Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  №1241

 

гр. Бургас, 04 юли  2014 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІІІ състав, в съдебно заседание на деветнадесети юни, през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

       ЧЛЕНОВЕ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора ТИХА СТОЯНОВА, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД № 178/2014 г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от процесуален представител на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури гр. София, против Решение №192/02.12.2013 година, постановено по н.а.х.д. № 396 по описа за 2013 година на Районен съд гр. Поморие. С решението е отменено наказателно постановление № 02-109/12.08.2013 г., издадено от Началник отдел „Рибарство и контрол”,     Югоизточна България при Изпълнителна агенция  по рибарство и аквакултури, с което на основание чл. 156, ал. 1 от ЗРА, за нарушение по чл. 17, ал. 1 от същия закон, на А.Х.Г. ***, е наложено административно наказание – глоба, в размер на 1500 лева.

Касаторът твърди, че „съдебното решение е неправилно и незаконосъобразно, постановено е в нарушение материалния и процесуалния закон” и затова иска неговата отмяна, и потвърждаване на наказателното постановление. Направените с жалбата оплаквания не са аргументирани.

В съдебно заседание касаторът  и ответникът по касационната жалба не се явяват и не изпращат представител.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас счита, че решението на първата инстанция е законосъобразно и следва да бъде оставено в сила, а касационната жалба – отхвърлена като неоснователна.

Касационната жалба е допустима. Подадена в срока по чл.211 от АПК, от страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество е неоснователна.

За да отмени наказателното постановление първоинстанционният съд е преценил, че наказващият орган не е ангажирал никакви доказателства, че санкционираното лице е автор на нарушението, за което му е наложена санкция.

Настоящият състав на съда намира този извод за законосъобразен. Пред първоинстанционния съд, в разпита си актосъставителят изрично е посочил, че на 12.03.2013 г. е получил сигнал за извършен незаконен риболов на канала на Поморийското езеро. В момента на пристигането си на място е установил, че уредите за риболов са поставени от сина на санкционираното лице, а последното изобщо не се е намирало на мястото, на което е извършван риболова. Установил е и уловена риба атерина между 10 и 12 кг. Санкционираното лице едва впоследствие пристигнало на мястото и при тези факти наказващият орган е приел, че то следва да бъде наказано за извършения незаконен риболов, защото притежава удостоверение за риболов, което не било представено в момента на проверката.

Правилно съдът е преценил липса на доказателства относно авторството на деянието. Изобщо не са ангажирани такива, че наказаното лице А.Х.Г. *** е извършвал риболов.

При това положение, както за първоинстанционния съд, така и за настоящия остава необяснимо защо наказващият орган е намерил, че следва да бъде ангажирана административнонаказателната отговорност на това лице. Съображения в подкрепа на застъпената от този орган теза, чрез издаване на наказателното постановление, не са изложени и в касационната жалба, и не са представени никакви други доказателства, които евентуално да предпоставят извод за незаконосъобразност на съдебния акт.

По изложените съображения и на основание чл.221 и чл. 222 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №192/02.12.2013 година, постановено по н.а.х.д. № 396 по описа за 2013 година на Районен съд гр. Поморие.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                       ЧЛЕНОВЕ: