РЕШЕНИЕ

1975

гр.Бургас, 05.11.2018г.

В  ИМЕТО  НА НАРОДА

 

Бургаски административен съд, двадесет и първи състав, в открито заседание на 26 октомври през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

СЪДИЯ : Веселин Белев

 

при участието на секретаря Сийка Хардалова, в присъствието на прокурора …………………, като разгледа докладваното от съдията докладчик а.д. № 1804 по описа на съда за 2018г. и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

Производството по делото е по оспорване на индивидуални нормативни актове, по реда на чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс вр. с чл.172 ал.2 от Закона за движение по пътищата.

Оспорваща страна (жалбоподател) е П.Р. ***. В производството оспорващата страна участва чрез пълномощник – адвокат Н.Ш. ***.

Орган, издал административния акт (АО), е началник сектор към ОД на МВР Бургас, Районно управление Несебър. Същият не взема участие в производството.

Предмет на оспорване е заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0304-000370/09.06.2018г. на АО, с която на основание чл.171 т.2А б.А от ЗДвП по отношение на жалбоподателя е наложена принудителна административна мярка „прекратяване на регистрация на ППС за срок от 6 месеца“, по отношение на автомобил БМВ с ДК № СА 3535 СР.

В жалбата се правят оплаквания за незаконосъобразност на заповедта, произтичаща от обстоятелството, че автомобила на жалбоподателя е бил взет за ползване от съквартиранта му А.Х., без позволението на Р.. Иска се отмяна на оспорената заповед като незаконосъобразна и неправилна. Не се сочат нови доказателства, въпреки дадените указания от съда във връзка с доказателствената тежест.

Правното основание на оспорването е чл.172 ал.2 ЗДвП.

Жалбата е подадена в срока по чл.149 ал.1 АПК, от лице, което е адресат на административния акт и има правен интерес от оспорването по смисъла на чл.147 ал.1 АПК, против индивидуален административен акт, поради което е процесуално допустима.

Ответникът по делото не изразява становище по жалбата, и не се представлява в настоящото производство. Представил е заверено копие от преписката по издаване на оспорения акт. Не сочи нови доказателства.

За да се произнесе по така поставения за решаване спор между страните съдът се запозна подробно със становищата им, събраните по делото доказателства и като взе предвид приложимите законови разпоредби, прие за установено следното.

Представен е препис от заповедта, предмет на оспорване - заповед за налагане на санкции № 18-0304-000370/09.06.2018г.  на АО, от който се установява издаването и. В заповедта не е посочено същата да е издадена въз основа на съставен АУАН, но такъв е приложен по преписката - № 714458/09.06.2018г.

От АУАН, както е посочено и в оспорваната заповед, е видно, че на 09.06.2018 г. при извършена проверка е установено, че лицето А.Х. около 3:45 часа в посока Несебър - Св.Влас е управлявал лек автомобил БМВ с ***, след като СУМПС му е било отнето със ЗППАМ. Актосъставителят е установил, че описаното МПС е собственост на жалбоподателя Р.. Въз основа на тези данни и с посочено правно основание чл.171 т.2А б.А от ЗДвП началник сектор към ОД на МВР – Бургас, Районно управление – Несебър е наложил настоящата ПАМ – прекратяване на регистрация на ППС (с посочен по–горе регистрационен номер) за срок от 6 месеца. За адресат на заповедта е посочен собственика на превозното средство П.Р..

Във връзка с възраженията по жалбата по делото не са били посочени доказателства от страните.

При така установените факти съдът прие следните правни изводи.

Оспореният административен акт е издаден от компетентен орган, съобразно изискванията за това по чл.172 ал.1 ЗДвП. Приложен е препис от заповед № 251з-209/18.01.2017г. на директора на ОД МВР - Бургас с която са делегирани правомощия на длъжностни лица от МВР, началниците на сектори при съответното териториално РУ към ОД на МВР – Бургас за издаване заповеди за налагане на ПАМ по ЗДвП.

Заповедта е в предвидената от закона форма и е мотивирана - съдържа фактически и правни основания за нейното издаване. Не са допуснати други съществени нарушения на административно-производствените правила при издаването на обжалвания акт.

Оплакванията по същество са неоснователни. Съгласно чл.171 т.2а от ЗДвП за осигуряване безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административните нарушения се прилага принудителна административна мярка прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство на собственик, който управлява МПС без да е правоспособен водач, не притежава свидетелство за управление, валидно за категорията, към която спада управляваното от него моторно превозно средство, или след като е лишен от право да управлява моторно превозно средство по съдебен или административен ред, или свидетелството му за управление е временно отнето по реда на чл. 171, т. 1 или 4 или по реда на чл. 69а от Наказателно-процесуалния кодекс, както и на собственик, чието моторно превозно средство е управлявано от лице, за което са налице тези обстоятелства – за срок от 6 месеца до една година. В процесния случай е налице последната хипотеза – собственото на жалбоподателя превозно средство е било управлявано от лице, на което свидетелството за управление е било отнето и тези обстоятелства не са спорни по делото. Липсват каквито и да е доказателства водачът на превозното средство противозаконно да е отнел автомобила от жалбоподателя, против волята му. При тези обстоятелства АО правилно е приложил закона, като е издал заповедта за прилагане на оспорената принудителна административна мярка.

Предвид неоснователността на направените оплаквания и въз основа на извършената служебна проверка по чл.168 АПК съдът прие, че оспорената заповед е законосъобразна, поради което оспорването следва да се отхвърли, на основание чл.172 ал.2 АПК.

Мотивиран от изложеното Бургаски административен съд

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на заповед за налагане на принудителна административна мярка № 18-0304-000370/09.06.2018г. на началник сектор към ОД на МВР Бургас, Районно управление Несебър, извършено от П.Е.Р. ЕГН:********** със съдебен адрес *** ***, адвокат Н.Ш. ***.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен Административен съд, чрез Бургаски административен съд, в 14-дневен срок от връчване на преписа.

 

 СЪДИЯ :