и на безопасността на движението по пътищата. Съгласно т.ІІІ.5 носи дисциплинарна и имуществена отговорност за състоянието на превозваните товари. В длъжностната характеристика е посочено, че режимът на труд и почивка при полагане на труд са съгласно разработен режим, според който на 100км.. изминат път следва да съответстват 10 мин. почивка.

Представен е препис от заповед № 3/31.03.2017г. на Скорпио Спийд Транс ООД, в качеството му на работодател, с която Е. Господинов е командирован в чужбина – Германия, Франция и други страни от Европа, в зависимост от това в кои страни са клиентите на фирмата, според получените заявки от спедитора, за срок от 31.03.2017г. до 20.05.2017г.

Приложени са писмени доказателства, установяващи описания в обжалваното решение и разпореждането инцидент, довел до увреждането на здравето на шофьора Господинов. Страните по делото не спорят относно тях, при което съдът ги приема за установени.

При така установените факти съдът прие следните правни изводи.

Оспореният административен акт е издаден от директора на ТП на НОИ Бургас, който е компетентен орган да се произнесе по обжалването по административен ред на описаното по-горе разпореждане на определеното длъжностно лице в ТП на НОИ.

Решението е издадено в предвидената от закона писмена форма и е мотивирано - съдържа фактически и правни основания за неговото издаване.

Липсват конкретни оплаквания на оспорващата страна за допуснати съществени процесуални нарушения. При извършената служебна проверка съдът на основание чл.168 ал.1 АПК констатира, че такива не са допуснати.

По същество съдът счита оплакванията на оспорващата страна за неправилно приложение на материалния закон за неоснователни. Съгласно чл.55 ал.1 КСО трудова злополука е всяко внезапно увреждане на здравето станало през време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е причинило временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност или смърт. В случая няма спор, че Господинов е получил внезапно увреждане на здравето, довело до временна неработоспособност. Спорно е дали това е станало през време и във връзка или по повод на извършваната работа.

Съдът приема, че разглежданото увреждане на здравето е станало през време на извършваната работа. Както бе посочено по-горе, съгласно трудовата характеристика на Господинов, задълженията му не са се ограничавали до това да управлява транспортното средство, а да осъществи превоза и да гарантира сигурността на товара. Това означава, че изпълнението на работата продължава и в периодите на престой, до осъществяването на превоза и издаването на товара. В периодите на почивка Господинов е продължавал да отговаря както за поверения му автомобил, така и за поверения му товар, независимо по какви причини автомобилът не е бил в движение. Именно затова работникът е стационирал превозното средство на определен паркинг и се е намирал в близост до него – за да изпълнява задължението си по охрана на повереното му имущество. Със заповедта за командироване на Господинов е възложено да изпълнява работата не подневно, а за посочен период, с което и с оглед характеристиката на работата, е възникнало продължително състояние, свързано с изпълнението на трудовите задължения. (В този смисъл е правораздавателната практика, изразена в решение № 57/05.01.2009г. по а.д. № 7763/2008г. на ВАС.)

Квалифицирайки по този начин установените по случая факти АО правилно е приложил закона. Издадения административен акт е законосъобразен, поради което на основание чл.172 ал.2 АПК оспорването следва да се отхвърли.

Мотивиран от изложеното Бургаски административен съд

 

 

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на решение № 1040-02-51/15.06.2018г. на директора на Териториално поделение на Национален осигурителен институт Бургас, извършено от Скорпио Спийд Транс ООД ЕИК:204247338 със съдебен адрес ***, адвокат С.Т. ***.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, чрез Бургаски административен съд, в 14-дневен срок от връчване на преписа.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :