ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 12.10.                                                                     град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        ХV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На дванадесети октомври                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

    ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИР ХРИСТОВ

       2. ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар:  Йовка Банкова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

Адм.  дело  номер 1803 по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:10 часа се явиха:

 

За ПРОТЕСТИРАЩАТА Окръжна прокуратура Бургас, редовно призован, се явява прокурор Манев.

ОТВЕТНИКЪТ – Общински съвет Средец, редовно призован, представител не се явява.

За Прокуратурата на РБългария чрез Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Манев.

 

Становище по хода на делото:

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Поради липса на процесуални пречки за даване ход  на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по протест на прокурор от Окръжна прокуратура Бургас против разпоредбите на чл.7, т.8 и чл.16, ал.1, т.2 от Наредба № 3 за рекламната и информационна дейност на територията на община Средец, като искането на прокуратурата по отношение на първия текст е същия да бъде обявен за нищожен, а по отношение на втория тескт да бъде отменен като незаконосъобразен.

 

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам протеста. Нямам доказателствени искания. Да се приемат представените писмени доказателства.

 

Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответния Общински съвет писмени доказателства, съгласно молба на л. 41, както и представените протокол №28 от 23.05.2013г. на Общински съвет Средец, препис-извлечение от решение №410 от заседание на Общински съвет Средец, проведено на 23.03.2013г., потокол №28, докладна записка от кмета на Община Средец изх. №93-00-91/15.04.2013г., протоколи на Общински съвет Средец №№19/21.05.2012г., №19/21.05.2013г., №20/21.05.2013г., №24/21.05.2013г., №19/21.05.2013г., 20/21.05.2013г., №20/21.05.2013г., №21/21.05.2013г., извадка от интернет страницата на Община Средец от л.15 до л.31 от делото.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам протеста на Окръжна прокуратура Бургас като моля да обявите нищожността на разпоредбата чл.7, т.8 от Наредба № 3 за рекламната и информационна дейност на територията на община Средец и отмените разпоредбата на на чл.16, ал.1, т.2 от същата като незаконосъобразна и постановена в противоречие чл.2,3 ал.1 във ал. 2 във връзка  администартивния контрол върфу стопанската дейност

 

 Съдът, обявява устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.14 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: