Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер    450                    от 09.03.2018г.,      град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр. Бургас, петнадесети състав, на двадесет и втори февруари две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

      Председател: Лилия Александрова

                                                                           Членове: 1. Станимир Христов

            2. Диана Ганева

 

при секретаря Г.С.и прокурор Христо Колев, като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 179 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на „СИМПЕРТО“ ООД с БУЛСТАТ **** със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Константин Величков“ № 59А, чрез процесуален представител – адв. Б.К. *** със съдебен адрес *** против Решение № 2066/19.12.2017г., постановено по НАХД № 5083/2017г. на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено Наказателно постановление № 22-0000317/26.09.2017г. на началник на Областен отдел „Автомобилна администрация” гр.Бургас, с което за нарушение на чл. 10, § 5, буква „а”, т.(ii), предл. 1 от Регламент (ЕИО) № 561/06 на  касатора е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 5000,00 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорваното решение и да отмени наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание, касатора, чрез процесуалния си представител – адв. К. *** поддържа жалбата по заявените доводи и аргументи. 

Ответникът по касация – Началник на Областен отдел „Автомобилна администрация” гр. Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

 

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – гр. Бургас е образувано по жалба на „СИМПЕРТО“ ООД против Наказателно постановление № 22-0000317/26.09.2017г. на началник на Областен отдел „Автомобилна администрация” гр. Бургас, с което за нарушение на чл. 10, § 5, буква „а”, т.(ii), предл. 1 от Регламент (ЕИО) № 561/06 на дружеството е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 5000,00 лева За да потвърди процесното наказателно постановление, първоинстанционният съд е приел, че АУАН и НП са издадени от компетентни органи, съдържат всички изискуеми от ЗАНН реквизити, като описаното нарушение и обстоятелствата, при които то е извършено се потвърждават от събраните в хода на административното производство доказателства, а впоследствие и от събраните от районния съд гласни доказателства. В случая не са налице формални предпоставки за отмяна на обжалваното НП, тъй като при реализиране на административнонаказателната отговорност на жалбоподателя не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, водещи до порочност на административнонаказателното производство против него.

При постановяването на решението не са допуснати съществени процесуални нарушения, съдът е възприел фактическата обстановка и въз основа на събраните доказателства е формирал вътрешното си убеждение.

Решението на Районен съдБургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

Настоящата инстанция намира, че съдебното решение не страда от посочените пороци и е съобразено с материалния закон и процесуалните правила. При постановяването му, съдът е изследвал фактическата обстановка и е описал същата в мотивната част на оспореното решение. Изложените от решаващия съд съображения относно възможността за ангажиране на административнонаказателната отговорност на жалбоподателя се споделят и от настоящия касационен състав. Обсъдени са събраните по делото доказателства.

Настоящият касационен състав не споделя развитите в жалбата възражения относно допуснато процесуално нарушение, изразяващо се в липса на описание на нарушението и обстоятелствата, при които същото е извършено. Видно от оспореното наказателно постановление, в обстоятелствената част на същото е описана установената фактическа обстановка, съгласно която, на 19.09.2017 год., около 15.45 часа в сградата на ОО „АА“ гр. Бургас, във връзка с извършена тематична проверка на фирмата извършваща обществен международен превоз на товари с лиценз № 4803 е установено, че превозвачът не е осигурил съхраняването на тахографските листи и/или всички записани данни от дигиталния тахограф на товарен автомобил с рег. № **** за периода от 23.02.2017 год. до 28.02.2017 год. Така вписаната фактическа обстановка безспорно покрива изискването на чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН, като описанието на нарушението е достатъчно ясно формулирано. По аналогичен начин неоснователни са възраженията за липса на място и дата на нарушението. Както в АУАН, така и в НП са вписани датата и мястото на установяване на нарушението, което се изразява в бездействие – не съхранява изискуемите се тахографски листи и /или записани данни за конкретен период - 23.02.2017 год. до 28.02.2017 год.

 

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила.

 

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2 от АПК във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2066/19.12.2017г., постановено по НАХД № 5083/2017г. на Районен съд - Бургас.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                                                                                                                 2.