ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 30.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На тридесети април                                  две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1792 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 14:52 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас център”, редовно уведомен, се явяват юрисконсулт Г. и юрисконсулт Т., с пълномощно по делото.

 

Явява се вещото лице инж. Л..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпила молба от вещото лице инж. Д.Л., с която моли делото да бъде отложено за друга дата, като сочи причини за неизготвяне на заключението за днешно съдебно заседание необходимостта от време за получаване на резултатите от изпитването на продукта в независима акредитирана лаборатория.

 

ДОКЛАДВА и постъпило становище от процесуалните представител на Митнически пункт „Пристанище Бургас център” и становище от „Лукойл Нефтохим Бургас” АД.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да се даде възможност на вещото лице да изготви експертизата.

Представям и моля да приемете молба-становище с изложени допълнителни доводи за отмяна на оспореното решение. В молба също са посочени конкретни процесуални нарушения, допуснати от митническите органи при вземането на процесните проби. Към молбата са приложени ръководство, утвърдено от директора на Агенция „Митници”, както и проект за регламент за суспендиране на мита с приложен превод.

Искам да обърна внимание, че при преглед на административната преписка беше установено, че в протокола за вземане на проби (л.217 от делото) липсват данни за представител на дружеството-вносител, както и липсва подпис на лицето, което означава, че по никакъв начин не е удостоверено неговото присъствие. В клетка 11, където следва да се подпише представител на проверяваното дружество реално се е подписал митническият служител К. Тъй като съгласно Наредба № 3 от 18.04.2006 г. за вземането на проби и методите за анализ за целите на контрола върху акцизните стоки при вземането на проби следва да присъства представител на проверяваното лице и следва да се състави протокол, който трябва да удостовери всички действия по вземане на пробите, предвид липсата на данни за присъствие на представител на проверяването лице, считаме че липсват доказателства, че пробите, изследвани от митническата лаборатория са взети именно от стоката, внесена с процесните митнически декларации.

Също така липсва заявка за анализ и контрол, която е задължителна част от административната преписка.

Моля да задължите ответника да представи доказателства относно датата на постъпване на процесните проби в нарочен склад на митническото учреждение, тъй като съгласно представеното ръководство във всяко митническо учреждение се определя митнически служител, който води отчетност на съхраняваните проби. В административната преписка няма никакви документи, издадени относно начина на съхраняване на пробите.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Моля да ни бъде предоставена възможност след допитване с митническите служители от Митнически пункт „Пристанище Бургас център” да представим заявка за извършване на пробите в митническата лаборатория.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Предвид представената молба-становище и доказателства към нея, моля да ни бъде дадена възможност да се запознаем с нея и ще изложим съображения в следващо съдебно заседание.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: По отношение на експертизата, моля да предоставите на вещото лице възможност да изготви заключение в срок, определен от съда.

СЪДЪТ счита, че следва да се даде възможност на ответника да представи заявка за извършване на пробите в митническата лаборатория и да се задължи ответника да представи справка за отчетността, от която да е видна датата, на която пробите са постъпили в нарочен склад на митническото учреждение.

Следва да се даде възможност на вещото лице да изготви експертизата и да я представи в срока по чл. 199 ГПК преди следващото съдебно заседание. Също така следва да се даде възможност на ответника да се запознае с представените в днешно съдебно заседание молба-становище и доказателства към него, представени от жалбоподателя.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в срок до следващото съдебно заседание да представи заявка за извършване на пробите в митническата лаборатория и  справка за отчетността, от която да е видна датата, на която пробите са постъпили в нарочен склад на митническото учреждение.

ДАВА възможност на вещото лице да изготви и представи експертизата в срока по чл. 199 от ГПК преди следващо съдебно заседание.

ДАВА възможност на ответника в 10-дневен срок от днес да се запознае с представените в днешно съдебно заседание молба-становище и доказателства към него от „Лукойл Нефтохим Бургас” АД и да изрази становище по тях.

 

За събиране на доказателства с оглед необходимостта от време на вещото лице и натовареността му, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 24.09.2015 г. от 13:30 часа, за която дата и час страните и вещото лице са уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:02 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: