ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 22.10.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и втори октомври                   две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1798 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ч.Г.Г., редовно уведомен, не се явява.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Заместник кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ (СИРР) при ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Х., представя днес пълномощно.

        

Съдът ДОКЛАДВА постъпила по делото молба от жалбоподателя, видно от която уведомява съда, че поради служебна ангажираност няма възможност да се яви в днешно съдебно заседание, но не възразява по хода на делото, както и иска да му бъде дадена възможност да представи писмени бележки по съществото на спора.

 

Юрисконсулт Х.: Нямам възражения по хода на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Юрисконсулт Х.: Оспорвам жалбата. Нямам искания по доказателствата. Изпратили сме административната преписка и моля да я приемете.

 

 

 

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с обжалвания отказ за предоставяне на обществена информация.

 

Като съобрази, че други доказателства по делото няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Юрисконсулт Х.: Жалбоподателят е подал заявление за предоставяне на достъп до обществена информация на 22.05.2018г. на основание чл.29, ал.1 от ЗДОИ. Съгласно правомощията, които са предоставени на основание чл.28, ал.2 от ЗДОИ и със Заповед № 249/28.01.2016г. на кмета на Община Бургас, която е налична по делото, заместник-кмета по СИРР при Община Бургас уведомява жалбоподателя с писмо да уточни предмета на исканата обществена информация. В 30-дневния срок съгласно чл.29, ал.2 от ЗДОИ такова не е направено, в резултат на което с писмо от 05.07.2018г. заявлението е оставено без разглеждане. Считам, че не е налице мълчалив отказ на заместник-кмета, поради което моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок, като предоставя на жалбоподателя 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.36 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: