Р Е Ш Е Н И Е

Номер 916            от 19.04.2013г.,      град Бургас

 

Административен съд – гр. Бургас, петнадесети състав, на двадесет и първи март две хиляди и тринадесета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

  Членове:   1. Лилия Александрова

                      2. Павлина Стойчева

 

при секретаря М.В. и прокурор Галина Колева, като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 17 по описа за 2013 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Районна здравноосигурителна каса гр. Бургас против решение № 1610/05.11.2012г. постановено по НАХД № 3277/2012г. на Районен съд Бургас, в частта, в която е отменена т.1.1. на наказателно постановление № 02/НП282/ 02.08.2012 г. на директор на РЗОК – Бургас, с която на „Медицински център Европейска здравна грижа Бургас” ЕООД, ЕИК ***, е наложена имуществена санкция в размер на 100 лева на основание чл.105в, ал.2 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) за нарушение по чл. 55, ал. 2, т. 5 от ЗЗО, във връзка с чл. 151, чл. 152, ал. 2, т. І, б.”Б” и чл. 154, ал.1 от Национален рамков договор (НРД) за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Българския лекарски съюз за 2012 г. Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение в обжалваната му част и да потвърди в тази част наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон. В съдебно заседание чрез процесуалния си представител юрисконсулт Т. С., поддържа жалбата на основания, изложени в нея и не ангажира нови доказателства.

Ответникът - „Медицински център Европейска здравна грижа Бургас” ЕООД, ЕИК ***; със съдебен адрес гр.***, представлявано от д-р Р.И.С. – редовно уведомен, не се явява, не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването от РЗОК Бургас.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е  процесуално допустима.

Разгледана по същество, е неоснователна.

Производството пред Районен съд – гр.Бургас е образувано по жалба на „Медицински център Европейска здравна грижа Бургас” ЕООД против наказателно постановление № 02/НП282/02.08.2012 г. на Директора на РЗОК Бургас с което за 4 различни нарушения на чл. 55, ал. 2, т. 2 и т. 3 от ЗЗО във връзка с чл. 151, чл. 152, ал. 2, т. І, б. ”Б” и чл. 154, ал. 1 от НРД, дружеството е санкционирано с 4 отделни наказания – имуществена санкция, като за първото нарушение, същата е в размер на 100 лева, а за останалите три – от по 50 лева. Първоинстанционният съд е приел, че е недопустимо едва в наказателното постановление да се посочват за първи път факти, които не са предявени на нарушителя с АУАН. Това съставлява съществено процесуално нарушение, защото засяга правото му на защита – той не може да се защити срещу „новия” факт, защото или не знае за неговото съществуване, или не знае за значението му за административно-наказателната отговорност. Отделно от това е приел, че по делото липсват доказателства, от които да е видно, че наказателно постановление № 02/НП595/30.06.2011 г. на директор на РЗОК – Бургас е влязло в сила и на коя дата.

Решението на Районен съд – Бургас в отменителната му част е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл.218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Касационният състав намира за неоснователно възражението на РЗОК Бургас, че решението на районния съд неправилно е квалифицирал фактическата обстановка по казуса. Повторността на деянието не е без значение за нарушителя, тъй като на същият трябва да са известни всички факти, във връзка с които ще бъде ангажирана неговата административнонаказателна отговорност още към момента на съставяне на АУАН, за да разполага с достатъчно време да ангажира защитата си.

 Неоснователно е твърдението в жалбата, че следва да се приложи чл. 53, ал. 2 от ЗАНН, тъй като повторността е част от квалификацията на извършеното нарушение.

Съдът намира, че наказващият орган е следвало в процесното наказателно постановление не само да отбележи наличие на повторност на деянието, но и да изложи в тази връзка факти относно влизане в сила на наказателното постановление, което е предхождало настоящото такова. Излагането на тези данни в касационната жалба не санира констатирания пропуск, поради което районния съд е достигнал до правилния извод, че нарушението по т.1 не е доказано, поради което санкцията по т.1.1 от процесното НП следва да се отмени.

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2 от АПК във връзка  с чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение №1610/05.11.2012г. постановено по НАХД № 3277/2012г. на Районен съд Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                         ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                      

                                                                                                                 2.