Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  1344            20.07.2012г.             град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на пети юли две хиляди и дванадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Даниела Драгнева

                   2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 178 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна Дирекция „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите (КЗП) против решение № 2597/23.12.2011г. постановено по НАХД № 2860/2011г. на Районен съд Бургас, с което е отменено наказателно постановление № 19763/08.07.2011г., издадено от касатора, с което за нарушение на чл. 17, ал. 1 от Закона за туризма (ЗТ) на основание чл. 67 от ЗТ на „Вип оферта” ООД е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт и да потвърди процесното наказателно постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В съдебно заседание не се явява, не се представлява, не ангажира нови доказателства.

Ответникът по касация – „Вип оферта” ООД, ЕИК ***; със седалище и адрес на управление гр. *** и съдебен адрес гр. ***,  чрез процесуалния си представител адв. Д. Р., БАК, в съдебно заседание оспорва жалбата като неоснователна, като излага доводи в тази насока .

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – гр.Бургас е образувано по жалба на „Вип оферта” ООД против наказателно постановление № 19763/08.07.2011г., издадено от директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към ГД „Контрол на пазара” при КЗП, с което за нарушение на чл. 17, ал. 1 от ЗТ на основание чл. 67 от ЗТ на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лева. За да отмени наказателното постановление, районният съд е приел, че основният спор по делото е свързван с  обстоятелството, извършвал ли е жалбоподателят дейност, която по смисъла на Закона за туризма е туристическа агентска дейност и след като предлагането в сайта на оферта не попада в нито една от посочените дейности по § 1, т. 9 от ДР на ЗТ, тогава не може да бъде ангажирана административнонаказателната отговорност на дружеството.

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

Подадената касационна жалба е напълно бланкетна, като са посочени само отделните текстове на закона. Липсва каквато и да е конкретика относно пороците на обжалваното съдебно решение или доводи в подкрепа на отмененото НП.

Съдът намира, че при постановяването на решението не са допуснати съществени процесуални нарушения, съдът е възприел точно и обективно фактическата обстановка, като въз основа на събраните доказателства е формирал правилни правни изводи.

В § 1,  т. 9 от ДР на ЗТ е дадено легално определение на "Туристическа агентска дейност" -  извършването на посредничество при: продажби на организирани пътувания, пасажерски авиационен, воден и автобусен превоз; резервационни, визови, екскурзоводски и други допълнителни туристически услуги, както и застраховки, свързани с туристическото пътуване. Правилно районния съд е установил, че предлагането в сайта на оферта не попада в нито една от посочените по-горе дейности, поради което не е налице туристическа агентска дейност .

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2597/23.12.2011г. постановено по НАХД № 2860/2011г. на Районен съд Бургас, с което е отменено наказателно постановление № 19763/08.07.2011г., издадено от директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към ГД „Контрол на пазара” при КЗП, с което за нарушение на чл. 17, ал.1 от ЗТ на основание чл. 67 от ЗТ на „Вип оферта” ООД, ЕИК ***; със седалище и адрес на управление гр. *** и съдебен адрес гр. ***е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лева.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                                 2.