ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 13.04.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На  тринадесети  април                             две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

Административно дело номер 1792 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14.25 часа се явиха:

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ  „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се явява юристконсулт М. и юристконсулт И.,която  представя пълномощно  по делото в днешното съдебно заседание.

За ОТВЕТНИКА Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас Център”, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Т. и юристконсулт  К-Г, с приложено по делото пълномощно.

Не се явява  ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л..

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради  на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Докладва ПОСТЪПИЛА по делото  молба вх.№3555/05.04.2016 година от името на вещото лице Д.Л.. С молбата същата моли да й бъде дадена възможност да изготви и представи заключението по назначената по делото допълнителна съдебно-химическата експертиза, която към днешна дата на е изготвена поради това, че до момента   допуснатите анализи на продукта от настоящето дело все още не са готови.

ЮРИСКОНСУЛТ И.- Моля да се даде възможност  на вещото лице да изготви заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да се предостави допълнителен срок на вещото лице да изготви своето заключение. Представям  и моля да приемете становище,  касаещо оспорване на митническата лабораторна експертиза (МЛЕ )и доводи, касаещи тарифното класиране на продукта. Представям с копие  за ответника.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.- Във връзка  с подадената  молба на вещото лице и предвид факт, че към настоящия момент експертизата не е изготвена, представям молба с допълнителни въпроси към вещото лице.В сл.с.з. ще изразим становище по така представеното  становище.

 ЮРИСКОНСУЛТ К-Г-Представяме писмени доказателства, които моля да приемете- окончателен доклад от изпитване за пригодност  на минералните масла, извършено от Група на европейските  митнически лаборатории  и се съдържат резултати по метода Приложение „А”. Представям доклад от  Митническа лаборатория гр.Русе,във връзка с окончателния доклад на Европейските митнически лаборатории, ведно с приложена към доклада заповед компетенциите на лицето.Представям  и два броя  обвързваща тарифна информация, издадена от  немските митнически власти. Касаят  тарифно  класиране на стока.

ЮРИСКОНСУЛТ М. –Възразявам, моля да не се приемат като доказателства по делото,  документите,  които не са представени  с копие от др. страна.Докладът  на Европейските митнически лаборатории не  представлява годно доказателствено  средство,  липсва подпис, няма  информация за авторство, не представлява  документ. Да не се приема. На второ място с участие на митническа лаборатория в  междулабораторно   изпитване, няма как да се докаже  компетентност на лабораторията, доколкото участие в междулабораторно   изпитване не е задължително дори да е заявила участие лабораторията, видно от окончателния   доклад същата не  е задължени да представи резултати.Освен това на една от страниците от представения  доклад  изрично са посочени недостатъци на метода за анализиране в Приложение „А” на КН към гл.27. По повод представените  два броя  тарифна информация считаме, че същите не следва да бъдат приемани. Обвързващата информация  се издава  в определена форма с подпис, име, длъжностно  лице  и името  на лицето на чието име се издава. Такава информация се издава по молба на конкретен заявител  за конкретен продукт и няма как да се прилага безразборно. Освен това съгласно  решение, относно  обвързващата  тарифна информация се прилага при всяко едно митническо деклариране,  че декларираната стока отговаря  на стоката, за която  е издадена   обвързващата тарифна информация. Освен това в едната от  тези обвързващи  тарифни информации   е посочен продукт с код  27078999, в тази връзка  не е ясно  какво значение има същата за конкретното дело. Предназначението на обвързващата тарифна информация  служи за улеснение на операторите, за стоките, с които те оперират.Издаден на търговец,  различен от жалбоподателя, за стока различна  от процесната. Относно докладът за участие в междулабораторно изпитване  посочвам, че същия  доклад няма доказателствена  сила, на първо място датата на издаване  на доклада е след  датата на  МЛЕ. По повод на  поисканата  допълнителна  СХЕ моля, да не бъде допускана, доколкото  считам, че процесуалните  възможности   с  вече допусната  СХЕ са  изчерпани  и  ответника  не бива да черпи  права от пасивното си процесуално  поведение.

ЮРИСКОНСУЛТ И.- Присъединявам  се  към казаното от колежката. Представените в  днешното съдебно заседание  доказателства са абсолютно  ирелевантни за делото, не представляват  официален  документ, от кого са съставени,  кой  е автора,  в какво качество и какво следва да установят по делото, след като наличието или липса на акредитация или ползване от  метод става, чрез  българска служба по акредитация или документ  за валидиране на  метода. Заявявам, че представените  доказателства за обвързваща тарифна  информация  са ирелеванти за спора, не носят информация, че продукти за които е поискана са абсолютно  идентични с  продукта по отношение  на неговия произход, посочения тарифен номер   е различен от тарифния номер, за който митническия  орган е определил  за продукта, предмет на внос. За допускане на допълнителна СХЕ в АПК,  вр.с ГПК  е предвиден  процесуален ред за извършване  на експертиза. Може да бъде допусната допълнителна, след като вече е налице заключение, а не след като съда  е допуснал заключение  и същото  е в процес  на  изготвяне.Допуска се когато  заключението на вещото е непълно  и  необосновано. Такава допълнителна експертиза може да се допусне след изслушване на заключението на вещото лице  по реда на ГПК.От собственото  си пасивно  поведение ответника да черпи права и да се нарушават принципите  на равнопоставеност на страните.

ЮРИСКОНСУЛТ К-Г – Обвързващата  тарифна информация са разпечатки от митническия  съюз, не е необходимо каквато й да е била заверка  с подпис  и печат,  това е общодостъпна  информация.По отношение  на номера цитиран по кода на Комбинираната номенклатура е допусната  техническа  грешка при превода,  това е  номер  27079999. По отношение  на окончателния доклад на междулабораторното изпитване,  същия представлява  извадка от  окончателния доклад,  разпечатка от публичен  регистър  и  този окончателен доклад го представям за  доказване на възпроизводимостта  и потворяемостта  на резултатите  по метода Приложение А.За допълнителните въпроси към вещото лице. Вещото лице  не е изготвило  заключението  и в тази връзка  държим да бъде допусната тази допълнителна  задача, за да може да се реши истински спора по настоящето  дело, който е именно установяване  на тегловното  съотношение  между ароматни и неароматни  съставки. Държим да бъде допусната допълнителна СХЕ.

 ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Присъединявам  се към казаното от колегата.Така представената извадка доказва  единствено  и само факта,  че митническите лаборатории на  ЕС при определяне  на правилния тарифен номер за гл. 27 използват  само метод приложение А. По отношение  на така представената  молба,  процесуалния  представител  не отчита факта, който сме изложили, а именно че по изслушани вече заключения  вещото лице заявява, че така извършените  анализи и изследвания от нея  не могат  да докажат  тегловното  съотношение  на ароматни  и неароматни  съставки.Не считам, че черпи права с пасивно поведение.Точно  обратното,  експертизата не е изготвена, пробите не са представени в лабораториите,  с цел изясняване  на правния спор на настоящето дело  сме изискали  именно вещото лице да посочи метод, който по безспорен и категоричен начин да установи  тегловното  съотношение  на ароматни  и неароматни  съставки  и предвид факта, че до настоящия  момент  същата не  е посочила такъв, желаем да бъде извършено  изпитване по Приложение А. Считаме,  че при извършване  на този анализ резултатите от него  ще доведат  да разрешаването  на правния спор, какъвто е  признат и от СЕС, към настоящия момент ВАС, а именно съдържанието на ароматни съставки.Считаме, че молбата ни е основателна и така както „Лукойл” многократно  иска извършване на една експертиза,  втора с допълнителни въпроси и най-вече, предвид становището на вещото лице  за приложението на методите 2007 и 2549 считам, че молбата ни основателна и следва  да бъде уважена.

ЮРИСКОНСУЛТ И. - Има процесуален  ред за допускане на допълнителна експертиза, какъв следва да бъде реда за допускане на допълнителна  експертиза, а именно  след изслушване на  вещото лице. В случай,  че съда ги приема като годно доказателствено  средство независимо от обстоятелството,  че не представляват официални  документи моля, да задължите ответника да представи първичните записи,  свързан с анализиране   на продукта по метод  приложение А, които установяват  какво е количество на ароматни  и неароматни въглеводороди на  анализирания от  него продукт  по  приложение А от КН гл.27, доколкото  в експертизата   същия е посочил само ароматните и неароаматни  съставки, а съгласно   решението на СЕ двете  понятия не са идентични.Моля да се представи пълното описание на спазения от него метод по приложение  А, както и съпътстващите документи.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. - В тази връзка  предвид  молбата за изискване на първичните записи, представения  доклад за участие в междулабораторно изпитване извършено от самата митническа лаборатория, с които доказваме  повторяемост и възпроизводимост на резултата  не считаме, че следва  да се изискват  така посочените доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ И.- С оглед доказването  и с оглед разпределението на доказателствената тежест в процеса  и необходимостта  всяка  страна  да докаже  благоприятните за нея факти  и обстоятелства, след като ответника  твърди  че е спазил метода  по приложение А,   а самия метод определя  съдържанието на  ароматни  въглеводороди  считам, че  е в негова тежест  да установи как е приложен този метод,  как от ароматни въглеводороди  е  стигнал  да ароматни и  неароматни  съставки.Моля да се представят тези работи карти, листи. Няма как това да се установи  с междулабораторен  доклад.

ЮРИСКОНСУЛТ Т. – Включително  вещото лице по идентични дела счита, че така изготвена експертизата е правилно рапортувана по Приложение А.

Съдът като взе предвид становището  на двете  страни и с оглед обема на представени писмени доказателства и допълнителни доказателствени искания, намира че по същите  ще се произнесе допълнително  в закрито заседание, след преценка относимостта на всяко едно от исканията  към предмета на спора.

Воден  от горното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства

Счита, че на вещото лице  следва  да бъде представен допълнителен  срок за изготвяна на назначената съдебно- химическа експертиза.

ЗАДЪЛЖАВА вещото лице  в случай, че протокола от лабораторното изпитване по назначената експертиза   е изготвен, същия да бъде  представен  не по-късно от седем дни от датата на следващото съдебно заседание,  дори  и в случай, че заключението на вещото лице  към същия момент не е изготвено.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 08.06.2016 г. от 15.30 ч., за която дата и час страните са редовно уведомени.

Да се уведоми вещото лице за насроченото съдебно заседание.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

           Заседанието приключи в 15.00  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: