ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 31.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесет и първи март                          две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 17 по описа за 2015 година

На именното повикване в 15:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Главно управление строителство и възстановяване” ЕАД, редовно призован, не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Директор дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт М., с представено по делото пълномощно.

 

 По хода на делото:

 ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед становището на процесуалния представител на ответника и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от „Главно управление строителство и възстановяване” ЕАД против Акт за установяване на задължение по декларация № АУ008231/03.11.2014 г., издаден от Гл. експерт в Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас, потвърден с Решение № 70-00-7315/8/01.12.2014 г., издаден от директора на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата. Към настоящия момент няма да соча нови доказателства.

 

Съдът след като се запозна със сезиращата съдът жалба, с оспорения Акт за установяване на задължение по декларация и потвърждаващото го решение, както и след анализ на приложените по преписката доказателства, независимо от липсата на формулирани от страните доказателствата искания намира, че не следва да приключи събирането на доказателствата. Както се посочи, делото е образувано по повод жалба против АУЗД. Анализът на приложената административна преписка показва, че декларацията въз основа на която е постановен оспореният акт, а именно декларацията по чл. 14 и/или чл. 17 с вх. № ДК 14004376/21.03.2012 г., подадена от жалбоподателя не се намира в кориците по делото.  В случая така липсващият документ безспорно представлява част от административната преписка, въз основа на която е постановен и оспорения акт. С оглед горното, следва ответникът по оспорване да бъде задължен в 3-дневен срок считано от днес да представи за прилагане по делото на липсващата декларация, както и всички други документи съставляващи част от административната преписка и имащи отношение към заявените в сезиращата жалба факти и обстоятелства.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

УКАЗВА на ответника по оспорване – директора на Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас, в 3-дневен срок считано от днес да изпрати за прилагане по делото на заверен екземпляр от декларация по чл. 14 и/или чл. 17 с вх. № ДК 14004376/21.03.2012 г., подадена от жалбоподателя ведно с всички относими към предмета на спора и неприложени по административната преписка документи.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 16.06.2015 г. от 13.40 ч., за която дата и час страните редовно призовани.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,18 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: