ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 08.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На осми юни                                             две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1791 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.40 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Лукойл Нефтохим Бургас” АД се явяват юрисконсулт М..

За ответника- Началник на Митнически пункт пристанище Бургас-център се явяват юрисконсулт Г. и юрисконсулт Т. .

Не се явява вещото лице Е.Т., редовно уведомена.

 

Юрисконсулт М.: Да се даде ход на делото

Юрисконсулт Г.: Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Т.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА постъпила по делото молба от вещото лице, в която са изложени причините за неизготвяне на заключението и се иска да бъде предоставен на вещото лице допълнителен срок за изпълнение на възложените задачи.

 

Юрисконсулт М.: Моля да се даде възможност на вещото лице да изготви заключение.

Юрисконсулт Т.: Не възразявам да бъде дадена възможност на вещото лице да изготви заключението.

Юрисконсулт Г.: Тъй като експертизата не е изготвена, имаме искане с формулиран въпрос като допълнителна задача към експертизата, която вещото лице да изпълни. Задачата е: да се извърши изследване по метод, който да установи тегловното съотношение между ароматни и неароматни съставки в процесния продукт, с цел съобразяване Решението на СЕС от 12 юни 2014г. по дело С-330/13 и по-конкретно определения критерий за правилното тарифно класиране на стоката, предмет на настоящия спор в позиция 2707 или в позиция 2710 от КН. Алтернативно, в случай че вещото лице не може да извърши изследване по метод, който да установи тегловното съотношение между ароматни и неароматни съставки в процесния продукт, да бъде извършено изследване по Приложение А- метод за определяне на съдържанието на ароматни съставки в продукти, чиято крайна температура на дестилация е над 315о С, посочен в гл.27 на ОБКН.

Юрисконсулт М.: Считам, че поставената от ответника задача няма да допринесе за решаване на спора, тъй като е налице съдебна практика, която сочи, че позицията, която най-специфично описва продукта е позицията, декларирана от жалбоподателя- 2710 10971 и че съотношението между ароматни и неароматни съставки в продукта не променя този извод. В този смисъл считам, че с така поисканата задача единствено ще има за последствие допълнително отлагане на делото, но не и изясняване на обстановката и фактическите обстоятелства за решаване на спора.

Юрисконсулт Г.: В решението на СЕС е посочено, че основният критерий в коя позиция попада продуктът е тегловното съотношение между ароматни и неароматни съставки и това е нашия аргумент да искаме такова изследване.

 

СЪДЪТ, след като изслуша становищата на страните, намира направеното искане за допълнителна задача към допуснатата експертиза за основателно, като счита, че заключение с посочената задача ще спомогне за изясняване на делото. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА допълнителна задача към назначената съдебно-химическа експертиза, както следва: да се установи тегловното съотношение между ароматни и неароматни съставки в процесния продукт, алтернативно, в случай, че вещото лице не може да извърши изследване по метод, който да установи тегловното съотношение между ароматни и неароматни съставки, да бъде извършено изследване по Приложение А- метод за определяне съдържанието на ароматни съставки в продукти, чиято крайна температура на дестилация е над 315о С, посочен в гл.27 на ОБКН.

ВЪЗЛАГА експертизата на вещото лице Е.Т..

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 100 лева, платим от ответната страна в 7-дневен срок от днес.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 28.09.2016г. от 11.40ч., за която дата и час страните са уведомени.

Да се уведоми вещото лице за допуснатата допълнителна задача.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: