ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 28.10.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и осми октомври                      две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1804 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.К.Т., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адв.С., която представя пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ оператор в ОП „Транспорт” при ОБЩИНА БУРГАС – П.И.Р., редовно уведомен, се явява лично.

         Явява се юрисконсулт Б., която представя пълномощно.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.        

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв.С.: Поддържам жалбата. Считам същата за основателна. С оглед лицето, което е посочено като лице наложило мярката, считам че то не разполага с компетенцията да налага принудителна административна мярка по смисъла на закона. Лицето е служител на общинско предприятие, което не е служба за контрол по смисъла на чл.167 от ЗДвП. Освен това, общинското предприятие като правен субект се създава единствено с оглед осъществяване стопанската дейност на общината, част от което безспорно не може да бъде налагането на административни мерки.

         Нямам доказателствени искания.

 

Юрисконсулт Б.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да се приеме административната преписка, която сме приложили към делото. Няма да сочим други доказателства.

         Уточнихме с колежката С., че става въпрос за дело, което вече е при друг колега юрисконсулт С.Д., преписка е същата, делото е при друг съдебен състав на Административен съд-гр.Бургас. Жалбата, която носи колежката С. е жалбата, която и аз нося, но това е жалбата и на колежката Д. Това е същото дело – жалбата и цялата преписка е при юрисконсулт Д. и тя чака насрочване на делото. Става въпрос за една и съща мярка, един и същ жалбоподател, една и съща кола. Очевидно за едно и също нещо има две дела.

 

         Адв.С.: Жалбоподателят притежава два автомобила и за двата е наложена ПАМ. Делата по двете жалби са административно дело № 1803/2013г. и административно дело № 1804/2013г. Второто дело е за налагане на ПАМ „поставяне на скоба” на другия му автомобил.

                  

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед.

 

ОТВЕТНИКЪТ на въпроси на съда: Става въпрос за синята зона на ул.”Стефан Стамболов”, близо до Службата по кадастър. Там беше паркиран този автомобил. Имаше синя зона, когато ние сложихме скобата. От 15-20 дни вече тази зона няма характер на синя зона. Имаше знак в участъка, в който беше паркиран автомобила, имаше апарат, от който да си закупи стикер, имаше и знак, който обозначава зоната, времето, как да се заплати, имаше и видима маркировка за синя зона.

На схемата, която съдът ми представя, находяща се на лист 38 от делото, посочвам, че автомобилът беше паркиран на някое от възможните 2 или 3 места, които посочвам на съда и които съдът означи в кръг с химикал. Означението, че тези места представляват „синя зона” за паркиране е видно от поставения знак за синя зона, който знак съдът отбеляза с „Х”.

По спомен, на същото място близо до автомобила на жалбоподателя имаше паркирани още два автомобила на места в синя зона, на които също поставихме скоба, поради това, че не беше заплатена таксата чрез SMS или закупен билет.

 

 

Съдът като съобрази изявленията на пълномощниците, видно от които налице е вероятност настоящият жалбоподател да е подал идентична жалба против процесната принудителна административна мярка, която е предмет на настоящия съдебен спор и поради невъзможността това обстоятелство да бъде уточнено в настоящото заседание, намира за необходимо за целта да бъде изготвена служебна справка, посредством която да се установят евентуално обстоятелства относими в хипотезата на чл.159, т.7 от АПК, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

Да се изготви служебна справка, от която да е видно дали от жалбоподателя П.К.Т. има подадена жалба против принудителна административна мярка „Поставяне на скоба” от 27.06.2013г. на лек автомобил с рег.№ ***.

Да се изготви служебна справка относно предмета, страните и движението на административно дело № 1803/2013г. по описа на Административен съд-гр.Бургас.

След изготвяне на съответните справки ще бъде преценена необходимостта от насрочване на следващо съдебно заседание в закрито заседание.

 

Адв.С.: Твърдя, че са постъпили две жалби, касаещи две различни мерки, касаещи два различни автомобила. Моля съдебната кореспонденция до моя доверител да се изпраща на съдебен адрес гр.Бургас, ул.***, адв.С..

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: