РЕШЕНИЕ

 

№ 1955                            дата  02 ноември 2018г.                  град Бургас

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,   ІХ-ти състав,

в публично заседание на 22 октомври 2018 год.,  в следния състав:

 

                                                                                   Съдия:  ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                         

Секретар: Кристина Линова

Прокурор: …………………….

 

разгледа адм. дело № 1798 по описа за 2018 год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.40, ал.1 от ЗДОИ.

Съдът е сезиран с жалба, подадена от Ч.Г.Г. *** против мълчалив отказ на заместник-кмета на Община Бургас да се произнесе по негово заявление вх.№ 94-01-16823/22.05.2018г., с което е поискал да получи достъп до обществена информация, конкретно изброена в 22 точки.

Жалбоподателят Г. оспорва отказа като незаконосъобразен, като по същество счита, че търсената от него информация представлява обществена такава по смисъла на чл.2, ал.1 от ЗДОИ и административният орган дължи нейното предоставяне, а допълнително даваните му указания за уточняване предмета на искането счита за неправилни. Иска се отмяна на мълчаливия отказ и връщане на преписката на административния орган, който да се задължи да се произнесе по направеното искане, както и присъждане на разноските по  делото.

В съдебно заседание жалбоподателят не се явява и не се представлява, като извънсъдебно е депозирал молба, в която допълнително е изложил подробно становище по спора. 

Ответникът – заместник-кмет на Община Бургас, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата, като счита, че в случая не е налице мълчалив отказ, тъй като с писмо от 05.07.2018г. административният орган е оставил искането без разглеждане. Претендира юрисконсултско възнаграждение.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства, обсъди доводите на страните и съобрази разпоредбите на закона, установи следното:

Жалбата е процесуално допустима за разглеждане, като подадена от надлежна страна и депозирана в предвидения от закона срок.

Разгледана по същество е основателна.

Жалбоподателят Г. *** със заявление вх.№ 94-01-16823/22.05.2018г., с което е поискал достъп до обществена информация относно следните обстоятелства: т.1 - договорите въз основа на обществени поръчки за изграждане, реконструкция, ремонт и поддържане на пътната настилка, хоризонталната и вертикална маркировка, тротоарните и пешеходните зони, зелените площи на територията на община Бургас, сключени в периода след 01.01.1998г. до датата на вземане на решение по настоящото заявление; т.2 - има ли и по кои договори има допълнително възложени дейности, включително под формата на превантивно поддържане; т.3 - какъв е размерът на сумите, изплатени по всеки един от договорите по т.1 и т. 2 и по допълнително възложените работи; т.4. - договорите въз основа на обществени поръчки след 01.01.1998г. за зимна поддръжка на пътната мрежа на територията на община Бургас; т.5 - договорите въз основа на обществени поръчки след 01.01.1998г. за ремонт и строителство на ВиК мрежи в пътни и пешеходни участъци; т.6 - договорите въз основа на обществени поръчки след 01.01.1998г. за изграждане, реконструкция, ремонт и поддържане на уличното и парково осветление и празничната украса; т.7 - договорите с предмет, аналогичен на договорите по т.1., т.4, т.5 и т.6, които са сключени с директно договаряне; т.8. - длъжностите и длъжностните характеристики на лицата, натоварени с подготовката на условията за допустимост на офертите и критериите за класиране на кандидатите за всяка от обществените поръчки по т.1, т.4 , т.5 и т.6; т.9 - Данни за инициалите на трите части на името на лицата, на които са конкретните длъжности на лицата, по т.8, във вид пример - Х.Х.Х.; т.10 - длъжностите на лицата от общинската администрация, определени за ръководители на отделните проекти по договорите по т.1, т.4 , т.5 и т.6 и техните правомощия, свързани с тази функция; т.11 - данни за инициалите на трите части на името на лицата, на които са конкретните длъжности на лицата, по т.10, във вид пример - Х.Х.Х.;  т.12 - длъжностите и длъжностните характеристики на лицата - контролни органи, натоварени да упражняват контрол за качественото, количественото и стойностното изпълнение на договорите по т.1, т.4 , т.5 и т.6., с оглед съответствието между договорените и действително вложените количества и видове материали; т.13. - данни за инициалите на трите части на името на лицата, на които са конкретните длъжности на лицата, по т. 12, във вид пример - Х.Х.Х.;  т.14 - данни дали сред лицата по т. 12 т. 13 има и такива и кои от тях са участвали в процедурите по възлагането на обществени поръчки; т.15 - данни дали сред лицата по т.12 и т.13 има и такива и кои от тях са участвали при подготовката на условията за участие и критериите за класиране на офертите; т.16 - брой на извършени проверки от страна на контролни органи в рамките на гаранционните периоди за всеки обект от договорите по т.1, т.4 , т.5 и т.6;  т.17 -        брой на констатирани пропуски от контролни органи в изпълнението и предявени искания към съответния изпълнител за отстраняването им, по договорите по т.1, т.4 , т.5 и т.6; т.18 - копие от съответните актове или протоколи, съдържащи данни за осъществен последващ контрол за установяване на действителното изпълнение на необходимите гаранционни ремонти на съответния обект, по договорите по т.1, т.4 , т.5 и т.6; т.19 - извършвана ли е проверка на лицата по т.8, т.10 и т.12 и установявани ли са сред тях свързани лица по смисъла на Търговския закон - оповестяване на свързани лица, както и конфликт на интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси; т.20 - извършвана ли е проверка на лицата по т.8, т.10 и т.12 и установявани ли са сред тях свързани лица по смисъла на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари - оповестяване на свързани лица, както и конфликт на интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси; т.21 - извършвана ли е проверка на лицата по т.8, т.10 и т.12 и установявани ли са сред тях свързани лица по смисъла на ДОПК - оповестяване на свързани лица, както и конфликт на интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси; т.22 - извършвана ли е проверка на лицата по т.8, т.10 и т.12 и установявани ли са сред тях свързани лица по смисъла на Счетоводен стандарт 24 — оповестяване на свързани лица, както и конфликт на интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Посочил е предпочитаната форма за обективиране на информацията – копия на материален технически носител CD или DVD.

С писмо изх.№ 94-01-16823(1)/04.06.2018г. на заместник-кмета на Община Бургас (определен за компетентно лице съгласно Заповед № 249/28.01.2016г. на кмета на Община Бургас) , жалбоподателят е уведомен, че искането му съдържа данните по чл.25, ал.1 от ЗДОИ, но търсената информация е посочена с много обща формулировка, поради което е необходимо конкретизиране по отношение обхвата на исканата информация.

В изпълнение на указанията на органа, от жалбоподателя е постъпило заявление вх.№ 94-01-16823(2)/06.06.2018г., в което е посочил, че договорите, до които се търси достъп със заявлението, са за територията на община Бургас за периода 01.01.1998г. – 01.01.2018г.

В тази връзка, с последващо писмо изх.№ 94-01-16823(3)/19.06.2018г. на заместник-кмета на Община Бургас, жалбоподателят е уведомен, че с допълнително подаденото заявление не е направено уточнение относно търсената информация, доколкото не е конкретизиран предмета на същата, а е преповторено първоначално подаденото заявление, поради което и на основание чл.29, ал.1 от ЗДОИ отново е уведомен за констатираната неизправност и е даден нов 30-дневен срок за отстраняването й.

С уточняваща молба вх.№ 94-01-16823(4)/26.06.2018г., жалбоподателят изразил становище, че вече е уточнил предмета на информацията, до която търси достъп, чрез нарочно подадено за целта заявление и не следва да извършва отново действия по отстраняване на неизправности.

С писмо изх.№ 94-01-16823(6)/05.07.2018г. на заместник-кмета на  Община Бургас жалбоподателят е уведомен, че на основание  чл.29, ал.2 от ЗДОИ заявлението му за достъп до обществена информация е оставено без разглеждане, тъй като въпреки предоставените му възможности, от заявителя не е уточнена търсената информация.

Преди всичко следва да се определи дали е налице мълчалив отказ, както претендира жалбоподателят или такъв отказ не е налице, както претендира ответната страна, предвид наличието на писмо  изх.№ 94-01-16823(6)/05.07.2018г., като изясняването е не само от съображения за правна прецизност, но и в зависимост от направения извод, различно би било разглеждането и разрешението на правния спор.

В тази връзка съдът съобрази следното:

Разпоредбата на чл.24, ал.1 от ЗДОИ изисква достъпът до обществена информация да се предостави въз основа на писмено или устно запитване. Когато достъпът е поискан в писмена форма, според чл.25, ал.1 от ЗДОИ заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация трябва да съдържа: 1.трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя; 2.описание на исканата информация; 3.предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация и 4.адреса за кореспонденция със заявителя. Законодателят изрично е предвидил в ал.2, че ако в заявлението не се съдържат данните по ал.1, т.1, 2 и 4, то се оставя без разглеждане. При съобразяване на съдържанието на заявлението, подадено от жалбоподателя се вижда, че то напълно отговаря на изискванията на чл.25, ал.1 от ЗДОИ, както е посочил и самият административен орган в писмо изх.№ 94-01-16823(1)/04.06.2018г., с оглед на което липсват отрицателните предпоставки, предвидени в чл.25, ал.2 от ЗДОИ, които биха позволили на задължения субект да остави заявлението без разглеждане.

На следващо място, съгласно чл.29, ал.1 от ЗДОИ в случай, че не е ясно точно каква информация се иска или когато тя е формулирана много общо, заявителят се уведомява за това и има право да уточни предмета на исканата обществена информация. От доказателствата по делото безспорно се установява, че в изпълнение на дадените от органа указания, от жалбоподателя е постъпило заявление вх.№ 94-01-16823(2)/06.06.2018г., в което е направено исканото уточнение, като е посочено, че договорите, до които се търси достъп със заявлението, са за територията на община Бургас за периода 01.01.1998г. – 01.01.2018г. В конкретния случай, жалбоподателят Г. не е бездействал, а с подаденото допълнително заявление е конкретизирал  предмета на исканата обществена информация в законоустановения срок, т.е. и в този случай не са налице предпоставките на чл.29, ал.2 от ЗДОИ заявлението му да бъде оставено без разглеждане.

При тази законова уредба, двете възможни хипотези на оставяне на искането без разглеждане, в случая не са налице.

След първите дадени указания с писмо изх.№ 94-01-16823(1)/04.06.2018г. и последвалото въз основа на тях допълнителното заявление вх.№ 94-01-16823(2)/06.06.2018г. от страна на жалбоподателя, не е налице правна уредба, при която административният орган да продължава да дава указания. Той или приема, че указанията са изпълнени и пристъпва към действията по предоставяне на обществена информация, или приема, че указанията не са изпълнени и оставя искането без разглеждане. В този смисъл, всички последващи от негова страна действия по изпращане на следващо писмо изх.№ 94-01-16823(3)/19.06.2018г. с указания и писмо изх.№ 94-01-16823(6)/05.07.2018г., с което искането е оставено без разглеждане, нямат правен ефект, а това второ писмо няма характер на изричен отказ. В този смисъл, срокът по чл.28, ал.1 от ЗДОИ за произнасяне на органа, следва да се брои от датата на уточняващото заявление вх.№ 94-01-16823(2)/06.06.2018г., в какъвто смисъл е разпоредбата на чл.29, ал.1, изр. второ от ЗДОИ, поради което 14-дневния срок е изтекъл на 21 юни 2018г. Предвид обстоятелството, че исканата информация е обществена такава по смисъла на чл.2, ал.1 от ЗДОИ и сезираният административен орган е субект по смисъла на чл.3, ал.1 от с.з., то след тази дата административният орган е формирал мълчалив отказ да се произнесе по депозираното пред него заявление за достъп до обществена информация, тъй като липсва нарочен писмен акт, с който се предоставя достъп до търсената информация, или писмен акт, с който се отказва достъп на някое от основанията, предвидени в закона, поради което е налице  мълчалив отказ по смисъла на чл. 58, ал. 1 от АПК.

При така съществуващата правна уредба в ЗДОИ и устойчивата практика на Върховния административен съд, мълчалив отказ по заявление за достъп до обществена информация е недопустим и административният орган във всички случаи дължи изрично произнасяне, поради което процесният мълчалив отказ следва да бъде отменен, като преписката се върне на административния орган за разглеждането й.

С оглед този изход на процеса в полза на жалбоподателите следва да се присъдят направените по делото разноски в размер на 10лв.

Така мотивиран и на основание чл.172, ал.2 и чл.174 от АПК, Бургаският административен съд,

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ мълчалив отказ на заместник-кмета на Община Бургас за предоставяне на обществена информация по заявление вх.№ 94-01-16823/22.05.2018г., подадено от Ч.Г.Г. ***.

ИЗПРАЩА административната преписка на заместник-кмета на Община Бургас за разглеждане на  заявление вх.№ 94-01-16823/22.05.2018г., подадено от Ч.Г.Г. ***.

ОПРЕДЕЛЯ 14-дневен срок за произнасяне, считано от датата на влизане в сила на настоящия съдебен акт. 

ОСЪЖДА Община Бургас, гр.Бургас, ул. „Александровска“ № 26 да заплати на Ч.Г.Г. ***, с ЕГН ********** сумата от 10лв. разноски по делото.

 

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                      СЪДИЯ: