ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 24.02.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и четвърти февруари            две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1794 по описа за 2014 година.

На именното повикване в 13,00 часа се явиха:

         Жалбоподателят ЕТ „Н.А.– Н.Д.А.-Г.”-редовно уведомен, се представлява от адв. В. с пълномощно по делото.

         Ответникът Началник на Митница Бургас - редовно уведомен, се представлява от юк. Л. с пълномощно.

 

         По хода на  делото:

 

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на Н.А.-., в качеството й на ЕТ „Н.А.” – Стара Загора против решение на началника на Митница Бургас, с което е отхвърлено искане за възстановяване на митнически сборове за платени стоки, поставени под режим „допускане за свободно обращение”.

 

Адв. В.: Поддържам жалбата. Нямам доказателствени искания. Моля да се приложат всички доказателства представени от нас.

 

Юк. Л.: Оспорвам изцяло жалбата. Нямам доказателствени искания. Преписката е пълна.

 

Предвид изявленията на страните съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА административната преписка по делото, която се съдържа в приложеното адм. дело № 1836/2014г.

         Съдът счита, че спорът не е изяснен от фактическа страна. Като част от фактическите основания за издаване на оспореното решение, ответникът в производството се е позовал на Решение № 32-43878/12.05.2014г. на Началника на Митница Бургас. Това решение е резултат от искане на жалбоподателя за анулиране на митническа декларация, като с този административен акт началникът на Митница Бургас е отхвърлил искането.

Предвид мотивите на административния орган, че за да издаде решение, благоприятно за жалбоподателя, трябва да съобрази приложимото право, което изисква анулиране на митническата декларация, съдът счита, че следва да изясни по настоящото дело дали цитираното решение на началника на Митница Бургас е стабилен административен акт.

 

ВЪПРОС НА СЪДА към процесуалния представител на жалбоподателя: Обжалвали ли сте това решение?

 

         Адв. В.: Обжалвано  е това решение, по което е образувано адм. дело № 1677/2014г. на Административен съд Бургас, ХІІ състав. Това дело е спряно до произнасяне на настоящия съдебен състав по другото искане. Не е посочено дали при възстановяване и опрощаване на митнически сборове и мита, следва първо да бъде отменена тази декларация, а и материалният закон не го казва. По адм.дело 1677/2014г. имаме искане за отмяна на административния акт, а по настоящото дело сме направили искане за възстановяване на платени мита по друг ред.

        

         Адв. В.: Представям и моля да приемете Решение № 32-43878/12.05.2014г. на началника на Митница Бургас, което е оспорено и за което обявих, че е налице висящ съдебен спор пред Административен съд Бургас.

 

         Юк. Л.: Да се приеме представеното решение.

 

         СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА Решение № 32-43878/12.05.2014г. на началника на Митница Бургас.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

         Адв. В.: Уважаеми г-н Съдия, моля да уважите жалбата като  отмените процесното решение като незаконосъобразно, издадено в несъответствие с целта на закона, като се произнесете по съществото на спора, а именно: дали подлежат на възстановяване заплатените от доверителката ми митни сборове. Доверителката ми не е разполагала с вещите, предмет на доставката, за които е заплатила митни сборове и те не са влизали на територията на Република България. В момента доставената в контейнери стока се намира в складовете на Митница Бургас и не е ползвана от доверителката ми, видно от протокола по делото.  От приложените документи по делото е видно изложеното от мен.

         Моля за присъждане на направените по делото разноски, като Ви представям списък.

 

         Юк. Л.: Уважаеми г-н Съдия, между страните не е спорно, че на 27.01.2014г. с ЕАД стоката е декларирана за режим „допускане за свободно обращение” и е допусната като такава. Стоките променят статута си и от необщностни стават общности, поради което същата е освободена от митнически надзор. Издаденото решение е съобразено с целта на закона, не са допуснати нарушения на процесуалните правила. Мотивирано са изложени съображения, защо не са налице предпоставки за възстановяване на митни сборове на ЕТ.

         Моля да потвърдите изяло издаденото решение на началника на Митница Бургас като правилно и законосъобразно, както и да ни присъдите юрисконсултското възнаграждение.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: