ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 25.02.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и пети февруари                    две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 17 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 12,00 часа се явиха:

За жалбоподателя „Инвест Прим Груп” ЕООД - редовно уведомен, не се явява представител.

         За ответника Директор на Дирекция „ОДОП” Бургас при ЦУ на НАП – София-редовно уведомен, се явява юк. Д. с представено по делото пълномощно.

        

         Съдът констатира, че не е изготвено заключението на вещото лице, поради незаплащане на определения депозит, за което жалбоподателят е уведомяван нееднократно- на 25.06.2014 г. и на 11.11.2014 г.

 

Юк. Д.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Юк. Д.: Моля да отмените определението, с което е допусната  съдебно-счетоводната експертиза. Видно е, че жалбоподателят се е дезинтересирал от изхода на делото. Да се приключи събирането на доказателствата.

         Съдът като взе предвид, че с протоколно определение от 18.06.2014 г. е допусната съдебно-счетоводната експертиза, като за заплащане на определения депозит жалбоподателят е уведомяван на 25.06.2014 г. и на 11.11.2014 г., а депозитът не е внесен към настоящия момент, намира че определението следва да бъде отменено и делото да бъде решено съобразно наличните доказателства.

         Ето защо и по доказателствата, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА като доказателство по делото Заповед № РД-6/02.01.2013г. на директора на ТД на НАП Бургас.

 

         ОТМЕНЯ определение от 18.06.2014 г., с което е допуснато извършването на  съдебно-счетоводна експертиза.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

         Юк. Д.: Уважаема г-жо Съдия, моля, да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и да потвърдите обжалвания ревизионен акт като правилен и законосъобразен.

         Предмет на спора е непризнат данъчен кредит по доставчици  „Вип трейд къмпани” ЕООД, „Орби Комерс” ЕООД и „Гергана” ЕООД, за които жалбоподателят твърди, че са авансово плащане за 1 206 000 лв. за реклама и услуги. Установено е, че не са извършени такива авансови плащания, както и липсва индивидуализиране на бъдещи доставки по вид и обем. Липсата на доказателства за реално осъществени доставки обосновава извод за наличие на привидна сделка, в която участва жалбоподателят и която е с цел отклонение от данъчно облагане, а именно невнасяне на дължимия от него ДДС в размер на 200 000 лв. за извършена продажба на имот през месец декември 2011г.

         Моля за решение в тази насока. Подробни съображения са изложени в решението на директора на Дирекция „ОДОП” Бургас. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на 7561.00 лв.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12,15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: