О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

   1620

Бургас, 11.07.2018г.

 

Бургаският административен съд, ХХ-ти състав, в закрито заседание на  единадесети юли две хиляди и осемнадесета година в състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХР. ХРИСТОВ

след като разгледа докладваното от съдията ч.а.х.д. №  1795 по описа за 2018г. за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.159 от АПК.

Административното дело е образувано по жалба от „1 БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 203843328, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, кв.“Сарафово“, ул.“Твърдица“ № 9, представлявано от управителя Н. Д. Б., чрез адвокат М.А., С ИСКАНЕ ЗА СПИРАНЕ НА ДОПУСНАТОТО ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ЗАКОН на Заповед № 1818/04.07.2018г. издадена от инж. Ч. К., на длъжност заместник кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, на основание чл.57а, ал.3 от ЗУТ, с която на дружеството жалбоподател е разпоредено ДА ПРЕМАХНЕ собствения си обект: „Преместваеми търговски обекти – павилион за продажба на цигари и алкохол и павилион за продажба на печатни произведения (застраховки), находящ се в к.с „Славейков“, гр.Бургас, западно от бл.125, ж.к. „Славейков“, гр.Бургас в ПИ с идентификатор 07079.602.252 по КК на гр.Бургас.

Молбата е подадена на основание чл.166 от АПК.

Задължителна процесуална предпоставка за допустимостта на искането за спиране на предварителното изпълнение на административния акт, разглеждано по реда на чл.166, ал.4, във вр. с ал.2 от АПК е наличието на оспорване на самия акт, чието предварително изпълнение е допуснато от закона.

В случая предварителното изпълнение на Заповед № 1818/04.07.2018г. е допуснато по силата на закона и това е видно от нормата чл.217, ал.1, т.11 от ЗУТ, съгласно която жалбите и протестите срещу нея не спират изпълнението на заповедите по чл.57а, ал.3 от ЗУТ.

С подадената жалба вх.№ 7796/09.07.2018г., жалбоподателят моли съда единствено за НЕЗАБАВНО ПРОИЗНАСЯНЕ по направеното искане за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на процесната заповед. Липсва петитум за оспорване по същество на Заповед № 1818/04.07.2018г. издадена от инж. Ч. К., на длъжност заместник кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас и искане за отмяната й като незаконосъобразна.

От служебно изготвената справка от деловодството на Административен съд – Бургас се установява, че в съда няма образувано и на производство дело срещу Заповед № 1818/04.07.2018г. издадена от инж. Ч. К., на длъжност заместник кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, за отмяната й като незаконосъобразна.

Въз основа на изложеното съдът намира, че жалбата срещу допуснатото по закон предварително изпълнение на Заповед № 1818/04.07.2018г. издадена от инж. Ч. К., на длъжност заместник кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, се явява недопустима, с оглед липсата на оспорване на  самата заповед и производството по делото следва да бъде прекратено.

В този смисъл е и Определение № 14084 от 20.12.2016г. на ВАС по адм. д. № 13804/2016г., II о., докладчик председателят С. Й.

Предвид изложеното и на основание чл.159, т.1 от АПК, съдът

                                              

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „1 БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 203843328, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, кв.“Сарафово“, ул.“Твърдица“ № 9, представлявано от управителя Н.Д.Б., чрез адвокат М.А., С ИСКАНЕ ЗА СПИРАНЕ НА ДОПУСНАТОТО ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ЗАКОН на Заповед № 1818/04.07.2018г. издадена от инж. Ч.К., на длъжност заместник кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, на основание чл.57а, ал.3 от ЗУТ, с която на дружеството жалбоподател е разпоредено ДА ПРЕМАХНЕ собствения си обект: „Преместваеми търговски обекти – павилион за продажба на цигари и алкохол и павилион за продажба на печатни произведения (застраховки), находящ се в к.с „Славейков“, гр.Бургас, западно от бл.125, ж.к. „Славейков“, гр.Бургас в ПИ с идентификатор 07079.602.252 по КК на гр.Бургас.

ПРЕКРАТЯВА адм. дело № 1795 по описа на АдмС-Бургас за 2018г.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

СЪДИЯ: