Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  №1718

гр. Бургас, 10 октомври  2018 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на четвърти октомври, през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г. РАДИКОВА

         ЧЛЕНОВЕ: З. БЪЧВАРОВА

          А. АТАНАСОВА

При секретар БИЛЯНА ЧАКЪРОВА и с участието на прокурора Х. КОЛЕВ, изслуша докладваното от съдия Г. РАДИКОВА КНАХД № 1797/2018 г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от М.Д.К. против Решение №787/12.06.2018 година, постановено по н.а.х.д. № 1786 по описа за 2018 година на Районен съд гр. Несебър.

С решението е потвърдено  наказателно постановление № 18-7779-000172/03.04.2018 г., издадено от началник на РУ –Камено при ОД на МВР-Бургас- П. Тодоров, упълномощен със Заповед № 8121з-952/20.07.2017 г., с което за нарушение на чл.139, ал.5 от ЗДвП на основание чл.179, ал.3, т.1 от ЗДвП на М.Д.К., с ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 3000 лева.

Касаторът иска отмяна на съдебното решение и отмяна на наказателното постановление. Счита, че първоинстанционният съд е постановил акта си при неправилно приложение на материалния закон, като не е отчел липсата на териториална компетентност на актосъставителя.

В съдебно заседание, касаторът и ответника по касационната жалба не се явяват.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас намира, че  касационната жалба е неоснователна, а обжалваното решение е правилно и законосъобразно.

Касационната жалба е допустима.

Подадена е в срока по чл.211 от АПК, от страна, с право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество е неоснователна.

Спор по приетите за установени факти от първоинстанционния съд, няма.

По наведеното и пред настоящата инстанция възражение, районният съд е събирал доказателства и изложил подробни съображения.

Този съд изцяло ги споделя и не намира за необходимо да ги преповтаря.

В допълнение отбелязва, че поради спецификата на организация на работата на полицейските служители и специалните актове, които я регламентират, за териториална компетентност не може да се прави извод само въз основа наличието или липсата на заповед за командироване. Още повече, че в случая СПО, в рамките на която е бил съставен и процесния АУАН, е била провеждана в териториалния обхват на ОДМВР гр. Бургас, в която структура актосъставителят е заемал длъжността „ мл.автоконтролоьор“.

Поради изложеното  и на основание чл.221 и чл. 222 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №787/12.06.2018 година, постановено по н.а.х.д. № 1786 по описа за 2018 година на Районен съд гр. Несебър.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

   ЧЛЕНОВЕ: