ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 24.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На двадесет и четвърти септември           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1792 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Началник на Митница Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Г., с пълномощно от днес.

 

Не се явява вещото лице Д.Л..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Представям пълномощно от Началника на Митница Бургас, като потвърждавам извършените до момента процесуални действия, като извършени от името на надлежния ответник Началника на Митница Бургас.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА молба от вещото лице инж. Д.Л., с която моли разглеждането на делото да бъде отсрочено за друга дата и да и бъде дадена възможност да изготви и представи заключение по назначената допълнителна съдебно-химическа експертиза, тъй като до настоящия момент анализите на процесния продукт не са готови.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да се даде възможност на вещото лице да изготви допълнителното заключение.

Поддържам молба-становище, представена в предходно съдебно заседание, с която са изложени допълнителни аргументи за отмяна на обжалването решение. Също така в молбата са посочени конкретни процесуални нарушения, допуснати от страна на митническите органи при вземането на процесните проби.

Моля да приемете приложените към молбата Ръководство за вземане на проби и проект на Регламент за суспендиране на мита.

Също така поддържам становището, което съм представила във връзка с искането на процесуалните представители на ответника при извършването на изследването по метода, поискан от страна на вещото лице, да присъстват митнически служители от митническите лаборатории. Така направеното искане е в условията на евентуалност, при условие, че молбата на вещото лице Л. за използване на друг алтернативен метод бъде уважено. Искането е направено с оглед прилагането на метод  ASTM 2549-02. Предвид, че молбата на вещото лице не е уважена, моля искането на процесуалните представител на ответника да не бъде разглеждано.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Не възразявам да бъде даден срок на вещото лице да изготви допълнителната съдебно-химическа експертиза.

По отношение на първото становище на процесуалния представител на жалбоподателя, ще взема отношение по съществото на спора, а по отношение на нашето становище, което сме изразили и молбата, с която искаме да присъстват представители от митническите лаборатории, поддържам това наше искане, въпреки недопускане метода, който е искало вещото лице и твърдя, че лицата искаме единствено и само да присъстват, а не да извършват някакви процесуални действия, поради което моля да ги допуснете при извършването на анализите, които ще бъдат извършени от лабораторията.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Искането да присъстват представители на страните при извършване на експертизата е процесуално недопустимо, тъй като такава възможност не е предвидена в нито един процесуален закон, а процесуалните права и възможности на страните са изчерпателно посочени. С оглед защитата на страните при съмнения за независимостта и компетентността на вещото лице са предвидени изрични възможности за оспорване на заключението на вещото лице. В тази връзка считам искането за процесуално недопустимо и неоснователно.

 

СЪДЪТ счита, че следва да се даде възможност на вещото лице да изготви допуснатата допълнителна съдебно-химическа експертиза.

Следва да приеме представените от жалбоподателя в предходно съдебно заседание с молба-становище доказателствата, които ще бъдат ценени с крайния акт.

Относно искането на жалбоподателя да не се уважава искането на Началника на Митница Бургас за присъствие на негови представители при извършване на експертизата, съдът с определение от 17.07.2015 г. и с определение от 21.08.2015 г., с оглед спазване принципа на равнопоставеност на страните в административния процес, е дал възможност за присъствие на представители на двете страни при извършване на експертизата.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените от процесуалния представител на жалбоподателя в предходно съдебно заседание с молба-становище Ръководство за вземане на проби и проект на Регламент за суспендиране на мита.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 17.12.2015 г. от 13:30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днес. Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: