Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   529/24.03.2017 г.   град Бургас

 

Административен съд – Бургас, тринадесети състав, на двадесет и трети март две хиляди и седемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

ЧЛЕНОВЕ:1. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

2. РУМЕН ЙОСИФОВ

 

при секретаря К.Л. и прокурора Величка Костова, като разгледа докладваното от съдия Евтимова касационно наказателно административен характер дело № 17 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

                Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208– чл.228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на Министерство на културата чрез юрисконсулт М.С. против решение № 109/11.11.2016г., постановено по НАХД № 369/2016г. по описа на Районен съд – Поморие, с което е отменено издаденото от касатора наказателно постановление № 5822/21.06.2016г. и наложената на „Макском-Кейбъл“ ЕООД със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул.“Фердинандова“ ***, представлявано от управителя Н.Г.Р. имуществена санкция в размер на 7 000 лева на основание чл.97, ал.1 от Закона за авторското право и сродните му права за нарушение на чл.97, ал.1, т.6, предложение 3 от същия закон. Иска се от съда да отмени оспорваното решение и да потвърди наказателното постановление. Наведените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.209, т.3 от АПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В съдебно заседание касаторът не се представлява. Изразява становището си по спора в писмен вид.

Ответникът – „Макском-Кейбъл“ ЕООД се представлява в процеса от управителя Н.К., който пледира за отхвърляне на жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас изразява становище за основателност на жалбата.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Касационната жалба изхожда от надлежна страна, за която атакуваният съдебен акт е неблагоприятен. Подадена е в срока по чл.211 от АПК и отговаря на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество, касационната жалба е неоснователна.

От фактическа страна по делото е установено, че на 01.04.2016г. е съставен акт за установяване на административно нарушение против „Макском-Кейбъл“ ЕООД за това, че на 24.02.2016г. на територията на гр.Поморие препредава по кабелна електронно съобщителна мрежа телевизионната програма „НОВА СПОРТ“ без необходимото по закон съгласие (разрешение) на носителя на правата върху нея, предвидено в чл.91, ал.1, т.1, предл.II, вр. с чл.72, т.4 от ЗАПСП. Деянието е квалифицирано като нарушение на чл.97, ал.1, т.6, предл.III от ЗАПСП, за което е издадено наказателно постановление № 5822/21.06.2016г. и е наложена имуществена санкция в размер на 7 000 лева. Постановлението е обжалвано пред Районен съд – Поморие, който е обсъдил представения по делото доказателствен материал и възраженията на страните и е отменил наложената санкция, приемайки за недоказано вмененото на търговеца нарушение.

Решението е правилно.

Разпоредбата на чл.97, ал.1, т.6 от ЗАПСП предвижда административно наказание глоба или имуществена санкция за лице, което в нарушение на разпоредбите на закона излъчва по безжичен път, предава или препредава по кабел произведения, изпълнения, звукозаписи, записи на филми или други аудио-визуални произведения или радио- или телевизионни програми. Съдържанието на правото на радио- и телевизионната организация, която е осъществила първоначалното излъчване или предаване на собствена програма е регламентирано в чл.91 от ЗАПСП и част от това съдържание е да разрешава преизлъчването по безжичен път или препредаването по електронни съобщителни мрежи на програмата. Легална дефиниция на понятието „препредаване“ е дадена в §1, т.17 от ДР на Закона за радиото и телевизията, а именно извършването на едновременно и непроменено приемане и предаване, независимо от използваните технически средства, изцяло и без никакви изменения на радио- и телевизионни програми или на големи части от тях, разпространявани за приемане от широката аудитория. В настоящия случай от представената по делото фактура № 214/10.08.2015г., издадена от „МаксКом – Кейбъл“ ЕООД на „Здравница Санта Марина“ ООД се установява само, че ответника по касация извършва поддръжка на телевизори в хотел „Здравница Санта Марина“. Доказателства, които да установят безспорно, че именно „МаксКом – Кейбъл“ ЕООД е извършило препредаване на телевизионния сигнал на „НОВА СПОРТ“ по делото не се съдържат. Като е достигнал до този извод, Районният съд е постановил правилно решение, по отношение на което не са налице основанията за отмяна.

По изложените съображения, жалбата се явява неоснователна и трябва да се отхвърли.

Мотивиран от това, Административен съд – Бургас, ХIII състав

 

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 109/11.11.2016г., постановено по НАХД № 369/2016г. по описа на Районен съд  - Поморие.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 ЧЛЕНОВЕ: