О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

   Номер 349                 Година 14.02.2014                     град Бургас

 

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на четиринадесети февруари две хиляди и тринадесета година в закрито заседание, в състав:

 

                                                                                  Председател: Даниела Драгнева

 

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 178 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производство е образувано по жалба на Г.М.Г. *** срещу решение № АУ002469#1/21.12.2012г. на Директора на дирекция „ПМДТ” към община Поморие.

Административен съд гр.Бургас, като взе в предвид приложените по делото доказателства, намира жалбата за процесуално недопустима, по следните съображения:

С акт за установяване на задължения по декларация № АУ002469/21.11.2012г. са установени задължения на Г.М.Г. за периода от 2007г. до 2012г. за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци. Акта е обжалван по административен ред и с решение № АУ002469#1/21.12.2012г. на Директора на дирекция „ПМДТ” към община Поморие, частично е отменен относно установените задължения за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за 2007г., 2008г., 2009г., 2010г. и 2011г.. Решението е връчено на жалбоподателката на 28.12.2012г., видно от приложеното известие за доставяне (л.9а от делото) и 14-дневния срок по чл.156, ал.1 от ДОПК за обжалване на акта за установяване на задължения по декларация, в частта в която не е отменен изтича на 11.01.2013г.-петък, присъствен ден. Жалбата е входирана пред административния орган на 14.01.2013г., след изтичане на срока по чл.156, ал.1 от ДОПК, поради което тя се явява просрочена.

С разпореждане № 524/23.01.2013г. е оставена без движение жалбата и е указано на жалбоподателката да представи доказателства за подаване на жалбата в срок и да заплати държавна такса в размер на 10 лв. по сметка на Административен съд гр.Бургас, с изричното указание, че при неизпълнение на указанията в срок жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено. Жалбоподателката е уведомена за указанията на съда на 04.02.2013г. на посочения в жалбата съдебен адрес и в определения срок по делото е представена единствено вносна бележка за платена държавна такса, но не и доказателства за подаване на жалбата в срок.

Спазването на срока за обжалване е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на процеса, поради което жалбата на Г.М.Г., като подадена извън законоустановения срок, следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Мотивиран от горното  Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.М.Г. *** срещу решение № АУ002469#1/21.12.2012г. на Директора на Дирекция „ПМДТ” към община Поморие.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 178 от 2013 година, по описа на Административен съд гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

СЪДИЯ: