ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 21.12.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и първи декември                  две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1792 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14:15 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД, редовно уведомен, се явява юрисконсулт И. и юрисконсулт М., надлежно упълномощени, с представено пълномощно по делото.

ЗА ОТВЕТНИКА  Началник на Митнически пункт „ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЦЕНТЪР”, редовно уведомен,  се явяват юрисконсулт Т. и юрисконсулт К-Г.

Явява  се вещото лице Д.Л..

            По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Да се даде ход на делото.

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата допълнителна съдебно-химическа експертиза, като заключението е депозирано с входящ №11553/15.12.2016 г. – т.е.,извън законоустановения 7-дневен срок.

Докладва, че по делото с вх.№ 11554/15.12.2016 година е постъпила молба от вещото лице, с която уведомява съдебния състав, че контролна проба  от процесния продукт по настоящето дело не е намерена в Митнически пункт „Пристанище Бургас-Център“, поради което допуснатата СХЕ неможе да бъде извършена.

Юрисконсулт М.: Да се пристъпи към изслушване на експертизата. Не възразяваме против несвоевременното й депозиране от страна на вещото лице.

Юрисконсулт Т.: Да се пристъпи към изслушване на експертизата. Не възразяваме против несвоевременното й депозиране от страна на вещото лице.

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:       

 

ПРИСТЪПВА към снемане    на самоличност на вещото лице, както следва:

Д.В.Л.- 63 година, българка, български гражданин,  неосъждана, инженер-химик, без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

Вещо лице Л.- Изготвила съм заключението, което поддържам.

 

ВЪПРОС НА Ю.К.М. – Коя  от двете позиции 2707 или 2710 на комбинираната номенклатура описва най-пълно и точно продукт с характеристиките на процесния? Коя според Вас, предвид извършените  анализи  и проучванията е водеща и специфична  характеристика на продукта- нефтения произход.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – От материалите  по делото и от изпитването на същия продукт  категорично бих заявила, че това е нефтен продукт, тежко нефтено масло, фракция  мазут  получена при първична дестилация на нефта.Това, че е нефтен продукт считам, че е водещата характеристика внася се дълги години за допълнителна преработка, чрез дълбочинни крекинги в „Лукойл Нефтохим” Бургас.Съгласно обяснителните бележки на комбинираната  номенклатура има два класа – за нефтените продукти - 2710 и 2707, допълнително в обяснителните  бележки в хармонизираната система се упоменават, че ако  ароматните преобладават над неароматните,  независимо какъв е произхода на продукта трябва да отиде в клас 2707, от каменовъглен произход. В предходните части на експертизата   сме изследвали  какви продукти се класират във всеки един от подкласовете от 2707  и сме сравнявали конкретния продукт с всеки от тези подкласове.Отделно са направени изпитвания на процесния  продукт,  за да се покаже   къде той може в някой от тези класове да се класира. Предмет е бил именно това да се установи, че процесния продукт има качествен състав, елементен и групов въглеводороден състав, еднакъв със състава на високотемпературните фракции от каменовъглените  катрани, както и  бяха направени изпитвания на процесния продукт по показатели уточнени от подточка от А до Г на код 2707 9999.От последните изпитвания се вижда,че продукта не отговаря на изискванията на показателите от подточка от А до Г и чрез своите характеристики може да бъде отнесен към 2710  т.е. тежки нефтени масла.От друга страна считам, че съдържанието на ароматни съставки не е водещо предвид  последваща употреба се използва за дълбочинно преработване с каталитични и др. методи.По-високо ароматно  съдържание не  е от значение, тъй като при правилно настройване на процесите,  при допълнителни каталитични процеси няма значение колко  е ароматиката.

Ю.К.М.- Нямам повече въпроси към вещото лице.

Ю.К.И.- Нямам  въпроси към вещото лице.

Ю.К.Т.- Няма въпроси към вещото лице.Моля да бъде приета експертизата, но да не бъде кредитирана, предвид обстоятелството, че  вещото лице е направило  изброяване не на конкретни продукти, които да посочи, а е изброило продукти от  позиция  2707.

Ю.К.К-Г- Нямам  въпроси към вещото лице.

Съдът като взе предвид становището на страните, счита че заключението на вещото лице  следва  да бъде прието, поради което и воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице Д. ВасилеваЛъвчиева.

На вещото лице  да бъде изплатено  възнаграждение в размер на 50,00 лева,  от  внесения депозит.

Ю.К.Т. -Представям и моля да приемете за сведение на съда  Обяснителни бележки към Комбинираната номенклатура на Европейския съюз (2016/ С 357/04) и  от 29.09.2016 година, касаещ метод Приложение А.

По така представените писмени доказателства, съдът

 

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА за сведение Обяснителни бележки към Комбинираната номенклатура на Европейския съюз (2016/ С 357/04) и  от 29.09.2016 година, касаещ метод Приложение А.

Ю.К.И. - Моля да ни бъде възстановен внесения депозит в размер на 200.00 лева.

Съдът, като взе предвид обстоятелството, че назначената СХЕ не може да бъде изготвена, поради липса на остатъчен продукт – контролна прова, намира, че следва да отмени протоколното си определение с което същата е допусната, като разпореди връщане на внесения от страна на жалбоподателя депозит.

Воден от горното:

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ свое протоколно определение, с което е назначена СХЕ за изследване качествения елементен състав на спорния продукт по метода АSТМ D 2007, като разпорежда да бъде върнат внесения по сметка на Административен съд Бургас от страна на „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД депозит в размер на 200,00 лева.

Ю.К.М.-Няма да сочим други доказателства, да се пприключи събирането на доказателства.

Ю.К.И.-Няма да сочим други доказателства, да се пприключи събирането на доказателства.

Ю.К.Т.-Няма да сочим други доказателства, да се приключи събирането на доказателства.

Ю.К.К-Г- Няма да сочим други доказателства, да се пприключи събирането на доказателства.

Съдът счете  делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА  събирането на доказателства

ДАВА  ход на делото по същество

Ю.К.М.- Моля да  отмените обжалваното решение на Началник МП „Пристанище” Бургас център,   с което е определен тарифен код за процесния  продукт, различен от декларирания. Считам, че решението е незаконосъобразно, поради нарушение на материално-правните и процесуално-правните правила. Моля да ни дадете възможност да представим подробни писмени бележки. Моля за разноски и ю.к. възнаграждение.

Ю.К.И.- Присъединявам се към казаното. Моля да съобразите практиката на ВАС по аналогични дела и аналогични  продукти. Моля да ни бъдат присъдени разноските и ю.к.възнаграждение.

Ю.К.Т.- Моля да отхвърлите жалбата, считам същата за неоснователна. Решението на Началника на МП „Пристанище Бургас център” е издадено от компетентен  орган, в предвидената от закона форма и срок, съгласно разпоредбите на ЗМ и АПК. Решението е издадено след изготвена митническа лабораторна експертиза, като в митническата лабораторна експертиза изрично е направен анализ  на ароматни   и неароматни съставки. Митническата лабораторна експертиза е рапортувана  така, както изисква метод „Приложение А”. След  изготвяне на митническата лабораторна експертиза има становище на Дирекция „Тарифна политика”,  след което е определен тарифен код на стоката. Считам, че решението е правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено. Даже да се приеме, че са определени ароматни въглеводороди, предвид решението на СЕС, че ароматните съставки са по- широко понятия, следва да се приеме, че като преобладават въглеводородите, биха преобладавали и съставките. Неоснователно е възражението на процесуалния   представител на ответната страна, че са определени ароматни въглеводороди, предвид факта, че при извършените  на анализи  по „Приложение А” не се съдържат само ароматни въглеводороди,  а там са и асфалтените,  които са друг вид съставна част от продукта.  Моля за възможност да представим писмени бележки в указан от Вас срок. Моля да ни присъдите разноските и  ю.к.възнаграждение.

Ю.К.К-Г- Присъединявам се към казаното  от колегата.Моля да ни дадете срок  за писмени бележки. Моля да ни присъдите разноските и  ю.к.възнаграждение.

Съдът дава 7- дневен срок на   процесуалните представители на страните за представяне на  писмени бележки по делото.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:30 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: