ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 20.12.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХІІ-ти административен състав

на двадесети декември                           две хиляди и седемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Й. Б.,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 1804 по описа за 2017 година.                 

 

   На именното повикване в 13:32 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТДен“ ООД, редовно призован, се представлява от адвокат В., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ кмет на община Карнобат, редовно призован, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Пит ойл“ООД, редовно призован, не  изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА земеделски производител Л.Н.И., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

ПОСТЪПИЛА  е молба вх.№12116/14.11.2017г. от жалбоподателя, с което се прави искане за отвод на съдебния състав, поради произнасяне по допустимостта на жалбата.

ПОСТЪПИЛО е становище вх.№12938/01.12.2017г. от заинтересованата страна „Пит-ойл“ООД относно искането за отвод на съдебния състав.

               ПОСТЪПИЛО е становище вх.№13681/19.12.2017г. от управителя на заинтересованото дружество „Пит ойл“ООД, в  което не възразява да се даде ход на делото  в негово отсъствие, изразява се становище по съществото на спора, като се иска да бъде оставена без уважение жалбата и молбата за отвод на съдебния състав. Към становището е приложено актуален учредителен акт и актуално състояние на „Пит ойл“ООД.

   АДВОКАТ В.: Поддържам молбата с искането за отвод на съдебния състав и моля да бъде уважена.

СЪДЪТ намира искането отвод на настоящия съдебен състав за неоснователно, като аргументите за това са следните:

 Основанията за отвеждане на съдия са изчерпателно посочени в чл. 22 от ГПК, субсидиарно приложим в настоящото административно производство по силата на чл. 144 от АПК. Съдът намира, че нито едно от тези основания не е налице.

В представената писмена молба не са посочени мотиви, които да са основание за отвод по чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК. Обстоятелството, че съдията по настоящото дело се е произнесъл  с определение, с което е прекратено производството по делото, не е сред основанията за отвод, сочени в цитираната разпоредба. Цитираното определение по пътя на инстанционния контрол е отменено от Върховен административен съд и делото е върнато за продължаване на процесуалните действия по него от същия състав. Настоящото производство е в изпълнение на  определение №12029/11.10.2017г.г. по адм. дело № 10558/2017 г. по описа на Върховен административен съд, с което се продължава настоящото производство.

Водим от горното и на основание чл. 22, ал. 2 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за отвод на съдията- докладчик.

 

                 ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

АДВОКАТ В.: Да се даде ход на делото.

 

  Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                          О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

             Производството е образувано по жалба на „Ден“ООД против Заповед № РД-471/12.06.2017г. на кмета на община Карнобат, с която са обявени спечелилите търга с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд за срок от 10 години, проведен на 08.06.2017година.

 

ПОСТЪПИЛО е писмено становище вх.№13675/19.12.2017г. от процесуалния представител на ответника – адвокат Минка Колева, в което са изразени доводи по съществото на спора. Към становището е приложен договор за правна защита и съдействие.

 

          Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалваната заповед и изпълнението на законовите изисквания при издаването и́.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, посочени в сезиращата съда жалба, както твърдяната от него незаконосъобразност на издадена заповед.

         

АДВОКАТ В.: Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Поддържам жалбата с направеното допълнително уточнение във връзка дадените от съда указания в тази насока. Оттеглям искането за преписката, тъй като тя вече е представена. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

          По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

         

ПРИЕМА представените доказателства с жалбата, административната преписка и с молба вх.№13681/19.12.2017г. от управителя на заинтересованото дружество „Пит ойл“ООД, актуален учредителен акт и актуално състояние на „Пит ойл“ООД.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ В.: Уважаема г-жо съдия, моля да уважите жалбата  и да ми предоставите срок за писмени бележки в указан от Вас срок.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок за представяне на писмени бележки с копие за другата страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.37 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: