ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 14.06.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХХІІ-ри административен  състав       

На четИ.десети юни                             две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ПЕТКОВА

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Петкова

Административно  дело номер 1793 по описа за  2017 година       

На именното повикване в 11:00 часа  се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ю.А.А., редовно уведомена, не се явява. Представлява се от адвокат Б., редовно упълномощена.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Я.З.С., редовно уведомен, явява се лично и с адв. Б., редовно упълномощена.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.А.А., редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Я.П.С., редовно призована, не се явява и не се представлява.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х.Г.М., редовно призована, не се явява и не се представлява.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.С.Г., редовно призована, не се явява и не се представлява.

За ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Кмет на Община Поморие, редовно уведомен, не се явява представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.П.Л., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ж.П.Л., редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Х.П.Л., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.С.Ж., редовно уведомена, явява се лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Й.Ч.Т., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

Явява се вещото лице В.А. – Д..

 

 По хода на делото:

 АДВ. Б.: Да се даде ход на делото.

ЗАИНТ. СТРАНА С.Ж.: Нямам възражение. Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

           

            АДВ Б.: Нямам възражение да се изслуша вещото лице. На този етап не правя искания по доказателствата.

ЗАИНТ. СТРАНА С.Ж.: Да се изслуша вещото лице.

 

          Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, на което СНЕМА самоличност както следва:

          В.В.А. – Д. – ** години,  българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.
          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

          В залата влиза адв. А. ***.

 

          АДВ. А.: Нямам възражение по отношение на изслушване на вещото лице.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

Единствено мога да добавя във връзка с поставения последен въпрос, тъй като в текстовата част съм обяснила какво представлява изработената схема по начина, по който е изобразена графично разработката на процесната заповед, като тя предвижда намалени отстояния. Това е по изобразеното на схемата на стр. 8 към заключението.

 

ВЪПРОС НА АДВ. Б.: Първо искам да уточним, че навсякъде сте посочили Заповед № РД-16-487/05.12.1986 г., с което е одобрено ЗРП. Дали заповедта е от 1986 г. или от 1988 г.?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В Община Поморие, когато правих справката и ми направиха копие, си водех бележки и е възможно да съм объркала. Конкретизирам, че действително заповедта е от 05.12.1988 г. Погрешно съм я отразила. 

ВЪПРОС НА АДВ. Б.: На стр. 3 от заключението, в констативно-съобразителната част най-накрая в отговора на въпрос 1.1 сте записали, че след проведен разговор с гл. архитект на Община Поморие сте установили, че за тази част от територията на гр. Поморие няма действащ ПУП- ПРЗ, процедиран по реда на ЗУТ, а практиката е да е изработват ПУП-ове на „парче“.

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не само за това конкретно, а от години така се прави, когато се изготвя ОУП. ЗРП е по предходната нормативна уредба и се работи ПУП и се преценява конкретно какво предвижда ЗРП приравнено към нормите на ЗУТ. Когато се визират височина на сгради, те са отразени с арабски цифри за номерата на етажите 2+1; 2+Т или от 2001 г. височината на сградата се измерва в метри замерено по съответната прилежаща сграда от ниво „терен“ до плоскостта на покрива.

ВЪПРОС НА АДВ. Б.: В отговора Ви на въпроса на стр. 3,  че няма изработени схеми по ЗУТ, искам да попитам какви схеми имате предвид?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Дадено е обяснение, че такива схеми всяка община изработва относно това какви са предвижданията по предходния ЗТСУ и предвид новите разпоредби на ЗУТ. Приравняват какво е със сегашните разпоредби на ЗУТ. Още в чл. 7 на ЗУТ се коментира изработването на схеми. Не се касае за чл. 118-123.

ВЪПРОС НА АДВ. Б.: Казвате, че са допуснати намалени отстояния за две от УПИ-тата в отговора на въпрос № 9. Имате грешка в номера на едното УПИ, като същото не е УПИ VІ, а УПИ ІV.

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: На стр. 7 в предпоследния абзац съм посочила УПИ VІ, а да се приеме, че е УПИ ІV.

ВЪПРОС НА АДВ. Б.: По отношение на въпрос № 4 касае се за процедура за изменение на ПУП-ПЗ, а на стр. 5 казвате, че се предвижда промяна на характера от „ниско“ на „средно“ застрояване. Това представлява ли промяна на характера на застрояването?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: След като няма одобрени схеми и не е ясно какво е отреждането на територията, в която попада имотът, за какво е предвидена тази територия за жилищно или друг вид застрояване, редно е процедурата за предвижданията на ПУП да бъдат процедирани едновременно или след промяна на съответния ОУП. В конкретния случай обаче нямаме изобщо ОУП влязъл в сила, а по заварения ОУП, който съм записала, цялата територия на Поморие е отразена в червен цвят за „жилищно“ застрояване. В момента отговарям, че за 1997 г. има ТУП, който е по ЗТСУ и който по сега действащия означава ОУП. При него всичко е в червен цвят – жилищна територия. Аз съм описала „на два етажа“ плюс еди какво си. Това е ниско строителство.

АДВ. Б.: На въпрос  № 6 не сте отговорили.

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не е нужно да има план за вертикална планировка. Изработеният план е достатъчен предвид конкретния предмет на градоустройство, което той има. Не е нужно да има друго, след като има само план за застрояване. Това го преценя одобряващият орган.

ВЪПРОС НА АДВ. Б.: На стр. 6 всички стойности са максимални размери. Вие сте ги преписали от ПУП, или сте ги измерили?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм имала такава задача, но е безпредметен този въпрос, тъй като тези показатели се доказват с градоустройствения план, който ги дава в максимално допустимите размери, а конкретните показатели за съответната разработка се дават с инвестиционния проект.

АДВ. Б.: Нямам други въпроси към вещото лице.

АДВ. А.: Нямам въпроси към вещото лице.

ЗАИНТ. СТРАНА С.Ж.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 732.00 лв., от които 450 лв. платими от внесения депозит, а остатъка в размер на 282.00 лв. следва да бъде довнесен от жалбоподателя, в 7-дневен срок считано от днес, по сметка на Административен съд - Бургас. (изд. Р.К.О. – 450 лв. на 14.06.2018 г.)

 

СТРАНИТЕ: Нямаме искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество:

АДВ. Б.: Поддържам жалбата.

Моля да ни се присъдят разноските. Моля да ми се даде срок за представяне на писмени бележки

АДВ. А.: Оспорвам жалбата. Да бъде отхвърлена същата, като бъде оставена в сила заповедта.

Моля да ни се присъдят разноските по делото. Правя възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение.

ЗАИНТ. СТРАНА Ж.: Заповедта да се остави в сила.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ДАВА 7-дневен срок за представяне на писмени бележки.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 11:20 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: