ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 19.09.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На деветнадесети сeптември                          две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР Д.

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор: Х.К.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

административно дело номер 1802 по описа за 2018година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

ИЩЕЦЪТ  И.М.И., редовно и своевременно призован,  се  явява лично, служебно доведен. Явява се и процесуален представител адв.Л.Р., с представено пълномощно по делото.

 ОТВЕТНИКЪТ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА“ СОФИЯ, редовно и своевременно призован, не изпраща представител.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС се явява прокурор Х.К..

Явяват се призованите свидетели: М.М.К. и М.Д.Г..

АДВ. Р.:  Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР К.: Да се даде ход на делото.

 

          Предвид обстоятелството, че  не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството е образувано по повод искова молба от И.М.И. с ЕГН **********, понастоящем в Затвора в гр. Бургас, чрез адв. Р. с адрес ***, офис №1, срещу Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, бул. Ген. Столетов №21, за осъждане на същата на основание чл.1 ЗОДОВ, вр. чл.203 и 204 от АПК И ЧЛ.284 ОТ зинсда заплати на ищеца сума в размер на 4000,00 лева, представляващи обезщетение за причинени неимуществени вреди вследствие противопрвни действия и бездействия на ответника спрямо ищеца за времето, от 08.06.2015г. до 01.07.2017г. ведно с дължимата законна лихва от датата на подаване на исковата молба до окончателното плащане на сумата и направените съдебно деловодни разноски.

Съдът указва доказателствената тежест на страните както следва: В тежест на ищеца е да установи всяко едно от изложените в исковата молба твърдения, касаещи  нарушения на  битовите условия в Затвора, както и обстоятелството, че същите поотделно или в своята съвкупност като цяло са довели до  нечовешко и унизително отношение към него по смисъла на чл.3 от ЗИНЗС.

С оглед презумцията  на чл.284 ЗИНЗС в случай, че горните обстоятелства бъдат установени и надлежно доказани, в тежест на ответния орган ще е, да обори установената  със закона презумция, че ищецът е страдал и е претърпял неимуществени вреди от доказаните лоши битови условия през процесния период.

Съдът докладва, че по делото  с входящ № 8198/19.07.2018 година по делото е постъпил писмен отговор от ГД „Изпълнение на наказанията“ гр.София, ведно с пълномощно за процесуално представителство на ю.к.Чанев.

Съдът докладва, че по делото  с входящ № 8419/25.07.2018 година по делото е постъпила справка от Началника на Затвора Бургас, относно данни за процесния период, касаещи  помещения в Затвора Бургас и ЗООТ „Строител“ и ЗО „Дебелт“, от която са видни условията, при които е пребивавал ищеца по време на процесния период.

Съдът докладва, че по делото  с входящ № 9731/29.08.2018 година по делото е постъпила молба, с която допълва подадения писмен отговор, ведно със копие от справка на Началника на Затвора Бургасс изх.№ 285/23.07.2018 година.

                АДВ.Р.: Поддържам исковата молба. Запозната съм с материалите по делото. Нямам възражения по доклада. Оспорвам изцяло отговора на исковата молба.

ПРОКУРОР К.: Считам, че исковата молба е допустима, но следва да не се приема във вида, в който е, тъй като лицето е било настанено в различни места за изтърпяване на наказанието лишаане от свобода. Цялата претенция касае Затвора Бургас, не е ясно от претенцията на ищеца, за кои битови условия претендира.Следва да дадете указания на ищеца.

АДВ.Р.: В хода на разпитите ще сте установи, че и в ЗО „Строител” условията са едни и същи и не смятам да правя промяна в периодите. Периодът е, така както е посочен в исковата молба, а именно:  08.06.2015г. до 01.07.2017г.

Съдът като изслуша становището на страните намира, че повдигнатия  въпрос от страна  прокуратурата касае спора по същество. В тази връзка исковата молба и самия спор са определени от петитума на същата, а основателността му във всяка негова част съдът следва да установи и коментира с окончателня съдебен акт, поради което и по доказателствата

                             О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА писмените доказателства по делото.

ИЩЕЦЪТ И.: Представям бурканче с дървеници и хлебарки, които съм събрал от помещенията в Затвора. Не съм ги купил от никой. Бяха в джоба ми, така ги изнесох. Те са живи, събрани съм сега от леглата и дющеците.

ПРОКУРОР К.: Моля, да не се приемат, не е относимо към периода. Процесният период касае период преди повече от една година.

АДВ.Р.: Наличието на дървеници и хлебарки е съществувало през целия процесен период, а не само днес. Моля да се приемат.

Съдът, по така представеното веществено доказателство намира, че не следва да се приема, доколкото касае период непопадащ в петитума на исковата молба, с оглед твърдението, че насекомите са събрани днес-19.09.2018 година, поради което

                             О П Р Е Д Е Л И

НЕ ПРИЕМА така представеното от ищеца веществено доказателство.

Съдът пристъпи към разпит на свидетелите, на които снема самоличност, както следва:

М. Д.Г.: На 32 години, българин, бългаски гражданин, осъждан, неосжадан за лъжесвидетелстване.Без родство с ищеца.

Предупреден за наказателната отговорнст по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

М.М.К.: На 43 години, българин,български гражданин, осъждан, неосъждан за лъжесвидетелстване.Без родство с ищеца.

Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава да говори истината.

Съдът отведе от съдебната зала свидетеля М. Г. и пристъпи към разпита на свидетеля М.К..

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Познавам И.И. от Затвора.През 2017 година бяхме в едно спално помещение в Затвора Бургас – 403 спално помещение. Общо бяхма 22 човека преди И. да се настани. Докато бяхме 22 човека половината заминаха за Дебелт и останахме 17 и като дойда И. станахме 18. Спяхме на три вишки, но като се мърдахме се мърдаха всички вишка, защото вишките бяха вързани и ставаха неразбирателства. Помещението беше шест на четири метра. Бяхме с два кофи по 12 литра за тоалет през нощното време, от 20.00 ч. През деня в коридора имаше една тоалетна с четири клекала. Вечер ползваме кофите до 6:30 часа сутрин. В коридора имахме обща чешма за пиене на вода  за вечерта зареждахме вода от там. Вечер в спалоното помещение се получаваше раздразнение между нас, заради дервениците и хлебарките, тъй като  когато единия спи, а другия е буден, то той се мърда в леглото и се събуждаха и другите. В помещението имаше шест фасунги, но с две крушки. Не искаха да сменят лампите, ние в спалното помещения бяхме с една лампа. Дневната светлина не отговаря. Прозорците са три броя – 50 на 45 см. Дрехите си простираме вътре в спалното помещение. Перем вътре в спалното помещение на кофи и там простираме. Баня  имаме веднъж седмично. Топла вода  вторник и четвъртък, сутрин от 9 до 12 на обяд. Долните етажи до тях водата стигаше след 12 часа- от 13.00 до 16.00 ч. Два пъти седмично по три часа. В коридора бяхме 180 човека. Имаше два душа с четири чешми. Студената я спират и пускат топлата. След пет часа като свърши  топлата вода и пускат студената вода.Ние бяхме месец май или юни до месец юли заедно, бяхме в 4 коридор. И. го настаниха при мен два месеца и след това ни преместиха в трети малък коридор, настаниха ни в столовата и там бяхме 32 човека. От тези 32  на двама им предстоеше освобождаване и след това станахме 30 човека. Там нямаше достатъчно легла, нито в склада, нито по етажите. Това  беше 4 месеца и след това заминахме за Дебелт. Там, в столова, където бяхме настанени беше осем на четири метра, с легла на три вишки. Хигиената- всеки, който назначат. Дежурни от самото помощение и като няма с какво да чистим, сме чистили с наши стари дрехи. Подът е мозайка, нямаше маси, ние се направихме маси от дъски. Вечер, след вечерната проверка  ни претърсват спалните помещения  и тогава хвърлят, чупят масите. През деня се храним в спалното помещение и половината в коридора. Това, че сме настанени в столовата и като няма къде да държат масите и там ги изнасяха. Имахме шкафчета, на някои са падаше един шкаф за двама, а някой сам. На мен ми се случи  да имам шкаф,защото имах много багаж и ми беше пълен шкафа. За Дебелт, там нямам думи. Там е охолно  и чисто. Не можем да се оплачем, там е добре. Престояхме 4 месеце и 8 дена. Пак ни върнаха след това в Затвора Бургас в 4-ти малък коридор.

ВЪПРОС НА АДВ.Р.: През зимния период с какво се отоплявате, говорим за процесния период?

ПРОКУРОР К.: Процесният период не е зимен!

ВЪПРОС НА АДВ.Р.: През летният период как се разхлаждате?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Със студена вода се разхлаждаме, в килията нямаш въздух, нито ветилатор нито климатик. Ние се задушавахме вътре. Храната  не отговаря за човешково здраве, няма калории. Ако дойдете да видите и да прецените дали има достатъчно за човешкото здраве.Храната, която е и сега е същата- на обяд картофи със зелен фасул и грах, без олио, нито оцет, нито сол. На прасета да я хвърлиш няма да ядат. Хлябът трябва да бъде по четвърт, а те го дават на пет човека. Дават една манджа, която не стига и не става за ядене, покрива само дъното на чинията, Хлябът на отговаря. Храната е много лоша, безобразна, една и съща храна ядем. Всеки един  ден от седмицата ядем едно и също. От понеделник до неделя знаем менюто и тази храна не се променя.

ВЪПРОС НА АДВ.Р.: Ищецът оплаквал ли се е?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Да, оплакваше се, че го задушава горещината. Добре се чувстваше ищеца, оплакваше се само, че се задушава и се наливаше с бутилки със студена вода.

ВЪПРОС НА ПРОКУРОР К.: От къде дойде при вас И.?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Докараха го  от ЗО „Строител“. Аз там не съм бил.

ВЪПРОС НА АДВ.Р.: По принцип Вие през други години били ли сте в Корпуса, винагили е имало дървеници?

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Да, бил съм. Дървениците започнах да виждам от 2014 година, а хлебарки има винаги. Казваме на отрядните началниц, но те казват, че Мангъров не дава пари.

СТРАНИТЕ: Нямаме повече въпроси към свидетеля.

Съдът освободи от съдебната зала свидетеля М.М.К..

Съдът въведе в садебната зала свидетеля  М. Д.Г..

ВЪПРОС НА СЪДА:  Познавате ли се с И. и от къде?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.- Да, пазнавам го от Затвора, но го знам и от вън. Изтърпява ли сме наказание заедно. През 2008 година бяхме заедно до 2012 година. След това като влязах през 2014 година и пак бяхме заедно в един коридор, в една килия. През 2014 година докато ме преместят в Дебелт през 2015 г. или 2016 г. преди да ни преместят в Дебелт в 7 и 8 група. През 2017 гозина ме преместиха. Бяхме в 7, 8 и 3 група не помня номера на спалните. В началото бяхме в 3 група, след това в 7 и 8 група. Изкарвахме по година, по 5, 6 месеца с него. Прозорците са малки /свидетеля посочва с ръка размери-широчина 0.50-0.60 м.на 1.50 м. С четири прозореца в стаята, осветлението беше с една крушка, някъде два, някъде една. В трета група бяхме 25-30 човека в една спално помещение. Това беше една малка стая на три вишки. Всяка стая са по три вишки на етажи. По 10 вишки са наредени, по средата има също. Вечер нямаме достъп до тоалетна и ходим в кофите, до вратата са кофите, вътре в стаята. Пред останалите ходим до тоалетната в кофите. Сутрин се изкарват кофите и вечер ги прибираме – към 20.00 часа. Шкафове има, но не за всички. Някои  си слагат багажите под леглата. Хигиената не е добра, мръсно е, пълно с дървеници. Имаме хигиенист или чистач, той е от изтърпяващите наказание „лишаване от свобода“, почиства с една мръсна стирка, без препарати, само някой път има препарати. Не знам дали чистача ги краде или не му дават. Той е длъжен да пита началницте. Перем в кофи в миалното. Простираме където сварим – на парно в стаята. Няма простор. Зимата се отоплява  с парно. Само за един час пускат парното- сутрин от 6.00-7.00 часа до 8.30 часа и след това го спират. Ако е много студено го пускат и на обяд и после вечер го пускат към 19.00 часа за един час. Клекалата са по три-четири, душове няма, те се чупят. Има чучури и с кофите се къпем. Те са три душа. Два пъти в седмицата има топла вода. Сутрин я пускат и на обяд я спират. В група, в целия коридор бяхме много – над сто човека. В 7 и 8 група бяхме 240 човека, има хора, които спят на земята.И. един път беше на вишка, друг път на земята. През това време беше в „Строител“ /Спартак/ на по-лек режим, тогава работеше. Знам, че работеше в цеха на Затвора, беше поддържка в Затвора. Излиза сутрин, на обяд се качка да яде и пак слиза да работи.

ВЪПРОС НА АДВ.Р.: Къде се хранихте?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: В столовата. Ядеш набързо и излизаш. Някои се хранят в спалното. В столовата също не се чисти и там е мизерия, мръсно е. Масите не се бършат. Храната не беше достатъчно, чистача слага  малко, за да може да стигне за всички. Храната се дава всеки ден различно- грах, ориз, гювеч, но месо нарядко.

ВЪПРОС НА АДВ.Р.:  И. оплакваше ли се?

СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Да, оплакваше се, че е лошо, от мизерията, мръсотията. Има някои се задушават от миризмата, от влагата и той също.

ПРОКУРОР К.: Нямам въпроси.

Съдът освободи от съдебната зала свидетеля М. Г..

АДВ.Р.: Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

ПРОКУРОР К.: Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът счита, че фактическата обстановка по делото е изяснена, поради което

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.Р.: Моля да уважите исковата молба и да постановите съдебен акт, с който да уважите размера на претендираното обезщетение. Считаме условиаята  на затвора, а и от разпита на свидетелите се установи, които са в унисон с доклада на Европейския комитет след проверка, извършена на място в Корпуса на Затвора Бургас. Там по безспорен начин са направени констатациите, на условията в които са били подложени затворниците. Считам, че в отговора на ответника, че след бягството той сам се подложил на лошите условия са несъстоятелни. Несъстоятелни  са  и твърденията относно това, че за процесните периоди не е имало нормативни изисквания относно жилищна площ и санитарни условия. В практиката в българските съдилища се приема, че липсата на достатъчна площ е отклонение от подходящата жизнена среда за осъдените лица. Моля да цитирим практика на ВАС- решение №7768 от 24.06.2016 година на ВАС по адм.д. №7570/2015 година и решение №72 от 05.01.2016  на ВАС по адм.д. №9871 от 2014 година.  Моля при постановяване на решението да се имат предвид докладите на Европейския комитет.

ПОКУРОР К.: Считам, че иска е основателен, но частично доказан по отношение на периода, в който И. е изтърпявал наказание в Затвора Бургас, за който има свидетелски показания, а за останалия период не  е доказан иска. Доказани са лошите битови уславия. От показанията на свидетелите макар тежестта да пада върху ответвата страна. Моля в този смисъл да постановите решението си.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт  в законоустановения срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: