ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 01.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На първи ноември                                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С. А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1793 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 11:06 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ю.А.А., редовно призована, се явява лично и с адвокат Б., редовно упълномощена.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Я.З.С., редовно призован, се явява лично и с адвокат Б., редовно упълномощена.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.А.А., редовно призована, не се явява, не изпраща представител.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Я.П.С., редовно призована, не се явява, не изпраща представител.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х.Г.М., редовно призована, не се явява, не изпраща представител.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.С.Г., редовно призована, не се явява, не изпраща представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Кмет на Община Поморие, редовно призован, се явява адвокат А., редовно упълномощена.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.П.Л., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ж.П.Л., редовно призована, не се явява, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Х.П.Л., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.С.Ж., редовно призована, не се явява, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Й.Ч.Т., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

По делото е постъпила молба от жалбоподателите Я.З.С. и Ю.А.А., чрез адвокат И.Б., с искане да бъде допуснато извършването на съдебно-техническа експертиза с формулирани въпроси към вещото лице.

 

АДВОКАТ Б.: От името на моите доверители поддържам жалбата с изложените в нея мотиви.

Приложили сме, с оглед на доказателствата, искане за допускане на съдебно-техническа експертиза, тъй като в конкретния случай са необходими специфични знания. Моля, да бъде допусната експертиза със задачите, които са формулирани в молбата. За сега нямаме други доказателствени искания.

 

АДВОКАТ А.:*** оспорвам жалбата.

Няма да сочим доказателства.

Считаме, че са неоснователни посочените отменителни основания. Заповедта е законосъобразна, но с оглед направените оспорвания, предоставям на съда по допускане на експертизата. Запознати сме с молбата и със задачите.

По отношение наличието на правен интерес за двамата жалбоподатели С. и А., ще взема становище след изслушване заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

Като основателно следва да бъде уважено и искането на пълномощника на двамата жалбоподатели Я.С. и Ю.А. за допускане на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на формулираните в нарочна молба въпроси, като с оглед доказване правния интерес на жалбоподателите от оспорване на заповед №РД-16-753/27.06.2017 г. вещото лице следва да отговори и на въпроса: Дали с процесното изменение на ПУП-ПРЗ се допускат намалени отстояния?

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите, формулирани от пълномощника на жалбоподателите С. и А. в нарочна молба на л. 117 от делото, както и на този, формулиран от съда в обстоятелствената част на това определение.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 400 лева, които да се внесат в 14-дневен срок от днес от жалбоподателите С. и А.. След внасяне на депозита вещото лице ще бъде определено в закрито заседание.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 31.01.2018 г. от 10:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК. Да се призове вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: