О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

     Номер 380       Година 18.02.2013       град Бургас

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХV-ти състав, на осемнадесети февруари две хиляди и тринадесета година в закрито заседание в състав:

                                                                      

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станимира ДРУМЕВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ:  1. Даниела ДРАГНЕВА

                                                                                      2. Веселин ЕНЧЕВ

 

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 179  по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.229 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Образувано по частна жалба на Професионална гимназия по селско стопанство „Златна нива”, гр.Айтос против определение № 664/18.12.2012г. постановено по гр.дело № 606/2012г. по описа на Районен съд гр.Айтос. Счита оспореното определение за неправилно и незаконосъобразно. Излага в хронология обстоятелства във връзка с установената фактическа обстановка и счита, че производството неправилно е прекратено от районния съд, като не споделя изложените от съда мотиви за преждевременно подаване на жалбата. Посочва, че решение № 1/02.04.1999г. и решение № РД 4694/05.06.2001г. издадени от ПК гр.Айтос препятстват упражняването на правата на ПГСС „Златна нива” и твърди, че на практика същите променят първоначално издадените от Поземлена комисия гр.Айтос решение № 206А/21.02.2001г. и решение № 2762А/14.11.2002г., с които е възстановено право на собственост на Държавен поземлен фонд – МЗГАР върху земеделска земя в гр.Айтос. Иска се отмяна на определението.

Ответникът – Общинска служба по земеделие гр.Айтос, редовно уведомен, не изразява становище по частната жалба.

Административен съд Бургас намира, че частната жалба е процесуално допустима като подадена в срока предвиден в чл.230 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

С оспореното определение е оставена без разглеждане жалбата на Професионална гимназия по селско стопанство „Златна нива”, гр.Айтос срещу решения за поправка на решения № 2060А/21.02.2001г. и № 2762/14.11.2002г. на ОСЗ гр.Айтос и е прекратено производството по делото. Съдът е намерил, че жалбата е преждевременно подадена, като е посочил, че макар и да са предприети действия по издаване на решения за поправка/промяна на решение № 206А/21.02.2001г. и решение № 2762А/14.11.2002г. на ПК гр.Айтос, то към настоящия момент процедурата по чл.14, ал.6 от ЗСПЗЗ не е приключила, предвид липсата на постановени такива, поради което инициираното съдебно производство по обжалване на същите се явява без предмет.

Производство по частната жалба на основание на чл.14, ал.3 от ЗСПЗЗ се развива по реда на АПК. Съгласно чл.218, във връзка с чл.236 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното разпореждане с материалния закон, следи служебно.

Съгласно чл.14, ал.6 от ЗСПЗЗ, Общинската служба по земеделие може да поправи по свой почин или по молба на заинтересуваните лица допуснатите в решението по този член явни фактически грешки, а съгласно ал.8, решенията по ал.6 се съобщават по реда, предвиден в ал.2 и могат да се обжалват по реда и в сроковете, предвидени в ал.3. Съгласно чл.14, ал.3 от ЗСПЗЗ, решенията на общинската служба по земеделие могат да се обжалват в 14-дневен срок пред районния съд.

От цитираните текстове следва, че решението на ОС „Земеделие” за поправка на допусната явна фактическа грешка в друго решение на ОС „Земеделие” може да се оспори в 14-дневен срок пред районния съд, но това предполага същото да е вече издадено, тоест да е налице постановен административен акт (решение), който да е предмет на контрол за законосъобразност.

В случая, с оглед събраните писмени доказателства, правилно районния съд е приел, че от ОС „Земеделие” гр.Айтос не са постановени решения за поправка на явна фактическа грешка на основание чл.14, ал.6 от ЗСПЗЗ, за да подлежат тези решения на съдебен контрол по реда на чл.14, ал.3 от ЗСПЗЗ, поради което и жалбата против тях е недопустима поради липса на акт, който да подлежи на оспорване. Между кориците на делото не се съдържат доказателства процедурата по издаване на решения за поправка на вече постановените от ОС „Земеделие” гр.Айтос решения да е приключила както към момента на подаване на жалбата, така и към настоящият момент. Налице е единствено кореспонденция обективирана в писмо изх.№ 66-7503/18.05.2012г. и писмо изх.№ 0202-112/26.07.2012г. на Заместник-министъра на земеделието, с които жалбоподателят е уведомен за предприемане на необходимите действия по издаване на решения за поправка, но данни за тяхното издаване липсват. Едва след като бъдат издадени решения по реда на чл.14, ал.6 от ЗСПЗЗ, за поправка на явна фактическа грешка в решения постановени по реда на чл.14 от ЗСПЗЗ, същите биха могли да бъдат обжалвани по съдебен ред и спрямо тях да бъде извършен контрол за законосъобразност от съда. Ето защо, правилно първоинстанционния съд е оставил без разглеждане преждевременно подадената пред него жалба и е прекратил производството по делото.

Не могат да се възприемат и твърденията на жалбоподателя, че решение № 1/02.04.1999г. и решение № РД 4694/05.06.2001г. на Поземлена комисия гр.Айтос всъщност са такива издадени по реда на чл.14, ал.6 от ЗСПЗЗ, тъй като освен, че ги предхождат времево, но и от тяхното съдържанието е видно, че са издадени на различно правно основание и в друго производство, в какъвто смисъл са и изложените от районния съд мотиви.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас, ХІV-ти състав

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА определение № 664/18.12.2012г. постановено по гражданско дело № 606/ 2012г. по описа на Районен съд гр.Айтос.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:             

 

 

 

                                                ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

 

 

                                                                         2.