ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,12.12.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На дванадесети декември                     две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1793 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 12.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят И.Т. не се явява, редовно уведомен. За него се явява адвокат М., надлежно упълномощен.

Ответникът - началник на смяна в ГКПП Малко Търново се явява лично Г. И. А..

 

Адвокат М. – Да се даде ход на делото.

Ответникът А. – Да се даде ход на делото

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на делото и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от Т.И. – гражданин на Израел против отказ за влизане в страната с рег.№ 0079614000336/07.07.2014г. издаден от Господин Иванов А., началник на смяна на ГКПП Малко Търново, както и допълнение към нея с представени доказателства.

По делото е постъпила административната преписка по издаване на оспорения акт.

 

Адвокат М. – Поддържам жалбата и подаденото допълнение към нея. Моля да се приемат доказателствата. Няма да сочим други такива.

 

Ответникът А. – Оспорвам жалбата. Същата е напълно неоснователна. Няма да соча доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към жалбата и към допълнителната жалба, както и към административната преписка писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат М. – Процесният отказ е незаконосъобразен, тъй като е постановен в противоречие с материалния закон и при съществени нарушения на административнопроизводствените правила. В случая административния орган неправилно е определил материалния закон. В отказа като правно основание се посочва чл.10, ал.1, т.18 от ЗЧРБ, което не може да бъде основание и който случай не може да бъде подведен по тази разпоредба, тъй като в казуса е приложима разпоредбата на чл.1, ал.1 от двустранното споразумение между Република България и Държавата Израел за безвизови пътувания на гражданите на двете страни. Само това е достатъчно основание за отмяна на оспорения акт. Неправилно са изчислени срокове за влизане и пребиваване в Република България. Няма спор, че първото влизане е на 14.10.2013г. от летище София. Жалбоподателят има право да пребивава в рамките на 6 месеца – 90 дни. Срокът тече от 15.10.2013г. и е изтекъл на 12.01.2014г., същият е напуснал страната на 13.01.2014г. и неправилно, в нарушение на закона е бил допуснат да влезе отново на същата дата - на 13.01.2014г. от ГПКК Малко Търново в Република България. А фактически е следвало той да бъде допуснат след 14.04.2014г., от която дата за него започва да тече нов 90 дневен срок. Следователно влизането му на 07.07.2014г. е било законосъобразно. С оглед на това ви моля, да отмените процесния отказ, като постановен в нарушения на материалния закон и правила.

Ответникът А. – Аз мисля, че съм го върнал напълно законосъобразно. Моята работа изисква да събера предварителна информация, която я събирам от МВР масивите и документи. Разгледах всичко, което имаме и установих, че има едно влизане на 3.09.2012г. лицето е стояло в Република България 10 месеца, при разрешени 3 месеца, през което време не може да представи доказателства къде е бил, на какъв адрес, с какво се е издържал и т.н. Въз основа на този престой има наложен административен акт по чл.48, ал.1, т.3 от ЗЧРБ.-  неплатена глоба. Изисках да събера тази глоба, това е едно от задълженията ни. Лицето е с рисков профил, попитах го има ли парични средства, да поеме заплащането на този административен акт. Това лице отказа да заплати напълно правилният му съставен АУАН. Освен това, в нашата информационна система има записано ограничение – забрана за влизане в Шанген, издадено в Република Гърция, на същото лице, тази забрана не дава основание за забрана на влизане, но говори ясно за рисков профил и дава основания да бъде събрана допълнителна информация за целта на посещението в страната. Така изградения профил на лицето ми даде основание, че не се спазва българското и европейското законодателство и пристъпих към изчисляване на дните на престой на лицето. Лицето влиза на 13.01.2014г. в 16.23. и излиза на 12.04.2014г. в 11.53ч. Казусът, който касаеше взимането ми на правилно решение, е че трябваше да го направя на последното влизане и пребиваване в страната, лицата имат право на 90 дни престой в рамките на 6 месеца. Лицето е пребивавало тези 90 дни, те се изчисляват по следния начин. На 13.01. започва да тече 6-месечния период и приключва на 13.07.2014г. а лицето е пребивавало от 13.01.2014г. до 12.04.2014г., то пристига на 07.07.2014г., при което 6-месечния период е приключил и това ми даде основания да спазя закона и лицето да не бъде допуснато на територията на Република България. Моля да оставите в сила отказ за влизане в страната с рег.№ 0079614000336/07.07.2014г.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: