ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 16.10.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІ-ми административен  състав       

На шестнадесети октомври                       две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 1800 по описа за 2018 година       

На именното повикване в 10:30 часа  се явиха:

           

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ВИЛА ШАНКА“ ООД, се представлява от адвокат И. И. от САК, с представено по делото пълномощно.

Жалбоподателят не може да се счита за редовно уведомен, тъй като изпращаните му призовки не са връчени и е уведомен по телефона едва на 11.10.2018 г. – т.е., не е спазен срокът по чл. 56, ал. 3 вр. с чл. 144 от АПК.

 

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт М., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

АДВ. И.: Не възразявам да се даде ход на делото. Уведомен съм по телефона за заседанието.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото предвид изявлението на процесуалния представител на жалбоподателя, че не възразява такъв да бъде даден, независимо от неспазването на срока по чл. 56, ал. 3 от ГПК вр. с чл. 144 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:     

Производството е образувано по жалба срещу Ревизионен акт № Р-02000217008232-091-001/04.04.2018 г., на органи по приходите при ТД на НАП-Бургас, в частта му потвърдена с Решение № 132/13.06.2018 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Бургас при ЦУ на НАП.

Административният орган е представил преписката, по която е издаден акта. В жалбата са направени доказателствени искания, по които съдът не се е произнесъл, тъй като ответникът не е изразил становище по тях, а жалбоподателят не е обосновал каква е връзката на третото доказателствено искане с настоящия правен спор.

АДВ. И.: Поддържам жалбата изцяло без да правя изменение и без други условия.

Преписката е обемиста. Става въпрос, че при проверката, която е правена най-малкото говорим за това, че разпитваните работници са всъщност турски наши граждани и когато е записано в съответния документ работникът К., но той е  Б. Другият – А., е С. и в действителност няма проявена слабост, няма консумирана някаква отговорност от наша страна.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата.

Относно направеното искане за назначаването на две експертизи, не ми е ясен въпросът за съдебно-техническата експертиза какво точно иска да каже жалбоподателят. А относно третото искане следва да подчертая, че е налице практика на Европейския съд, където РА на доставчиците не са относими към правото на приспадане на данъчен кредит на жалбоподателя и в тази връзка считам, че ревизионният акт на „Еврострой 13“ ЕООД не би имал никакво значение относно правото на данъчен кредит на жалбоподателя. Не е ясно, че тази фирма ще е открита на този посочен адрес.

АДВ. И.: Няма как да избегнем експертизите. Първо относно степента на завършване на обекта в с. Прохорово за периодите, които са октомври, ноември, декември 2016 г. и март 2017 г. Съответно на посочените строителни книжа за етап на завършеност дали да видим това така ли е, или не. Втората задача е дали фирма „Еврострой 13“ ЕООД притежава капацитет за извършване на строителството за процесния период и отново посочените степени на завършеност на обекта, като се вземат предвид и едни доказателства, които ще представя.

Представям писмени доказателства – 5 броя заповеди за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК на Районен съд – Самоков, с копие за ответната страна, тъй като работниците не са получили част от възнагражденията си, те са се снабдили с изпълнителни заповеди. Това са хората, които са работили на обекта на „Вила Шанка“ ООД.

По третата точка имам едно искане - експертът да отговори дали за етапите на завършеност на строителството, посочени по протоколи за завършване е извършена дейност от работници на „Еврострой 13“ ЕООД, като за изречението „и през други времеви периоди“ възможно ли е някои от дейностите да са извършени след посочените дати по Протокол № 19? Това е въпросът към съдебно-техническата експертиза.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Както е записано в решението на директора на Дирекция „ОДОП“ - Бургас по делото няма доказателства нито относно наемането на същите лица по трудов или граждански договор, който се доказва както с подадени декларации от „Еврострой 13“ ЕООД по чл. 73 от ЗДДФЛ и такива по чл. 50 от ЗДДФЛ подадени от въпросните  физически лица. По така представените документи същите твърдят, че е било обещано възнаграждение, но в представените доказателства липсват както трудови или граждански договори, така и договори за поръчка или подобни такива контракти.

Видно от датите на въпросните заповеди, тези производства са инициирани с оглед обжалването на въпросния ревизионен акт и доказването на благоприятни факти за жалбоподателя.

С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза, която да даде отговор на поставения в жалбата въпрос към нея след заплащане на депозит в размер на 450 лв., платими от жалбоподателя, в 3-дневен срок от днес по сметка на съда.

Експертизата да бъде извършена от вещото лице Р.Д.след внасяне на определения депозит.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да даде отговор на поставения въпрос в жалбата, като вземе предвид и уточнението на този въпрос, направен в днешно съдебно заседание, като дава 3-дневен срок на жалбоподателя за допълнителното му уточнение.

Експертизата да бъда извършена от вещото лице С.Р.след депозит в размер на 450 лв., платими от жалбоподателя, в 3-дневен срок от днес.

ЗАДЪЛЖАВА ответника да представи посочения ревизионен акт в т. 3 на доказателствените искания в жалбата, както и издадения в същото производство ревизионен доклад, като ако същият не разполага с тях, да уведоми съда в 7-дневен срок от кой орган да бъдат изискани.

Съдът допълнително ще прецени дали с оглед предмета на спора е необходимо да се изисква цялото ревизионно производство по посочения ревизионен акт.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 27.11.2018 г. от 9.50 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 10:52 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: