Р Е Ш Е Н И Е

 

   1634                                      04.10.2018г.                                       гр. Бургас

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX СЪДЕБЕН СЪСТАВ, на двадесети септември две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

                                                ЧЛЕНОВЕ:1.ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                                                                     2. МАРИНА НИКОЛОВА

секретар:  Биляна Недкова

прокурор: Андрей Червеняков

като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов  КАН дело № 1796 по описа за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

  Производството е по реда на чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. с чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационната жалба от РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - БУРГАС против Решение № 828 от 18.06.2018г., постановено по НАХД № 1634 по описа на Районен съд – Бургас за 2018г., с което е отменено Наказателно постановление № 263/19.03.2018г. издадено от директора на РДГ - Бургас, с което на ЕТ„Васмар – М.Илиева” с ЕИК 202199550, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж.к.”Лазур” бл.108, вх.1, ет.2, за нарушение на чл.13, ал.7 от Наредба № 1 за контрол и опазване на горските територии на основание чл.275, ал.1, т.2 от Закона за горите /ЗГ/ е наложена имуществена санкция в размер на 200.00 лева.

Иска се отмяна на атакуваното решение и да бъде потвърдено отмененото с него наказателно постановление. Твърди се, че решението на първоинстанционния съд е незаконосъобразно по изложените в жалбата мотиви.

В съдебно заседание касаторът, редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява.

Ответникът по касацията – ЕТ„Васмар – М. Илиева”, редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява.

Участващият в процеса представител на ОП - Бургас счита, че касационната жалба е основателна и моли за отмяна на решението на Районен съд – Бургас като незаконосъобразно и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на съда.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210, ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество същата се явява основателна поради следните съображения:

Санкцията е наложена за това, че на 01.02.2018г. гр.Бургас, административната сграда на РДГ - Бургас ЕТ„Васмар – М. Илиева” с ЕИК 202199550, в качеството му на собственик на обект за постъпила, обработена и експедирана дървесина не е представил в срок до 31.01.2018г. в РДГ – Бургас, обобщена справка за постъпилата, обработена и експедирана дървесина за календарната 2017г., с което виновно е нарушил чл.13, ал.7 от Наредба № 1 за контрол и опазване на горските територии.

За да постанови решението си районният съд е приел, че макар и да е доказано формалното извършване на административното нарушение, то в случая е налице хипотезата на чл.28 от ЗАНН, поради което е отменил издаденото НП. За да обоснове този извод съдът е приел, че е налице прекомерност на наложеното административно наказание, което представлява нарушени на принципа на пропорционалност, регламентиран в чл.5, пар.4 от Договора за Европейския съюз.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съобразявайки нормата на чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Анализът на събраните в хода на първоинстанционното производство доказателства безспорно обосновава извод за осъществено от ЕТ„Васмар – М. Илиева” административно нарушение.

Настоящият касационен състав не споделя мотивите на районния съд.

Доводите на районния съд за отмяна на НП се приемат от настоящата инстанция като неоснователни, поради което е налице основание за отмяна на съдебния акт, като постановен при неправилно прилагане на закона. Въззивният съд неправилно е допуснал смесване на два различни правни института като е приложил изискването на съразмерност на наложеното административно наказание с преценката за наличие на маловажност на извършеното деяние. Първият се отнася до начина на определяне размера на наложеното наказания, докато вторият има отношение към степента на обществена опасност, респ. тежестта на обществено-опасните последици на извършеното деяние. Поради това неправилен и необоснован е изводът на първоинстанционния съд, че нарушаването на принципа за съразмерност на наложеното наказание може да обоснове приложението на чл.28 от ЗАНН.

Наказателното постановление не страда от пороци, съобразен е с материалния закон и при издаването му не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

Като е стигнал до изводи различни от изложените и е обосновал краен резултат за отмяна на издаденото НП, районният съд е постановил неправилно решение, което следва да бъде отменено и вместо него да се постанови друго, с което да се потвърди наказателното постановление.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас, ХІХ-ти състав

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 828 от 18.06.2018г., постановено по НАХД № 1634 по описа на Районен съд – Бургас за 2018г. и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 263/19.03.2018г. издадено от директора на РДГ - Бургас, с което на ЕТ„Васмар – М. Илиева” с ЕИК 202199550, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж.к.”Лазур” бл.108, вх.1, ет.2, за нарушение на чл.13, ал.7 от Наредба № 1 за контрол и опазване на горските територии на основание чл.275, ал.1, т.2 от Закона за горите /ЗГ/ е наложена имуществена санкция в размер на 200.00 лева.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                                       

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         ЧЛЕНОВЕ  1.      

                           

 

 2.