ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 17.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети септември                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1801 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:20 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ОБЩИНА ПОМОРИЕ, представлявана от кмета Иван Алексиев, редовно и своевременно призован, не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР И РЪКОВОДИТЕЛ НА УО НА ОПРР ПРИ МРРБ СОФИЯ, редовно и своевременно призован,се  представлява се от адв.П., с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.П.: Да се даде ход на делото.

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

   О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Образувано е по жалба от ОБЩИНА ПОМОРИЕ, представлявана от кмета И.А.А.против Решение № РД-02-36-682/20.06.2018г. на Заместник- министър на МРРБ и Ръководител на Управляващия орган /УО/ на Оперативна програма „Региони в растеж“ /ОПРР/ за приключване на сигнал с рег.№ 366 с установяване на нередност и определяне на финансова корекция на бенефициента – Община Поморие, представлявана от кмета И.А.А.общо в размер на 24 416.04 лева с ДДС, която следва да не се верифицира при обработка на последващи искания за плащане, представляваща 5% от допустимите разходи по: 1 – Договор № BG16RFOP001-2.001-0140-С01-S-02 от 21.08.2017г. с изпълнител ДЗД „ПОМОРИЕ СЪНШАЙН“ на стойност 183 054.00 лева без ДДС, с предмет на договора „Възлагане на дейности по изпълнение на инженеринг-проектиране, авторски надзор и изпълнение на дейности по СМР и мерки за енергийна ефективност за Обособена позиция 1 – Жилищна сграда, гр.Поморие, общ.Поморие, ул.“Яворов“ № 50“; 2 – Договор № BG16RFOP001-2.001-0140-С01-S-01 от 21.08.2017г. с изпълнител ОБЕДИНЕНИЕ „ПОМОРИЕ ПРОЕКТ 2017“ на стойност 223 880 лева без ДДС, с предмет на договора „Възлагане на дейности по изпълнение на инженеринг-проектиране, авторски надзор и изпълнение на дейности по СМР и мерки за енергийна ефективност за Обособена позиция 2 – Жилищен блок в кв.“Свобода“ № 11“.

С жалбата се иска отмяна на оспореното решение като необосновано и неправилно, постановено в нарушение на материалния закон.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указвана ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът докладва, че с входящ № 8672 от 01.08.2018г.ответника по делото е представил административна преписка, съгласно приложения опис към горецитираното писмо.

Съдът дава възможност на страните да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски,следва да представят списък на същите най-късно до приключване на последното заседание пред настоящата съдебна инстанция.

АДВ.П.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете приложената административна преписка с вх.№8672/01.08.2018 година. Възразявам по едно от доказателствата, а именно: становище на Агенцията по обществени  поръчки и моля да не си прилага като доказотелство, тъй като става въпрос за съвсем различна обществена поръчка.Тя е неотносима към настоящия спор. Нямам други доказателствени искания. Моля да отхвърлите жалбата.

Съдът намира, че представените към делото писмени доказателства са относими към предмета на разглеждане, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото писмените документи, представни от ответника по делото с вх.№ вх.№8672/01.08.2018 година, съгласно приложения към писмото опис.

АДВ.П.: Няма да соча други доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на делото по същество.

АДВ.П.: Моля след като се убедите в убедителността на доказателствата да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата и да да потвърдите процесното решение. Моля да ми дадете срок за писмени бележки. Представям списък на разноските, за което представям доказателства. Не съм приложила документ за самото плащане, защото е бюджетна органанизация и ще представим с писмените бележки. Моля да се снабдя с протокола от съдебното заседание.

Съдът определи 10 дни за представяне на писмени бележки.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт  в законоустановения срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:32 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: